Endrede statlige rammetilskudd for Nittedal kommune

Nittedal kommune har lagt inn et redusert overskudd i driftsbudsjettet for 2015 på 9,3 millioner som følge av H/FrP-regjeringens reviderte statsbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


— Redusert rammeinntekt er beregnet til 7,4 millioner, og økt kostnad til likebehandling av ikke-kommunale barnehager er beregnet til 2,75 millioner. Dette er tall vi har fått fra rådmannen, og hennes redegjørelse knyttet til statlige overføringer kan du lese nedenfor, sier varaordfører Inge Solli (V).

Kulturskoletimen avviklet
Regjeringen Solberg har vedtatt avvikling av kulturskoletime i skole/SFO, noe som utgjør en innsparing på 0,6 millioner for Nittedal kommune. Avvikling av ordningen med gratis frukt og grønt i ungdomsskolen utgjør 0,25 millioner. Rådmannen opplyser i sin redegjørelse nedenfor at regjeringen Stoltenberg økte rammetilskuddet med 655 millioner på landsbasis. Regjeringen Solberg reduserte rammetilskuddet med 679 millioner.

Rådmannens redegjørelse
Rådmannens redegjørelse knyttet til statlige overføringer følger her:
Rammeinntektene for 2014 i Rådmannens forslag til budsjett ble beregnet på bakgrunn av Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. Ved behandlingen i formannskapet la Rådmannen fram en tilleggsinnstilling på bakgrunn av Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett, Prop 1 S Tillegg 1. I Solberg-regjeringens forslag var allerede forhandlingene mellom regjeringspartiene og V/Krf innarbeidet.

Tilleggsinnstillingen fra Rådmannen:
Solberg regjeringen har i proposisjon til Stortinget Prop. 1 S Tillegg 1 foreslått endringer til statsbudsjettet 2014 som påvirker Nittedal kommune. Rådmannen legger frem tilleggsinnstilling til FSK-sak 126/13 Handlingsplan 2014-17/Budsjett 2014 som følge av dette. De økonomiske effektene for Nittedal av Prop. 1 S Tillegg 1 er beregnet ved hjelp av KS sin prognosemodell og vises i tabell A under.

Tabell A

Tabell A statlige overføringer

Endringene i tabell A er innarbeidet i revidert økonomisk oversikt drift desember 2013 under. Endringene i tabell A svekker netto driftsresultat med 4,95 mill kr i 2014, 9,3 mill kr i 2015, 9,4 mill kr i 2016 og 9,5 mill kr i 2017.

Last ned tabell A som PDF

Refusjon for ressurskrevende tjenester påvirker ikke rammetilskuddet, men hvor stor andel av kostnadene kommunen må bære selv. Stoltenberg-regjeringen forslo å endre kompensasjonsgraden fra 80 % til 77,5 %. Solberg-regjeringen reverserte dette.

Regjeringen Stoltenberg foreslo å videreføre kulturskoletilbudet i skole og SFO og øke rammetilskuddet til helårsvirkning for 2014. Regjeringen Solberg avviklet hele ordningen med kulturskoletilbudet i skole og SFO. I Rådmannens tilleggsinnstilling er dette synliggjort i linjen «Avvikling av kulturskoletime i skole/SFO» gjeldende fra høsten 2014.

Når det gjelder barnehager er det flere forhold.

Regjeringen Stoltenberg:
Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager, helårsvirkning av 2013-tiltak. Virkning totalt for landet 81,5 mill kroner.
Reell reduksjon i makspris barnehager, fra høsten 2014. Makspris settes til kr 2360 pr mnd. Virkning totalt for landet 163 mill kroner.
Økt likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, helårsvirkning av 2013-tiltak. Minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager ble økt fra 92 til 96 % fra 1/8/2013. Virkning totalt for landet 169,5 mill kroner.
Opptrapping med to barnehageopptak, fra høsten 2014. Forslag om at barn som fyller 1 år innen 1.november 2014 sikres barnehageplass. Virkning totalt for landet 241 mill kroner.
Alle disse forslagene økte rammetilskuddet. Til sammen utgjorde dette en økning på 655 mill kroner på landsbasis.

Regjeringen Solberg, endringer ifht regjeringen Stoltenberg:
Økt likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Minimumstilskuddet øker fra 96 til 98 % fra 1/8/2014. Virkning totalt for landet, økning, 69 mill kroner.
Maksimalpris for barnehageplass kr 2405 pr mnd. Dette gir reduksjon i rammetilskuddet. Virkning totalt for landet, reduksjon, 163 mill kroner.
Opptrapping mot to barnehageopptak, regjeringen foreslo å ikke starte en slik opptrapping. Virkning totalt for landet, reduksjon, 241 mill kroner.
Økt kontantstøtte gir færre barn i barnehage. Virkning totalt for landet, reduksjon 344 mill kroner.
Disse forslagene hadde forskjellig virkning på rammetilskuddet. Til sammen utgjorde dette en reduksjon på 679 mill kroner på landsbasis.
Rådmannen har ikke kunnskap over hvor mye hvert enkelt tiltak fra de forskjellige forslagene utgjør for Nittedal kommunes rammeinntekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**