Møte i bystyret 3. september

I dagens møte i bystyret behandles blant annet reguleringsplan for Vålrenga stadion, oppgradering av Holmenkollen nasjonalanlegg og gjenåpning av vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert med Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Terje Bjøro, Anders Bergsaker (møter for Guro Fjellanger) og Naomi I. Røkkum (møter for Julianne Ferskaug).

15:05 Møtet åpner med en redegjørelse for søkerkomiteens arbeid med søknaden for Olympiske og Paralympiske vinterleker i 2022. Redegjørelsen holdes av byrådsleder Stian Berger Røsland. Les mer om saken her.

15:15 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at Venstre har vært med på å støtte opp under arbeidet med å få OL/PL til Oslo. Når vi har fulgt med på debatten, er det ansvarlig av byrådet og søkerkomiteen å undersøke hvilke muligheter som finnes for å redusere kostnadene. Det kan for eksempel dreie seg om å redusere omfanget av mediesenteret, sa Dørum, og understreket at Venstre står bak den opprinnelige søknaden, og kommunens anbefaling av denne ovenfor stortinget.

15:30 Bystyret går videre til muntlig spørretime. Første spørsmål kommer fra Libe Rieber-Mohn, og handler om handling for mottagere av hjemmetjenester. Byråd Aud Kvalbein (KrF) svarer at alle vedtak om hjemmetjenester fattes på individuelt grunnlag, og at bruk av PC til handling av matvarer har fungert godt i de bydelene som har forsøkt det. Byrådet vil nå se nærmere på praksisen, og vurdere om det kan organsieres på en enklere måte, avsluttet Kvalbein.

15:45 Neste spørsmål kommer fra Øystein Sjøtveit (F), og handler om parkeringsmuligheter for motorsykler og andre tohjulinger. Guri Melby svarer at det jobbes med en større sak om parkering i indre by, hvor man også vil se på parkeringssituasjonen for tohjulinger.

15:50 Neste spørsmål kommer fra Victoria Marie Evensen (A), og handler om konflikten mellom Oslo kino og enkelte av de internasjonale filmdistributørene. Hallstein Bjercke svarer at konsesjonsvillkårene for kinodrift i Oslo fastsetter at det skal vises et bredt og variert utvalg filmer for hele befolkningen. Konflikten som har oppstått ville ha kommet uavhengig av eierskapet til Oslo kino, og skyldes primært at den teknologiske utviklingen har gjort at alle kinoer kan få filmer samtidig. Det er dermed ikke lenger mulig for distributørene å ta ekstra betalt for at enkeltkinoer skal få filmene først. Det totale kinotilbudet i Oslo er blitt bedre som følge av salget av Oslo kino, blant annet gjennom satsningen på nye Vika kino, avsluttet Bjercke.

16:05 Ingvild Reymert (SV) stiller neste spørsmål, om byrådet vil stanse arbeidet med OL-søknaden. Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) svarer at bystyret med bredt flertall har vedtatt å søke om OL/PL i 2022, og at byrådet vil fortsette å arbeide med dette.

16:10 Rina Mariann Hansen (A) stiller neste spørsmål, om ordfører Fabian Stangs ønske om at regjeringen sterkere grad retter bistandsmidler til romfolk i østeuropa inn mot utdannelse. Ordføreren svarer at han fortsatt har dette ønsket, og at han har tatt det opp med regjeringen og stortingsrepresentanter ved flere anledninger. Han har fått vite at det på grunn av byråkratiske hindre i landene det gjelder er vanskelig for Norge å styre hva bistandsmidlene går til, men at han vil fortsette å arbeide for saken.

16:30 Harald Nissen (MDG) stiller neste spørsmål, om avvik fra rutetidene på busslinjer. Guri Melby svarer at det er satt igang et omfattende arbeid med å bedre fremkommeligheten for busser og trikker i Oslo, som blant annet tar sikte på å redusere forsinkelser og hindre driftsstans.

