Nominasjonsmøtet i Frogner Venstre 1.12.14

Følgende kandidater er valgt fra Frogner Venstre til BU Frogner 2015:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


REFERAT FRA NOMINASJONSMØTET I FROGNER VENSTRE 1.12.14 kl. 19:00-20:30:

Tilstede: Christina Apuzzo, Erik Håland, Ingvill Elvestad, Jan Mykleset, Marit Kamøy, Pål Magne Ånestad, Olav Bergsaker, Odd Einar Dørum, Tina Shagufta Kornmo, Anne-Lise Bergenheim, Tore Wilken Nitter Walaker, Andreas Dobloug, Thomas Mauritzen og Geir Uno Braathen.

SAK 1/2014:
Konstituering av møtet og valg av ordstyrer (Christina Apuzzo), referent (Marit Kamøy) og protokollunderskriver (Tore Wilken Nitter Walaker).

SAK 2/2014:
Innledning til politisk debatt v/Odd Einar Dørum.
Det forhandles om budsjettet i Oslo kommune. Venstre har gjort en betydelig forskjell nasjonalt da det ble landet et budsjettforlik som gjorde det blåblå budsjettet både grønnere og mer sosialt.

Odd Einar Dørum vektlegger betydningen av den lokale innsatsen og nevner eksemplene Skovveien og Ruseløkka – der er Frogner Venstre sterkt inne! Han framhever også betydningen av godt politisk håndverk i form av samarbeid mellom lokalpartiet, bystyret og Venstre nasjonalt og trekker her fram Frogner Venstres initiativ ang. øremerkede parkeringsplasser for bildelingsordninger som har fått oppmerksomhet også nasjonalt.

SAK 3/2014:
Tore Wilken Nitter Walaker orienterr kort om Frogner Venstre sin lokale programkomitee. Komiteen består av Tore Wilken Nitter Walaker, Anne-Lise Bergenheim, Magnus Huth og Tina Shagufta Kornmo. Komiteen har møter ca. hver 14. dag og styret holdes fortløpende orientert om saker og forslag. Komiteen legger opp til at kandidatene til BU-valget 2015 skal delta aktivt i programarbeidet.

Kort orientering fra BU Frogners nestleder Anne-Lise Bergenheim om Venstres representasjon i BU og komiteene i Frogner BU fra 1.1.15. Tore Wilken Nitter Walaker går inn som fast Venstre representant i HUSK med Marit Kamøy som 1. vara. Tilsvarende er Anne-Lise Bergenheim Venstres representant i MIBU med Andreas Dobloug som 1. vara.

SAK 4/2014:
Ingvill Elvestad presenterer nominasjonskomiteen og dens arbeid.

Det er samstemmighet på nominasjosmøtet om at de fire første kandidatene skal være kumulert og de tre neste prioritert. Det kommer benkeforslag på Andreas Dobloug på 7. og prioritert plass på listen – det vedtas.
Videre presenterer Ingvill Elvestad de seks øverste kandidatene på BU-listen – 1. Anne-Lise Bergenheim; 2. Tore Wilken Nitter Walaker; 3. Tina Shagufta Kornmo; 4. Marit Kamøy; 5. Magnus Huth; 6. Olav Bergsaker; 7. Andreas Dobloug; – hvorav de fire første er kumulerte og de tre neste deretter er prioriterte.

De øvrige 13 på listen er satt opp alfabetisk – etter deres egne ønsker og komiteen vurderinger. Nominasjonsmøtet gir styret fullmakt til å fylle listen med inntil 21 navn; pr. idag har BU-listen 20 navn.

Listen ser nå slik ut på plassene 8 – 20: Andreas Bertin Bastesen; Anjali Bhatnagar; Heidi Juhler; Ingrid Keenan; Einar Kjærschow; Liselotte Lunde; Jan Mykleset; Jenny Nygaard; Håkon Riekeles; Ida Sætersmoen; Jan Erik Wang; Fabian Woxholt og Pål Magne Ånestad.

Til tillitsvalgte for BU-listen velges Anne-Lise Bergenheim og Marit Kamøy.

SAK 5/2015:
Møtet avslutets ved at bydelslagleder takker ordstyrer, referent, innleder Dørum, leder for valgkomiteen, de nyvalgte kandidatene og de frammøtte.

Møtet hevet 20:24.

Oslo 1.12.14

Tore Wilken Nitter Walaker/protokollunderskriver

Marit Kamøy/referent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**