Budsjettbehandling for Flesberg Kommune

(Foto: Ole Bruseth)

Flesberg Venstre sine kommentarer til behandling av økonomplan og budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Flesberg Venstre ønsker å sette fokus på lovpålagte oppgaver.

Det neste man må fokusere på er den manglende viljen til å prioritere for å sikre innbyggernes rettmessige tjenester.

Grunnleggende tjenester må prioriteres.

Av den grunn mener Flesberg Venstre at Flesberg kommunen nå må sette av penger til å oppfylle lovpålagte oppgaver.

Et eksempel som dokumenterer dette er en tilsynsrapport som viser at kommunen i 2012:
– Ikke har gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse).
– Ikke har lagd en beredskapsplan som møter den risikoen som forefinnes i Flesberg.
– Ikke lagd en atomberedskapsplan m.m.
Se avviksmeldingen etter tilsynet fra 2012.
Dette er avvik som kan vise seg å bli svært alvorlig og utgjør en overhengende sikkerhetsrisiko.

Brev fra Fylkesmann

Noe av det som kan være en realitet er som følger:
I følge NVE må man forutsette et flomnivå ved 200 års flom i Numedalslågen på 2 m over det som var nivået for flommen i 2007, uten hydrologiske beregninger. Det er mulig nivået kan komme noe ned om man gjør hydrologiske beregninger. Skulle det inntreffe en 200 års flom før man har oversikt over konsekvensene vil dette gi Flesberg kommune alvorlige problemer. Det er uklart hvordan man skal få frem brann, politi, helse og omsorg osv. Flesberg kommune vil ha ansvar for å levere tjenester til innbyggerne i en slik situasjon også. Vil kommunestyret i Flesberg ta sitt ansvar?

Nivået for 500 års flom har ikke vi i Flesberg Venstre funnet noe informasjon om enda, men det vil være høyere enn ved 200 års flom.

Det var med stor undring Flesberg Venstre hørte administrasjonen la fram sin VA plan før ferien med beskjed til kommunestyret om at denne tok høyde for 200 års flom. Etter en rekke etterlysninger til kommunen og kommunens konsulent for VA plan er det fortsatt ukjent hvilke flomnivå som VA plan faktisk har tatt høyde for. Det er dermed behov for å intensivere arbeider med å kartlegge dette og samtidig få en oppgradert VA planen med tanke på flomfaren.

Etter at Flesberg kommune har tatt hånd om kjente avvik i forhold til lovpålagte oppgaver, må det neste være å kontrollere status for alle tjenesteområder. Videre må man kartlegge kostnadsnivået for lovpålagte oppgaver for alle tjenesteområder i forhold til den forventede befolkningsutviklingen. Først da vil vi kunne vite at fremtidige behov er dekt i forhold til liv og helse.

Flesberg Venstre mener at Flesberg kommunen må sikre at nødvendig kapasitet og kompetanse er tilgjengelig.

Flesberg Venstre vil be om at budsjettprosessen utsettes inntil man har oversikt over utfordringer og de økonomiske konsekvensene av de usikkerhetene som finnes. Flesberg Venstre ser ikke annen mulighet enn at man må stoppe alle investeringsprosjekter som ikke er lovpålagt inntil man har oversikt.

Sekundært vil Flesberg Venstre be om lovlighetskontroll av eventuelle budsjetter som fremstår som ulovlig og som kan sette liv og helse i fare.

Innbyggere og hytteeiere i Flesberg kan ikke pålegges å ta utgiftene for ytterligere feil investeringer og dårlig planlegging fra Flesberg kommune sin side.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**