Program: Et nytt skritt mot et grønnere og mer liberalt Oslo

Førsteutkastet til Oslo Venstres bystyreprogram er lagt frem. Miljø og skole er hovedsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Programkomiteens leder: Erik Borge Skei

Programkomiteens leder: Erik Borge Skei

Venstre er gjenkjennelig i det nye programmet, men det er også mange nye tanker og nye tiltak.

Les førsteutkastet

– Vi er opptatt av å finne virkemidlene for å skape en enda grønnere, mer miljøvennlig og bærekraftig by. Kollektivsatsningen har vært blant Venstres største suksesser i Oslo. I neste periode kan vi få nullutslipp i kollektivtrafikken samtidig som sykkelsatsningen blir tydeligere. Det er store ord når vi sier at vi vil utvikle Oslo til en miljøby i verdensklasse, men vi er allerede på vei, og vi skal fortsette med enda større ambisjoner i kommende bystyreperiode, sier Erik Borge Skei som er leder av programkomiteen.

Borge Skei understreker at miljø-, samferdsels- og byutviklingspolitikken må henge sammen. Disse områdene er også derfor satt sammen i et felles delkapittel, Grønn by.

– Vi må fortette langs kollektivknutepunkt, og diskutere hvor høyt vi skal bygge. Men Venstre skal stadig være garantisten for å bevare Marka, fjorden og grønne lunger. Vi ønsker enda tydeligere enn til nå å styre byutviklingen slik at den kan skje med de kvaliteter vi er opptatt av. Blant annet oppfordrer vi til debatt om en egen byarkitekt og om sosial boligbygging, sier Borge Skei.

Prioriteringen av skoler og barnehager er også videreført.

-For barnehagene foreslår vi et barnehagelærerløft tilsvarende det som er gjennomført for lærerne i Osloskolen. Vi vil videreutvikle skolesatsningen og ha en særskilt satsning på fremmedspråk. Samtidig er vi klare på at byråkratiet må reduseres og kartlegging og rapportering kun må gjennomføres med klare formål. Lærernes tid må fristilles mest mulig til elevene, sier Borge Skei.

Så er tema som kultur, idrett, frivillighet, trygghet, integrering og mange flere viet plass.

-Vi vil kombinere storbyen Oslo, med ferdigstilling av flaggskip som Munchmuseet og nye Deichmanske bibliotek, med en klar prioritering av de mange nærmiljøene i hele byen. Samtidig er det viktig for oss at Venstres sosialliberale grunnsyn er tydelig. Vi må satse ekstra midler i de delene av byen som trenger det mest. I tillegg har vi en solid helsepolitikk. Vi ser behovet for et klart kompetanseløft, og vil blant annet diskutere organiseringen av sykehjemmene, sier Borge Skei.

Borge Skei understreker at programmet er omfattende og helhetlig, og at komiteen ikke sitter på endelige svar i alle disse spørsmålene.

– Lokallag og enkeltmedlemmer har alltid spilt en viktig rolle i utviklingen av Venstres politikk. Det bidrar til at partiet kan gå til valg som en samlet organisasjon med felles mål for byen. Nyere historie har vist at Oslo Venstres program blir gjennomført. Jeg oppfordrer alle til å bidra slik at dette blir et enda bedre program, et program vi kan vinne valget med, avslutter Borge Skei.

Følgende punkter er sendt ut med alternativer for debatt i organisasjonen:

Parkering i indre by:
ALT 1: Innføre betaling på all parkering på gateplan innenfor Ring 2, med unntak for ladeplasser for el-biler og handicapplasser, og tilby «månedskort» for kommunal parkering
ALT 2: Styrke ordningen med beboerparkering og innføre betaling hele døgnet på alle øvrige kommunale parkeringsplasser innenfor Ring 2

Byutvikling med høy kvalitet:
ALT 1: Opprette en stilling som byarkitekt på åremål med et operasjonelt ansvar for å stimulere til variert og spennende arkitektoniske kvaliteter i Oslo
ALT 2: Opprettholde et høyt faglig nivå i Plan- og bygningsetaten

