Mer gods på Østfoldbanen

Hvilke strekninger vil statsråden gå videre med å utrede i forbindelse med ny Nasjonal Transportplan for å øke fremføringen av gods fra Göteborg/ Europa til Norge? Det spurte Abid Raja Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen om i et skiftlig spørsmål ved stortingssesjonens slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Abid Q. Raja

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Venstre mener at det er viktig å få mer godstransport fra veien over til jernbanen. For å få mer godtstransport fra Europa til Norge på jernbane må det legges bedre til rette for godstransport på Østfoldbanen.

Begrunnelsen for Rajas spørsmål var følgende:

“Transportøkonomisk institutt og Cicero har sammen ledet forskningsprosjektet “Tempo” som har sett på “vegen mot klimavennlig transport”. De peker på økt godsmengde fra Europa til Norge (via Göteborg) som ett av hovedtiltakene.

I dag går det som regel bare ett godstog i døgnet på Østfoldbanen. Det er et enstemmig politisk Norge som vil øke godsmengden på jernbane fra Europa via Østfoldbanen. I den forbindelse har det vært fremmet mange ulike forslag til tiltak. Blant disse er:

– Utbedringstiltak på østre linje for å ha et alternativt spor for gods mot Oslo.
– Egne høyhastighetstrasseer (Vevelstadlinken, direkte bane Råde – Sarpsborg)
– Opprustning av jernbanen Halden – Kornsjø
– Egen godstrase Sarpsborg – Skee (Tempo-rapportens anbefaling)
– Egen linje for gods fra Østfoldbanen til Alnabru (Bryndiagonalen, egen jernbanestrekning mer direkte Ski – Alnabru).

I forbindelse med Follobanen er det hva jeg er kjent med ikke satt av midler til utgraving for å forberede bygging av Bryndiagonalen.

Derfor er det spesielt viktig å få avklart hvilke linjer fra Østfoldbanen til Alnabruterminalen som skal utredes frem mot NTP.”

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Spørsmålet ble stilt på oppfordring av blant annet Oppegård Venstre og Akershus Venstre.

-Det er et viktig mål å forette med flere boliger og arbeidsplasser rundt kollektivknutepunktene, ikke minst langs jernbanen sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Akershus.

-Vi har derfor hatt behov for å få ytterligere avklaringer fra samferdselsdepartementet rundt hvilke løsninger for godstrafikk på Østfoldbanen som det nå jobbes videre med fram mot neste nasjonal transportplan, da vi er vært opptatt av at vi må kunne øke mengde gods på jernbanen i Sør-korridoren, men uten at det fører til mer støy -særlig om natten- for de som bor langs jernbanelinja. Dette er svært viktig for store deler av Ski og hele Oppegård kommune sier Schytz.

I svaret fra samferdselministeren pekes det på utrendingen som viser at en blanding av godstog og persontog på Follobanen ikke er ønskelig. -Det tar vi til etteretning, men er fortsatt like opptatt av at vi må finne løsniger for godstrafikken på Østfoldbanen som ikke øker støyen fra godstrafikken, vi er derfor galde for at samferdselsministeren i sitt svar peker på at det må legges til rette for et eget godsspor fra sør for Koboten til Alnabru sier Schytz.

Vi er opptatt av av dette egne godssporet fra sør for Kolboten til Alnabru må bygges raskest mulig, og at det må bygges slik at det blir minimal støy-ulempe for beboerne langs jernbanen. Vi er utålmodige og lover å følge godt med på de videre utredningene rundt godstrafikken på Østfoldbanen sier Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**