16:35 Bystyret vedtar uten debatt å rette opp en trykkfeil i forskriften for tildeling av Omsorg+-bolig, og går videre til å behandle forslag om permanente løsninger for midlertidige barnehager.

16:40 Terje Bjøro holder Venstres innlegg. For Venstre er det viktig å unngå at midlertidige barnehager legger beslag på viktige grøntarealer. Byrådet har allerede varselt at byrådet vil legge frem konkrete forslag om avvikling av midlertidige barnehager i budsjettforslaget for 2015. Det mener Venstre er veldig bra, og vi ser frem til at flere grøntarealer kan gjøres mer tilgjengelig uten at det går på bekostning av barnehagetilbudet, avsluttet Bjøro.

16:50 Odd Einar Dørum tar også ordet, og understreker at byrådet arbeider med en praktisk plan for avvikling av midlertidige barnehager i grøntområder. Det er et viktig arbeid, for det kan ikke lenger være sånn at midlertidige barnehager i praksis blir permanente fordi behovet vokser, avsluttet Dørum.

16:55 Bystyret vedtar raskt enstemmige saker fra Finanskomiteen. Det gjelder bortfeste av Skjennungstua og endring av priser for utleie av arealer til riggplass.

16:55 Bystyret går videre til å behandle salg av Rådhusgata 7c. Eiendommen er fredet, og det er lagt inn flere krav til bruken i salgskontrakten.

17:00 Salget av Rådhusgata 7c blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle gjenåpning av vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt.

17:05 Anders Bergsaker holder Venstres innlegg. Det er på sin plass at vi i dag vedtar å gjenåpne vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, og det er på sin plass at vi gjør det enstemmig, sa Bergsaker. Det er et mørkt kapittel i Oslo kommunes historie vi idag tar enda et skritt mot avslutningen av. Mange av de menneskene som i perioden fra midten av femtitallet til midten av nittitallet som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt på institusjoner eller fosterhjem har fått sin unnskyldning og oppreisning gjennom den forrige vederlagsordningen. Nå tar vi også ansvar for at også de som av en eller annen grunn gikk glipp av denne muligheten får en ny sjanse. Formalia og søknadsfrister kan ikke være til hinder for at kommunen skal opptre raust og redelig overfor mennesker som er blitt dårlig behandlet, avsluttet Bergsaker.

17:20 Det blir enstemmig vedtatt å gjenåpne vederlagsordningen. Bystyret tar med det middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:30.

18:30 Bystyret gjenopptar forhandlingene, og vedtar raskt utbyggingsavtale for Cort Adelers gate 33. Bystyret går så videre til å behandle en interpellasjon fra SV om syriske kvoteflyktninger.

19:00 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Han sier at han som justisminister slapp inn flere flyktninger enn mange likte, men at han alltid måtte sette grensen ett sted, og at det alltid var mennesker på den andre siden av den grensen. Venstre foreslår at bystyret skal slå fast at kommunen har kapasitet til å ta imot flere flyktninger fra Syria enn regjeringen legger opp til, og det er helt nødvendig med tanke på den uhyrlige situasjonen i Syria, sa Dørum. Det er en enorm humanitær katastrofe, og Venstre vil på Stortinget prioritere svært høyt å hjelpe flere av dem enn det gjøres i dag. Det har Venstres leder Trine Skei Grande lovet, og det vil Venstre følge opp på Stortinget, sa Dørum, og understreket at både Norge og Oslo må være med og ta sin del av ansvaret. Det er stortinget som vedtar hvor mange flyktninger Norge skal vedta, det kan vi ikke gjøre i bystyret, men Oslo skal være med å ta sin del, og Venstre skal ta kampen på stortinget for at den innsatsen forsterkes, avsluttet Dørum.

