Idag: Kommunestyremøte

Kommunestyret i Eidsvoll avholder årets første møte i dag på rådhuset i Sundet, og møtet starter kl. 1800. Blant sakene er høring om areal- og transportplanen, kommunereformen, forslag om statliggjøring av skatteinnkrevningen for kommunen – og endelig behandling av tekstforslagene til budsjettet for 2015.
NB! Husk at møtet er åpent for publikum, og at det ikke er TV-overføring eller livestreaming av møter fra folkevalgte møter i Eidsvoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Knut Bakkehaug er Venstres representant i kommunestyret. Hvem resten av kommunestyret er finner du oversikt over her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/1 (14/2749) Prioriteringer av verbalforslag handlingsplan 2015-2018

Hvilke forslag som ble fremmet i kommunestyrets budsjettbehandling ser du her, og hvilke Venstre ville støtte i formannskapsmøtet i forrige uke ser du her.

PS 15/2 (14/1068) Innføring av gjengs leie for kommunale boliger

PS 15/3 (15/218) Kommunereform – lokal prosess

PS 15/4 (09/2530) Regional plan for areal og transport i Olso og Akershus – Høring

PS 15/5 (14/3428) Retningslinjer for kommunal stønad til kultur- og idrettsformål – revidering

PS 15/6 (14/3794) Høring: Regulering av tigging – Eidsvoll kommunes politivedtekt

PS 15/7 (15/208) Høringsuttalelse til forslag om statliggjøring av skatteinnkrevningen for kommunen

PS 15/8 (14/974) Felles saksframlegg. Eierstrategi for Romerike Krisesenter IKS for 2015

PS 15/9 (14/3378) Felles saksframlegg. Eierstrategi for Romerike Revisjon IKS (RRi) for 2015

PS 15/10 (14/3368) Felles saksframlegg. Eierstrategi for Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) for 2015

PS 15/11 (11/539) Regnskapsavslutning høydebasseng Tærudåsen P6228

PS 15/12 (14/411) Reetablering av Rådhusgata etter NM sykkel 2014

PS 15/13 (14/1544) Fastsetting av planprogram for Reguleringsplan for deler av Brensmork og Nes gbnr. 151/11, deler av 150/1-2, 338/5 m.fl

PS 15/14 (14/897) Forslag til detaljreguleringsplan for fortau langs Råholtgutua gbnr 429/1, sluttbehandling

PS 15/15 (13/900) Forslag til Detaljreguleringsplan Nedrevegen 18 og 20 gbnr. 95/234, 305 , 306 – sluttbehandling

PS 15/16 (14/3658) Revidering av vedtekter og betalingsreglement for barnehager

PS 15/17 (14/3985) Fastsettelse av satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter forskrift om likebehandling — delegasjon

PS 15/18 () Interpellasjoner og spørsmål

Innkallelsen og sakspapirene til møtet finner du her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum, og at det ikke er TV-overføring eller livestreaming av møter fra folkevalgte møter i Eidsvoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**