Flere veier til felles mål

I Varden 13.11 peker Rolf Liane på viktigheten av jordvern- og viser til at jordvern er utsatt for press og at mange feil er gjort, uopprettelige vedtak er fattet. Gang på gang. Han har så altfor rett i det. Men slik jeg leser det, stiller han også spørsmål om Skien Venstre i forhold til jordvern nå har tenkt å skrote eget program samt viktige punkter i dagens samarbeidserklæring mellom Venstre, SP, AP og SV?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Neida. Det er tvertimot.

Korn i solnedgang på Holm gård i Hurum. Landbruk.

I hovedutvalg for teknisk sektor i Skien har Atle Rui og undertegnede bedt administrasjonen vurdere hvorvidt prinsippet om å knytte krav om nydyrking opp mot en eventuell nedbygging av landbruksjord, kan være en farbar vei : både for å vekte og tydeliggjøre verdien av dyrkbar mark og for å bidra til å opprettholde kommunens totale landbruksareal.

Dette skal ikke være sovepute for politikere og ingen brekkstang for planleggere og utbyggere.
Men det er uomtvistelig – for alle som våger å innse det – at i bynære områder er gjenværende landbruksareal under formidabelt press. Ulike samfunnsinteresser står – og har i åresvis stått opp mot hverandre; hvor skal nye vei- og banetraseer gå, hvor skal kirkegård etableres, hvor bygges institusjoner, boliger, næringsbygg.

Mange vedtak ville neppe vært fattet om landbruksjord hadde blitt verdsatt annerledes, eksempelvis er det tvilsomt om Mæla ungdomsskole da ville blitt bygget der den nå ligger. Da hadde man funnet andre løsninger. I saken om utvidelse av Gjerpen Kirkegård sa Venstre og flertallet nei til nedbygging av landbruksareal. Der fant vi andre løsninger. Mens prinsippet om nydyrking er høyaktuelt i store sammenhenger hvor vei og bane beslaglegger dyrkbar mark. Det kan også være aktuelt der tidligere ( ofte meget uheldige) vedtak gjør at det ligger igjen restareal med landbruksareal som for alle praktiske formål er lite drivverdige og slik sett er egnet til annen bruk dersom andre samfunnsmessige hensyn tilsier det.

Skien Venstre ønsker vurdert styrker og svakheter ved et slikt system. Metodikken er slik vi forstår det, allerede vurdert og i bruk i andre deler av landet vårt. Så dette er for en stor del “pløyd mark” allerede. Og vi mener det er interessant å se dette i sammenheng med det arbeidet som nå pågår hva gjelder ny arealplan for vår kommune. Derfor har også flertallet i hovedutvalg for teknisk sektor støttet vårt ønske om administrativ gjennomgang.

Men dette sier altså ikke på noen måte fritt framfor å nedbygge landbruksjord. Tvertimot. Dette er muligens en metode som kan bidra til å verdsette dyrkbar mark som den ressurs den er. Vår oppfatning så langt er at om man etablerte et system for å erstatte et planlagt nedbygd areal med et nydyrket areal av tilsvarende kvalitet, ville det i mange sammenheng gagnet både jordvern og landbruksinteresser og bidradd til en ønsket byutvikling. Samtidig er det slik at i svært mange sammenheng vil prinsippet overhodet ikke komme til anvendelse fordi der er jordvernet den suverene, selvsagte og udiskutable vinner.

Atle Rui
Signy Gjærum

Atle Rui og Signy Gjærum
Skien Venstre

Dalsbygda
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**