19:35 Bystyret fatter følgende vedtak i interpellasjonen: “Bystyret viser til den alvorlige humanitære situasjonen i Syria og flyktningekrisen som har oppstått i kjølvannet av borgerkrigen i landet. I denne situasjonen er Oslo kommune rede til å ta et forsterket ansvar for å bosette syriske flyktninger, også dem med særskilte behov.”

19:40 Bystyret går videre til å behandle oppgradering av Holmenkollen nasjonalanlegg. Kostnadsrammen for oppgraderingen blir vedtatt.

19:45 Bystyret behandler forslag om å opprette flerbrukshus for arbeidstrening og språkopplæring. Byrådet har redegjort for at forslaget vil gå på tvers av reglementet for offentlig støtte til private bedrifter, men finanskomiteen ber byrådet enstemmig om å vurdere muligheter for å styrke kommunens samarbeid med sosiale entreprenører.

19:45 Bystyret går videre til å behandle forslag fra Ungdommens bystyremøte om billigere ungdomsbilletter i kollektivtilbudet. Samferdsels- og miljøkomiteen har behandlet saken, og flertallet har konkludert med at det er viktigere å bruke ressursene i kollektivtrafikken til å gi kundene et bedre tilbud fremfor å redusere prisene.

19:50 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Han begynner sitt innlegg med å si at Ungdommens bystyremøte alltid leverer gode og gjennomarbeidede forslag, som bystyret alltid tar på alvor. I denne saken har imidlertid et flertall konkludert med at de 134 millionene UBMs forslag vil koste, er bedre brukt på å styrke tilbudet fremfor å gjøre billettene enda billigere enn de allerede er. Vi må fortsette arbeidet Oslo og Akershus har gjort over flere år med å få flere til å bruke kollektivtilbudet, og når prisene er så lave som de er, vil det være mer treffsikkert å øke frekvensen og kapasiteten, avsluttet Dørum.

20:00 Det blir ikke fattet vedtak i saken om billettpriser for ungdom i kollektivtilbudet. Bystyret går videre til å behandle rutebåttilbudet på fjorden.

20:05 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at saken går utpå at byrådet har satt igang en prosess for å styrke rutebåttilbudet til Fornebu og Nesodden skal styrkes, i likehet med øybåtene. Det er imidlertid flere miljøutfordringer å drive rutebåttrafikk, og byrådet vil derfor samarbeide med blant andre Zero for å finne gode løsninger. Det er ganske oppsiktsvekkende at Ap vil bruke store summer på båttilbudet, uten å legge inn mer penger i sine alternative budsjetter, sa Dørum. Han avsluttet sitt innlegg med å understreke at det er positivt at byrådet gjør grundige undersøkelser for å finne den mest miljøvennlige måten å drive rutebåttilbudet, blant annet gjennom elektrifisering.

20:15 Guri Melby tar også ordet, og sier at kollektivtilbudet skal være bredt, men at det også er viktig å bruke pengene på den mest effektive måte. Båt er et populært og køfritt alternativ, men ulempen er at det er dyrt å drive og er mindre miljøvennlig enn buss, trikk og t-bane. Byrådet vil videreutvikle båttilbudet, men vi må gjøre det på en god måte, sa Melby, og viste til at det blant annet blir opprettet en ny rutebåt til Fornebu denne høsten. Byrådet har også vurdert opprettelse av en såkalt blå ring, men vi mener det blir en for høy kostnad når vi ser på hva vi kan få for pengene. Det er imidlertid åpenbart at teknologiutviklingen går fort på dette området, og både byrådet og Ruter har satt seg høye mål for en miljøvennlig båttransport i årene som kommer, avsluttet Melby.

20:25 Det blir vedtatt å undersøke en del ting rundt rutebåttilbudet nærmere. Bystyret går videre til å behandle saker fra Byutviklingskomiteens område. Første sak ut er regulering av Innspurten – Valle Hovin – Vålerenga stadion.

