Offentlige anskaffelser skal bli «grønnere» med Difi

– Med 400 milliarder i årlig forbruk er offentlig sektor en helt sentral aktør i å bruke innkjøpspolitikken aktivt som virkemiddel i det grønne skiftet, mener leder av energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen. I dag stilte et samlet Storting seg bak Venstres forslag om videreføring og videreutvikling av Difis arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ola Elvestuen

På bakgrunn av et privat lovforslag fra Venstre-representantene Ola Elvestuen, André Skjelstad og Terje Breivik, gav Stortinget gav klar instruks til regjeringen om Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difis) rolle for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er midlene til satsingen på miljøhensyn i offentlige innkjøp i Difi ikke foreslått videreført. I Venstres alternative budsjett er dette reversert med bevilgning på 10 millioner kroner til «Miljøvennlig innkjøp».

Regjeringen er i gang med en bredere gjennomgang av arbeidet med miljø- og klimahensyn i offentlige anskaffelser som en del av satsingen på det grønne skiftet og økt konkurransekraft for norske arbeidsplasser.

– Det er viktig i det videre arbeidet med anskaffelsesregelverket å få formidlet de muligheter som ligger i regelverket til de enkelte innkjøpere i offentlig sektor. Det blir viktig å få så vel statlige som kommunale og fylkeskommunale organer til å bruke regelverket i miljøet og klimaets tjeneste. Her er Difi viktig, mener Elvestuen.

Sundvollen-erklæringen må følges opp
I Sundvollen-erklæringen påpekes det at regjeringen vil at «offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger». Disse signalene lyktes man ikke med å bringe videre i forslaget til statsbudsjett, mener Venstre.

– EU har vedtatt nye direktiver på anskaffelsesområdet. Dette gir økt handlingsrom og innovasjon gjennom anskaffelsesprosesser. Mulighetene til å stille krav til miljø i alle faser av en anskaffelsesprosess er tydeliggjort og utvidet. Norge kan ikke være dårligere, mener Elvestuen.

Grønn omstilling
– Omstillingen av samfunnet generelt og offentlig sektor i retning lavutslippssamfunnet er en så stor oppgave at det ikke finnes god grunn til at miljø- og klimahensyn skal være et adskilt anskaffelsestema. Dette bør integreres med den øvrige satsingen myndighetene har på anskaffelser, påpeker leder av energi- og miljøkomiteen.

Difi er myndighetenes organ for å utvikle offentlig sektor på feltet anskaffelser. Hovedmålet er at offentlig sektor skal gjennomføre samfunnsnyttige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede anskaffelser og i henhold til regelverket.

– Det er naturlig at ansvaret for miljø- og klimahensyn er forankret her, som et minimum inntil en omlegging og etter at en gjennomgang er gjennomført, understeker Elvestuen.

Difis rolle er sentral
Venstre ser Difis rolle som helt avgjørende for å gi offentlige anskaffelser en grønnere profil. Da
Regjeringen skrinla satsingen på miljøhensyn i offentlige anskaffelser, skapte det reaksjoner i Venstre. Regjeringen har også unnlatt å gi direktoratet føringer om å opprettholde aktiviteten og kompetansen innen miljøhensyn i offentlige anskaffelser gjennom tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra januar 2014.

– Statlige og fylkeskommunale aktører og kommune-Norge vil fortsatt ha et stort behov for støtte i å utføre anskaffelser i henhold til gjeldende regelverk og samtidig stille relevante og oppdaterte miljøkriterier til anskaffelsene. Kvaliteten på dette sikres gjennom å opprettholde Difis viktige rolle, mener Elvestuen som altså fikk full tilslutning til forslaget i Stortinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**