Bystyret: Vil utrede ny jernbanetrase

I dag har bystyret behandlet planprogram for en fremtidig ytre ringveg rundt Kristiansand. Venstre fremmet forslag om samtidig å utarbeide en egen jernbanetrase parallelt med ringvegen. – Det er et nasjonalt mål å overføre mer last fra vei til bane- og sjøtransport. Derfor er dette viktig, sa Dag Vige i bystyret onsdag ettermiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre fremmet følgende forslag i bystyret, der flere representanter uttalte viktigheten av en samtidig planlegging av vei og bane:

Kristiansand anmoder Statens Vegvesen og Jernbaneverket til å samarbeide med Kristiansand Havn om å utarbeide et forenklet skisseprosjekt for ny jernbanetrase fra ny containerterminal i Kongsgård parallelt med traseen for den fremtidige ytre ringvei til godsterminalen på Langemyr.

Forslaget falt i bystyret.

Dag Vige, bystyremøte 031214

– Utviklingen så langt her hjemme er at sjø og bane taper terreng i forhold til vegtransport. Det gir store miljøutfordringer med tanke på arealbruk og forurensning, og ikke minst store utfordringer for trafikksikkerheten. Jeg er glad bystyrets utrykker viktigheten av å planlegge for gods på bane, men er skuffet over manglende vilje til å be vegvesenet og Jernbaneverket om å samarbeide med havna, sier Dag Vige.

Bystyret vedtok å utrede de alternativene som lå i forslag til planprogram. Venstre er bekymret for at viktige natur- og turområder må vike for ny vei, og mener vi må se på dimensjoneringen av veisystemet. Det ga partiet uttrykk for i følgende protokolltilførsel:

Det er vedtatt av fremtidig trafikkøkning i byene skal tas ved gange, bruk av sykkel og kollektivtrafikk. Venstre i Kristiansand opplever at dimensjonering av det fremtidige veisystemet i Kristiansand er for stor i forhold til de overordnede målsetninger vedtatt av sentrale myndigheter.

Vige ba bystyret ta klimautfordringene på alvor:

– Vi må få på plass de nødvendige forutsetningene som skal til for å oppnå politiske vedtatte målsetninger om en mer klimavennlig og effektiv transportsektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**