Fornøyd med at regjeringen vraker rødgrønn føring om prioritert utsendelse av lengeværende asylbarn

Venstre er tilfreds med klargjøringen fra justisministeren og statsministeren om lengeværende asylbarn i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er nå på det rene at Justisdepartementet er gått bort fra den politiske føringen fra den rødgrønne regjeringen om å prioritere utsendelse av lengeværende asylbarn, at hensynet til barns beste skal vektlegges mer i det nye regelverket og at man må justere kursen dersom det viser seg at denne intensjonen ikke oppfylles.

Justispolitisk talskvinne Iselin Nybø ba før helgen justisministeren avkrefte at utsendelse av lengeværende asylbarn prioriteres.

– Det er bra at justisministeren i Stortinget i går og at statsministeren i Stortinget idag var tydelig på at man er gått bort fra den politiske føringen fra den rødgrønne regjeringen om at utsending av barn som har vært her lenge skal prioriteres, sier Nybø.

Vraker rødgrønn instruks om prioritert utsending av lengeværende asylbarn
Både justisministeren og statsministeren viste i Stortinget til at Justisdepartementet i tildelingsbrevet, altså i skriftlig form til politi/utlendingsmyndigheter, er gått bort fra den rødgrønne regjeringen som gjaldt da SV satt i regjering at utsending av barn som har vært her lenge skal prioriteres. Se replikkveksling mellom Justisministeren, Trine Skei Grande og Karin Andersen nedenfor.

Iselin Nybø

Foto: Mari Halvorsen

– Jeg er fornøyd med at justisministeren i motsetning til tidligere justisminister Faremo bekrefter at utsendelse av lengeværende asylbarn ikke skal prioriteres av denne regjeringen. Han er tydelig på at utsendelse av lengeværende asylbarn i forkant av et nytt regelverk ville ha vært et brudd på avtalen med Venstre og KrF, sier Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø.

Klargjøring og oppmykning
Dette er en klargjøring og en oppmykning i forhold til justisminister Faremo og hennes statssekretær Pål Lønseths regime overfor lengeværende asylbarn, mener Venstre.

– Jeg er også tilfreds med at justisministeren i Stortinget i går var tydelig på at intensjonen i det nye regelverket som kommer er økt vektlegging av barns beste og jeg er glad for at han er tydelig på at vi må justere kursen dersom denne intensjonen ikke er oppfylt i regelverket som har vært på høring. De reglene som nå gjelder ble laget av de rødgrønne. Det kommer nye, sier Nybø.

— Jeg kan bekrefte at barnas beste skal vektlegges større, sa Erna Solberg under trontaledebatten ifølge Vårt Land.

– Signalene som kom fra justisministeren og statsministeren er betryggende. Dette er positive signaler om oppmykning for lengeværende asylbarn som SV aldri fikk fra sin justisminister Grete Faremo og hennes statssekretær Pål Lønseth. Tvert i mot, sier Nybø.

Se replikkrunde med justisminister Anders Anundsen, Venstreleder Trine Skei Grande og Karin Andersen (SV) i Stortinget igår.

Her er et utdrag fra debatten i Stortinget:

Trine Skei Grande (V) [13:24:49]: Statsråden har opplevd — og det er noe av det nærmeste jeg tror det går an å komme at en politiker opplever på kroppen — Venstres engasjement når det gjelder asylbarna. Nå kan det i media virke som om Fremskrittspartiet i regjering prøver å sende ut flest mulig før det nye regelverket virker, og som om man har endret mange av utsendelsesrutinene og -reglene fordi man ønsker å få ut flest mulig før det nye regelverket trer i kraft.
Nå vil jeg ha et svar fra statsråden på om det er riktig at det er gitt noen slike beskjeder i systemet. Det kommer nok til å avgjøre Venstres stemmegivning med hensyn til det forslaget som ligger her i dag, som Venstre har fremmet mange ganger før og stått alene om. Så mitt spørsmål til statsråden er: Har han gitt noen beskjeder i systemet som gjør at vi får en massiv utsending før det nye regelverket trer i kraft?

Statsråd Anders Anundsen [13:25:51]: Jeg er veldig glad for det spørsmålet — det har vi ikke gjort. Vi har økt måltallet for returer generelt, og det fører også til at flere blir sendt ut. Men det vi har gjort i så henseende, er at vi egentlig har myket opp fokuset i vårt tildelingsbrev i forhold til den forrige regjeringen. Den forrige regjeringen sa i 2013 at saker som omfattet barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten tillatelse, skal prioriteres. Vi har gjort det om, på den måten at det ikke er de som har vært her lenge, som skal prioriteres, men barnefamilier generelt, slik at en får sammenheng mellom vedtakstidspunkt og utsendelse, for at man skal unngå situasjoner hvor barn blir værende veldig lenge i Norge. Men det er altså ikke sendt noen signaler fra regjeringens side som skal bety at en skal prioritere lengeværende barn for at en skal sende dem raskere ut i forkant av et regelverk. Det mener jeg også ville vært en uakseptabel opptreden i forhold til den avtalerelasjonen som regjeringen har med Venstre og Kristelig Folkeparti.

Karin Andersen (SV) [13:26:57]: At nesten 500 lengeværende asylbarn nå er kastet ut i løpet av et år, står i ganske grell kontrast til avtalen mellom regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre om at man skal ta mer hensyn til lengeværende barn. Mange av dem har jo ikke fått prøvd saken sin mot den kortvarige bedringen, men nå har høringen om den varige ordningen vart en stund, og statsråden nevnte den sjøl i sitt innlegg.
Svært mange av høringsinstansene er veldig kritiske og sier at dette reelt sett er en innstramming — UDI, bl.a., sier det. Er det da slik at hvis det nå skal tas mer hensyn til de lengeværende barna — og det regner jeg med — skal denne avtalen da reforhandles, eller vil justisministeren holde fast på teksten som høringsinstansene sier er en reell innstramming?

Statsråd Anders Anundsen [13:28:01]: Til det første, om dette med engangsløsningen: Vi har som regjering økt antallet uttransporteringer med 45 pst. i forhold til den forrige regjeringen. Det betyr at det er flere mennesker generelt som blir sendt ut. Det betyr også at det vil være flere barn som blir sendt ut. Så var påstanden at mange av disse som nå sendes ut, ikke får prøvd saken sin i forhold til engangsløsningen. Det er ikke riktig, det er UNE som i hver enkelt sak vurderer hvorvidt de vil falle innenfor eller utenfor, og om det utsettes iverksettelse på den bakgrunn.
Når det gjelder den varige ordningen, er det riktig som representanten sier, at det er flere kritiske høringssvar i den høringen som har vært ute. Det betyr at vi må ha en ordentlig, grundig gjennomgang av hva som skal være oppfølgingen av det, ikke minst fordi regjeringen har en avtale med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det betyr at vi i den oppfølgingen må være i nær dialog også med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er ingen tvil om at intensjonen i denne avtalen er at det skulle være økt vektlegging på lengeværende barns situasjon, og hvis vi ikke har klart å oppnå det, må vi i tilfelle korrigere kursen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**