Nestleder på besøk

Nenstleder i Venstre, og medlem i finanskomiteen, Terje Breivik, gjestet nylig Alstahaug Venstre. Breivik fikk i løpet av møtet mange innspill til det forestående budsjettarbeidet. Innspillene er også sendt til fylkeslaget. Se hele listen nedenunder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innspill til Stortingsbudsjettet 2015

Småbedrifter/Næringsliv

Endring av Forskrift Nr 122 fastsatt avFinansdepartementet 29.juni 200

Forskrift Nr 122 fastsatt avFinansdepartementet 29.juni 2001 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr om merverdiavgift § 31 a bør endres. Beløpsgrensen på 1 million foreslås økt til 5 millioner.

Bioforsk

Midler til fagsentene i Bioforsk

Vi ber om at midlene over Kap 1112 – post 52 i St.prop.1 (Statsbudsjettet ) opprettholdes på minst samme nivå som i dag (gjerne iberegnet normal prisøkning)

NB. Det er også strategisk viktig for de tre fagsentrene i Bioforsk at disponeringen av midlene skjer regionalt, gjennom kontaktmøter med Fylkesmannen.

Finansieringsordning til fylkene

Nordland fylke har særskilte utfordringer knyttet til blant annet, samferdsel, kollektivtransport og videregående skole som det ikke er tatt hensyn til i det nye inntektssystemet for fylkeskommunene. Det bør komme på plass en ulempekompensasjon for fylker med slike utfordringer (eks Nordland, Sogn og Fjordane, Finnmark)

Fly

Vi ønsker at Nordland Venstre skal be Venstre sentralt om å sikre at det ikke gis oppstartsbevilgninger til prosjektet før de nevnte utredninger er utført sammen med kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) i tråd med Samferdselsdepartementets pressemelding av 31.januar 2014. Det vil være galt signal å sende overfor kommunene som har krevd å få gjennomført en KVU-prosess.

Bosetting av enslige mindreårige

Finansieringsordningen av bosetting av enslige mindreårige flyktninger må endres. Slik situasjonen er nå taper kommuner økonomisk på å bosette enslige mindreårige framfor voksne. Dette har ført til at flere kommuner har gjort vedtak om ikke å bosette flere enslige mindreårige med mindre finansieringsordingen blir endret. Alstahaug kommune har blant annet gjort det, i tillegg er det gjort vedtak om at man vurderer å avvikle tilbudet.

I revidert statsbudsjett i år, fikk V inn en ordlyd om at finansieringsordningen skal sees nærmere på. Dette må følges opp av Venstre i kommende budsjettforhandlinger.

Samhandlingsreformen

– Samhandlingsreformen må få en ny og styrket, statlig finansieringsplan slik at kommunene blir i stand til også å håndtere forebyggingsdelen i selve reformen.
– Bør være tydelig på hvilken kvalitet kommunene forventes å levere på de tilbud som overføres fra staten

Forebyggende helsearbeid

– Bør generelt settes av mer midler til dette. Tidlig innsats osv.
– Bør styrke lavterskeltilbudet, også innen psykiatrisk helsearbeid

Ressurskrevende brukere

– Finansieringsordningen bør sees på. Pengene bør følge brukeren.
– Finansieringsordningen bør også gjelde de ressurskrevende brukerne over 67 år
– Må forhindre statlige kutt til de mest hjelpetrengende brukerne.

Demente

– Ekstra løft for senil/demente. Denne gruppen bør få samme tilbud og oppfølging som andre brukergrupper med spesielle behov

Folkehelsearbeid

– Bør settes av mer midler til folkehelsearbeid, også folkehelsearbeid rettet mot eldre på institusjoner (eks demente).

Skole

– Kompetanseløftet må ikke bare bli prat men reelt

Barnehager

– Underfinansiering av barnehagene må gjøres noe med. Her bør man også se nærmere på finansieringsordningen

Opplysningsvesnets fond

Forvaltningen av opplysningsvesnets fond bør endres. Det er svært vanskelig for kommunene å komme i dialog med den private aktøren som vant anbudsrunden på forvaltningen (Advokatfirma i Bergen). Det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, for kommunene å forholde seg til dette fondet. Dette skaper unødvendig forsinkelser og frustrasjoner i eks. reguleringssaker som ved anlegg av nye kommunale veier, tomterettighetsspørsmål, og reguleringsendringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**