Velg grønne løsninger

Statsbudsjett. Grønne valg gir bedre løsninger på mange av problemene Asker og Bærum står foran i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Skrevet av: Abid Raja, stortingsrepresentant for Akershus Venstre og Jakob Bronebakk,nestleder, Bærum Venstre

Venstre forventer at regjeringen i det kommende statsbudsjettet vil bruke skatte- og avgiftssystemet i miljøets tjeneste.

Vårt forslag er økte miljøavgifter, men også redusert skatt for enkeltpersoner og bedrifter, slik at det totale skattenivået ikke øker.

Det skal lønne seg å ta grønne valg, lokalt og globalt.

Ved at man setter en pris på miljøet, ved å la forurensere betale eller gjøre det billigere å ta grønne valg, kan vi oppnå en utvikling bort fra fossile brennstoff og miljøskadelig adferd, til fremtidens lavutslippssamfunn.

Asker og Bærum, med store kompetansemiljøer innen energi og teknologi, store utfordringer med befolkningsvekst og dermed et stort press på samferdsel og våre grønne landskap, vil kunne både bidra til og dra nytte av en slik omstilling.

Dette vil bidra til å gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland.

En slik omstilling er krevende, men gir nye muligheter.

Økte skatter på miljøskadelig adferd, frigjør penger til billigere og bedre kollektivtrafikk, skattefradrag for gode miljøvalg og flere sykkelveier.

Slik gjør Venstre det mulig for folk å ta grønne valg.

Det er bare bedre kollektivtrafikk som kan redusere køene på E18, ikke bygging av større veier. Når kollektivsatsingen er delvis finansiert av bompenger gjennom Oslopakke 3 (som Venstre var med på å forhandle frem) er dette et godt eksempel på hvordan det lønner seg å ta grønne valg, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.
Venstre ønsker et grønt skatteskifte.

Skattesystemet må brukes aktivt til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter og til å premiere miljøvennlig adferd.

Konkret betyr det lavere skatt på arbeid, eierskap og bedrifter, skattestimuli for å gjøre miljøvennlige valg og økte miljøavgifter.

En slik omlegging vil være mye mer effektiv enn pene ord og små eller store bevilgninger til enkelttiltak. Den vil også kunne gi en effektiv skattereduksjon for dem som er villige til å bruke de mulighetene som finnes til å snu norsk økonomi i en mer bærekraftig retning.

Vi ser at en slik tankegang har gitt særdeles gode resultater i bilsektoren, hvor Asker og Bærum lenge har ligget i teten på bruk av elbil.

Dette må opprettholdes slik at utviklingen ikke snur, eventuelt med tilpasninger som legger til rette for samkjøring og sikrer kollektivtrafikkens prioritet.

Vi tror for eksempel at et skattefradrag for enøktiltak i private boliger vil gi tilsvarende gevinst, både for miljøet og for den enkelte.

Skattefrie kollektivreiser betalt av arbeidsgiver er et annet tiltak som vil kunne styrke den allerede imponerende veksten i kollektivandelen i Asker og Bærum.

Skatter og avgifter er et viktig politisk virkemiddel for å styre adferd som etter Venstres syn i altfor liten grad har blitt brukt de siste åtte årene.

Det blir lite resultater av å være for en slik skatteomlegging i teorien, hvis man mener at bedrifter, bilister, petroleumsnæring og privatpersoner ikke skal være med i skatteskiftet.

Prinsippet må ligge fast om at det er forurenseren som skal betale, enten det er som produsent eller som forbruker at forurensingen skjer.

Venstre har store forventninger til den nye regjeringen og ser frem til årets statsbudsjett, som etter forhandlingene på Stortinget bør være helt i tråd med Venstres tankegang.

Publisert i Budstikka 27. september, -14.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**