Utslippene fra transportsektoren reduseres for første gang

Venstre har gitt budsjettet en samlet økning på miljø- og klima på nær 1,9 mrd. kroner, hvor det er en betydelig satsing på kollektivtransport og miljøvennlige transportløsninger. – Venstres mål med budsjettet var en betydelig styrking av klimaforliket. Det målet har vi nådd, spesielt innenfor transportsektoren, sier leder for Stortingets miljøkomité, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ola Elvestuen

Elvestuen mener også budsjettet gir en betydelig styrking av klimarettede tiltak mot norske bedrifter og industrien.

– Budsjettet innebærer en betydelig styrking av både Enova og Miljøteknologiordningen, to særdeles gode og målrettede ordninger som bidrar til å redusere klimagassutslippene fra norske bedrifter, sier Elvestuen.

Det brukes 879 millioner kroner på kollektivtrafikk, inkluder 325 millioner til kollektivtransport og 498 millioner til jernbane utover regjeringens forslag. Naturvern og biologisk mangfold styrkes med 350 millioner inkludert en økning av skogvernsatsingen på 210 millioner kroner.

Vedlikeholdsetterslepet reduseres for første gang
– Budsjettet sørger for at for første gang vil vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane gå ned, ikke opp. Også styrkingen av belønningsordningen for kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier vil sørge for at trafikkveksten i de store byene kan tas med kollektiv, sykkel og gang, sier Elvestuen.

Rimeligere og enklere å ta grønne bil-valg
Det blir langt rimeligere og enklere å ta grønne valg når folk skal kjøpe og bruke bil til neste år. Venstre gir 697,5 millioner kroner i avgiftslettelse på de mest miljøvennlige bilene og det mest miljøvennlige drivstoffet. Ladbare hybrider får en betydelig reduksjon på avgiftene ved kjøp, samtidig som vi fjerner biodieselavgiften og innfører avgift på fossil gass, noe som gjør at biodrivstoff blir rimeligere enn fossilt drivstoff.

– Dette er kanskje det første statsbudsjettet i historien der man med trygghet kan si at utslippene fra transportsektoren vil gå ned. De ladbare hybridene vil bli konkurransedyktige med vanlige fossilbiler, samtidig som de industrielle mulighetene for å ta i bruk og produsere biodrivstoff er enorme, sier Elvestuen.

Grønt skatteskifte
Budsjettet har et grønt skatteskifte på 2,7 mrd. kroner med en helt annen og bedre sosial profil når det gjelder lettelser i skattlegging av lønnsinntekt og formue og en målrettet skattepolitikk for å stimulere til innovasjon og gründerskap.

– Venstres overordnede mål i skattepolitikken er et grønt skatteskifte, hvor skattesystemet brukes aktivt til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter og til å premiere miljøvennlig adferd, sier Ola Elvestuen.

Det gis grønne skattelettelser på 717 millioner og grønne skatteskjerpelser på nær 2 mrd, samt et lønnsskattelette i bunnfradrag på 950 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**