20:30 Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Det er mange ulike hensyn som må veies mot hverandre i en så kompleks sak for dette, og det er bra at arbeidsgruppen har klart å komme til enighet gjennom grundig arbeid. Det tyder også på at byrådet har levert en god sak som utkvitterer vedtaket som ble fattet i 2008 om å overdra tomten til Vålrenga fotball for 1 krone, så Ophaug. Han understreket at det legges opp til en høy utnyttelse av tomten, men at området etter Venstres syn er egnet til dette. Det har god kollektivdekning, og derfor er det positivt at vi får plass til mange boliger, som også blir veldig attraktive. Saken er et eksempel på god knutepunktsfortetting med veldig lav parkeringsdekning, sa Ophaug. Det viktigste med saken er å få på plass en ny fotballstadion i Oslo Øst. Det vil være et løft for byen, og samlokalisering med en ny videregående skole gir gode muligheter for samarbeid, avsluttet Ophaug.

20:45 Reguleringsplanen blir enstemmig vedtatt. Bystyret går videre til å behandle detaljregulering av Ryghs vei 2.

21:10 Detaljreguleringen for Ryghs vei 2 blir vedtatt. Bystyret går deretter raskt gjennom de enstemmige sakene fra Byutviklingskomiteen. Se oversikt over sakene som behandles her.

21:20 Siste sak til behandling er forslag fra SV om tiltak for å styrke valgdeltagelsen i Oslo. Dette er et spørsmål som behandles jevnlig i valgstyret, og flertallet har innstilt på at kommunikasjonsstrategien for valgarbeidet som ble vedtatt i 2012 bør videreføres.

21:30 Terje Bjøro holder Venstres innlegg. De fleste har vært enige om at det er viktig at vi jobber for at flere deltar i demokratiet gjennom å bruke stemmeretten. Kommunen legger i dag meget godt til rette for at det skal være enkelt å stemme ved valg. I god tid før valgdagen settes det opp mange forhåndsstemmelokaler over hele byen, noe som bidrar til et stadig økende antall forhåndsstemmer. Også på valgdagen sørger kommunen for tilgjengelige valglokaler i hele Oslo, også på byens institusjoner, sa Bjøro.
Utover disse tiltakene, må partiene ta inn over seg sitt ansvar for å få folk til å bruke stemmeretten. Gode valgkamper og deltakelse i offentlig debatt kan få flere til å stemme, gjennom økt synlighet, mer informasjon om partiene, og økt interesse for politikken. Dette er faktorer som avgjør hvorvidt folk stemmer eller ikke. Jeg håper og tror at partiene i bystyret er innstilt på bidra til en valgkamp der vi utfordrer, engasjerer og oppfordrer folk til å bruke stemmeretten, avsluttet Bjøro.

21:35 Naomi I. Røkkum tar også ordet. Tilgjengelighet, informasjon og interesse er de tre momenter som er viktigst for valgdeltakelsen. Det gjøres allerede et godt arbeid rundt dette fra Oslo kommunes side. Det er tilgjengelige stemmelokaler både før og på selve valgdagen. Informasjon om valgdeltagelse gis også ut på flere språk. Vi må heller ikke glemme at norsk ungdom er på topp når det gjelder demokratiforståelse ifølge ICCS-studier, sa Røkkum. Skolen bidrar med sin del, og partiene må fortette samarbeidet om skoletorg og skoledebatter. Det er tross alt vi som politikere som har ansvaret for å skape engasjement. Det er vi som må møte byens borgere, kommunisere og lytte. Det er vi som politikere som må gjøre politikk spennende. Oslo-politikken ER tross alt spennende. Hvorfor skulle vi ellers sitte i denne sal langt utover kvelden, avsluttet Røkkum.

21:40 Det blir ikke fattet vedtak i saken. Ordføreren hever med det møtet og ønsker representantene vel hjem. Oslo Venstre takker for følge, og ønsker velkommen tilbake til neste bystyremøte 24. september, når byrådets budsjettforslag skal legges frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**