Rock City Namsos: Nå må Namsospolitikerne på banen!

Budsjettforhandlingene på Stortinget går mot slutten og resultatet ser ut til å bli sørgegelig for Rock City AS. Redusert statstilskudd kan få negativ betydning for Rock Citys bidrag til utvikling av norsk musikkbaransje og tapte muligheter for næringslivet i Namdalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I tillegg vil Namsos Kommune sitt økonomiske handlingsrom blir innskrenket, i verste fall for mange år framover.
Det er positivt at arbeiderpartiets fylkesleder Bjørn Engen i Namdalsavisa lørdag 29.11.14 ønsker en ny mulighet for Rock City. Jeg tror den beste måten å oppnå en ny mulighet på er at vi Namsospolitikere tar tak og synliggjør at vi fortsatt ønsker et levedyktig Rock City. Aktivt eierskap mener jeg er svært viktig for Rock City nå.

Som eneieier må Namsos Kommune være i førersetet i arbeidet videre.

Rock City Namsos Rock City Namsos

Rock City Namsos Rock City Namsos
Foto: Nils trana

Dårlig eieransvar

Gjentatte rapporter og granskinger har vist at Rock City Namsos har lidd under dårlig ivaretakelse av eieransvaret. Senest fikk vi et eksempel på dette i sommer da styret i Rock City på et svært ugunstig tidspunkt og uten tilstrekkelig lokalpolitisk forankring iverksatte en prosess mot daglig leder som framstod som uryddig utad.
Resultatet ser vi nå, Rock City står ribbet tilbake, uten politisk backing i regjeringen og i Stortinget.
Jeg vet av erfaring at det er betydelig positiv interesse for Rock City på Stortinget, og får vi nå gjort de siste grepene tror jeg Rock City kan ha muligheter i kommenede budsjettprosesser. Stortinget starter nye budsjettprosesser tidlig i 2015, med revidert statsbudsjett som vedtas i juni 2015. Også innspillene til statsbudsjettet 2016 starter allerede i 2025.

Utviklingarena for pop og rock.

Å kommee videre i posisjon igjen, mener jeg best kan gjøres ved at politikerne i Namsos kommune utviser aktivt eierskap. Jeg mener ledelsen og ansatte i Rock City har fagkompetanse som kan støtte godt oppunder et nytt driftsopplegg. Hva som vil være god styringsmodell for Rock City må også gjennomtenkes.
God forankring i hele det lokalpolitiske miljøet vil være viktig for å nå igjennom på Stortinget.
Det nye mandatet som Engen etterlyser Kan være å gjøre Rock City til utviklingsarena for norsk pop og rock, helt i tråd med hvordan Rock City var i ferd med å utvikle seg i fra 2011 til 2014 med hundrevis av musikkaktører som brukte bygget aktivt i sin kultur-, kunst- og næringsaktivitet.
Infrastrukturen i Rock City bygget med konsertsal, studio og tilknytning til hotell er fantastisk, og kan vise seg å bli vårt viktigste kort i kampen for å forsøke å hente statstilskuddet tilbake til selskapet.
I 2014 er det lagt begrensninger på bruken av NTE-arena for Rock City. dette må det ryddes opp i slik at Rock City byggets muligheter utnyttes best mulig både økonomisk og kunstnerisk.
Jeg håper Namsos Kommune snarest tar grep for å rigge Rock City til å framstå som godt lokalt politisk forankret, og troverdig aktør i kommende budsjettrunder på Stortinget.

Innspill i Namdalsavisa fra leder i Namsos Venstre

Geir Olav Knappe

Kilde: Namdalsavisa 02.12.14

Link- Se også arikkel fra Bjørn Engen i arkiv- NA: Staten må ta ansvar!

Kommentar: En positiv utvikling og økt statstilskudd til Rock City Namsos kan være limet som kan nyttigjøres for å framskynde sammenslåingen av kommuner i Midtre – Namdal!
I dag 03.12.14 er D-dagen for sluttforhandlingene på Stortinget! NT

Link- Rock City Namsos: Trønderavisa 03.12.14

NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**