Et grønnere og mer sosialt budsjett

STATSBUDSJETTET 2015: – Det endelige budsjettet er blitt vesentlig grønnere, den sosiale profilen er blitt langt bedre, og statsbudsjettet legger svært godt til rette for mer nyskaping og innovasjon, sier leder Trine Skei Grande, om budsjettforliket mellom Venstre, Krf og regjeringspartiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Trine Skei Grande

Venstres utgangspunkt før forhandlingene var å gi landet et grønnere og mer sosialt budsjett.

Last ned: Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF.

Et grønt budsjett
– Dette er et budsjett som styrker klimaforliket på Stortinget. Vi øker miljø- og klimasatsingene på nær 1,9 mrd. kroner. For første gang i nyere historie kommer vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane til å reduseres i stedet for å økes. Budsjettet legger også opp til en betydelig satsing på kollektivtransport og miljøvennlige transportløsninger, sier Skei Grande.

Det brukes 900 millioner kroner på miljøvennlig samferdsel. Dette inkluderer 325 millioner til kollektivtransport og 500 millioner til jernbane utover regjeringens forslag.

– Styrkingen av belønningsordningen for kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier vil sørge for at trafikkveksten i de store byene nå kan tas med kollektiv, sykkel og gang, påpeker hun.

Betydelig innsats for færre fattige barn
Innsatsen for å redusere antallet fattige barn øker betydelig. Blant tiltakene som legges inn er sikring av barnetillegget i uføretrygden, styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom og utvidelse av forsøk med gratis kjernetid i barnehage for 4 og 5 åringer i lavinntektsfamilier.

– I dag lever over 70 000 barn i fattigdom. Det er ikke Norge verdig. Vi tror gratis barnehageplass til noen av dem og vesentlige billigere barnehageplass til mange, vil gjøre at flere velger barnehage. Det vil gi disse barna en god start på livet og det øker sjansen for å lykkes på skolen og senere i livet.

Billigere miljøbiler
En vesentlig del av det grønne skatteskiftet er billigere miljøbiler, og dette er et budsjett for betydelige utslippskutt fra biltrafikken. Avgiftslettelsene på de mest miljøvennlige bilene og det mest miljøvennlige drivstoffet er på 700 millioner kroner.

– Det viktigste for Venstre er å bidra til å gjøre det lettere for folk å ta grønne valg. Vi må gi folk gode miljøvennlige alternativer. Derfor fjernes avgiften på biodiesel, og ladbare hybrid-biler blir betydelig billigere i 2015.

– Sammen med det økte omsetningspåbudet for biodrivstoff vil dette føre til at vi har et statsbudsjett som er det første i historien der man med trygghet kan si at utslippene fra transportsektoren vil gå ned, sier. Omsetningspåbudet alene vil føre til at utslippene fra veitrafikken vil reduseres med 200 000 tonn CO2, understreker Skei Grande.

Det er også inngått en avtale om at Venstre og regjeringspartiene skal være enige om alle framtidige endringer i bil- og drivstoffavgiftene.

Grønt skatteskifte
Budsjettet har et grønt skatteskifte på 2,7 mrd. kroner med en helt annen og bedre sosial profil når det gjelder lettelser i skattlegging av lønnsinntekt og formue og en målrettet skattepolitikk for å stimulere til innovasjon og gründerskap.

– Venstres overordnede mål i skattepolitikken er et grønt skatteskifte, hvor skattesystemet brukes aktivt å stimulere til arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter og til å premiere miljøvennlig adferd, sier Trine Skei Grande.

Det gis grønne skattelettelser på 706 millioner og grønne skatteskjerpelser på nær 2 milliarder kr., samt en lønnsskattelette i bunnfradrag på 950 millioner kroner.

Et godt kunnskapsbudsjett er blitt bedre
– Regjeringens budsjett på kunnskapsfeltet var et godt budsjett, men vi har bidratt til å styrke dette ytterligere, påpeker Trine Skei Grande. Blant annet gjelder det et kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell og tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn.

Det er videre en svært god satsing på høyere utdanning og forskning, gjennom blant annet økte basisbevilgninger til universiteter og høgskoler, flere stipendiatstillinger, flere studentboliger og reversing av forslaget om studieavgift for internasjonale studenter. Dessuten er kuttene til folkehøgskoler og studieforbund reversert. +

500 flere kvoteflyktninger
Den sosiale profilen i budsjettet styrkes også gjennom at Norge tar imot 500 flere kvoteflyktninger.

– I den situasjonen verden står overfor må Norge ta et større ansvar. Derfor styrkes budsjettet for å kunne ta imot 500 flere kvoteflyktninger, samt at asylsøkere skal gis bedre oppfølging.

Venstre styrker hjelpen til enslige mindreårige asylsøkere, antallet mottaksplasser øker for disse, og budsjettavtaler legger til rette for gratis barnehageplasser for 4-5-åringer i asylmottak.

Nyskaping i næringslivet
– Venstre har fått fullt gjennomslag for å opprette to ulike såkornsfond på til sammen 135 millioner kroner for å sikre risikovillig kapital til nystartede bedrifter, og satser dessuten bredt på ulike virkemidler som 78,4 millioner kroner mer lærlingplasser, 60 millioner mer til bredbåndsutbygging og 30 millioner kroner mer til velferdsteknologi.

I tillegg kommer endringer i formuesskatten og flere skatteletter som budsjettforliket ikke endrer på, slik at det totalt gis en god skattelette for næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**