Høyhus:
ALT 1: Tillate høyhus dersom prosjektet er av en slik karakter at det skaper et attraktivt bymiljø og er i nærheten av et større kollektivknutepunkt
ALT 2: Innta en restriktiv holdning til bygging av høyhus, men tillate dem der de glir naturlig inn i en byfornyelse og ikke bryter med Oslos topografi

Leilighetsfordeling:
ALT 1: Sikre at det bygges familieleiligheter i sentrum gjennom å bevare dagens leilighetsnorm
ALT 2: La markedet bestemme fordelingen av små og store leiligheter
Flere rimelige utleieboliger:
ALT 1: Jobbe for at det etableres et selskap for bygging av utleieboliger, gjerne organisert som en boligstiftelse eller samskipnad, eventuelt med kommunen som deleier, med mål om å fremskaffe minimum 300 leiligheter pr. år
ALT 2: Tilrettelegge for boligkooperasjoner og boligstiftelser for å bygge flere rimelige utleieboliger

Biler i indre by:
ALT 1: Innføre bilfrie soner innenfor Ring 2
ALT 2 (som tillegg): og på sikt gjøre Oslo innenfor Ring 1 bilfritt (med unntak av kollektivtransport, varelevering, og parkering for bevegelseshemmede)
ALT 3: Vurdere nullutslippssoner i indre by
Opptak til barnehager
ALT 1: Innføre to hovedopptak til barnehager i Oslo
ALT 2: Videreføre løpende opptak til barnehager i Oslo og innføre en garanti om plass senest ved fylte 15 mnd
ALT 3: Videreføre løpende opptak til barnehager i Oslo

Sidemål i Oslo-skolen
ALT 1: Opprettholde obligatorisk undervisning i sidemål, men fjerne avsluttende eksamen og egen karakter
ALT 2: Søke om et lokalt forsøk om valgfritt sidemål
ALT 3: Bevare sidemålsundervisningen
Nivådeling i Oslo-skolen
ALT 1: Muliggjøre nivådeling i enkelte fag i perioder der dette er hensiktsmessig
ALT 2: Muliggjøre nivådeling

Karakterer i barneskolen
ALT 1: Gå imot karakterer i barneskolen
ALT 2: Åpne for forsøk med karakterer i basisfag fra 7. klasse
ALT 3: Innføre karakterer fra 7. klasse

Skolehelsetjenesten:
ALT. 1: Flytte skolehelsetjenesten bort fra bydelene og over til kommunen og lage en kommunal norm på trefftid per elever
ALT 2: Beholde skolehelsetjenesten i bydelene, og øremerke midlene fra kommunen
ALT 3: Styrke skolehelsetjenesten

Støtte til kulturinstitusjoner og -prosjekter
ALT 1: Venstre vil at Oslo i større grad skal satse på prosjekter. Det skal ikke være nødvendig å være del av en etablert institusjon for å få støtte til gode kulturprosjekter
ALT 2: Venstre vil prioritere institusjonene i Oslo. Institusjoner er grunnmuren for kulturen. Her får kunstnerne muligheten til å være kunstnere, og større frihet fra byråkrati og rapportering.
ALT 3: Venstre vil sikre et variert kulturliv i Oslo. Derfor må det være plass til både institusjoner og prosjekter i kulturlivet. Venstre vil at 20 % av kommunens kulturstøtte skal gå til innovative prosjekter.

Organisering av sykehjemmene
ALT 1: Legge ned Sykehjemsetaten og overføre driften av sykehjemmene til bydelene
ALT 2: Utvikle Sykehjemsetaten til kompetanseenhet underlagt Helseetaten med medisinskfaglig fokus, men overføre driften av sykehjemmene til bydelene
ALT 3: Redusere byråkrati i Sykehjemsetaten og styrke samarbeidet mellom bydelene og etaten
Kommunestruktur
ALT 1: Bevare Oslos nåværende grenser, men oppmuntre til sammenslåing blant nabokommunene
ALT 2: Ta initiativ ovenfor nabokommunene til å sammen utrede om en utvidelse av Oslo kommune er hensiktsmessig
ALT 3: Ingen av kulepunktene

Bydelsstruktur
ALT 1: Opprettholde dagens bydelsinndeling
ALT 2: Åpne for en endring av bydelsinndelingen til færre og større enheter hvis dette kan gi bedre tjenester til innbyggerne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**