Vedtak om flere miljøtiltak for kommunene

I dag fikk Venstre flertall i komitebehandlingen for to forslag som gir norske kommuner og fylkeskommuner muligheten til å føre en mer offensiv miljøpolitikk. – Kommunene vil nå få mulighet til å forby bruk av kjøretøy med høye utslipp på riksveiene og fylkesveiene i kommunen, sier Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 - Nå vil vi gi kommunestyrene mulighet til å vedta om det skal opprettes lavutslippssone i den aktuelle byen, sier Elvestuen.

– Nå vil vi gi kommunestyrene mulighet til å vedta om det skal opprettes lavutslippssone i den aktuelle byen, sier Elvestuen.
Foto: Caroline Roka

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

26. mars i år ble Norge anklaget av ESA for brudd på EU-direktivet om lokal luftkvalitet. Hovedvekten av regelbruddene skyldes for høye årsmiddelkonsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) i de store byene. I følge miljødirektoratet mener Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen at de mangler målrettede verktøy for å sikre at grenseverdiene for NO2 overholdes.

Luftkvalitet
– Det er kommunene som er ansvarlige for å sørge for god luftkvalitet for borgerne, men dessverre har de manglet hjemler for å igangsette hensiktsmessige tiltak. Nå kan de kunne sikre borgerne ren luft hele året, sier Elvestuen.

Lavutslippssoner brukes i en rekke land for å redusere forurensningen i områder med mye trafikk, og da særlig utslipp av eksospartikler.

Kan innføre lavutslippssoner
– Vegtrafikkens lokale miljøproblemer er særlig store i eldre, sentrale eller sentrumsnære områder. Mange av disse har hatt en stor trafikkvekst, samtidig som verken vegnett, bebyggelse eller omgivelser er utformet for å håndtere de miljøproblemene dette kan medføre. Derfor er det bra at det nå er flertall for å gi kommunene hjemmel for innføring av lavutslippssone, sier Elvestuen.

– Lavutslippsoner vil være et sterkt signal om at det i framtiden kan komme restriksjoner på biltrafikken i byområdene og dermed påvirke framtidige bilkjøpere til å velge mest mulig miljøvennlig. Nå vil vi gi kommunestyrene mulighet til å vedta om det skal opprettes lavutslippssone i den aktuelle byen, sier Elvestuen.

Fakta: Vedtak i Stortinget:
(Tilrådingens romertall I fremmes av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Tilrådingens romertall II fremmes av komiteen.)

I
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med forslag til virkemidler som i storbyene kan begrense bilbruk på riksveiene i perioder der luftforurensningen er høy. En eventuell hjemling av en slik rett må innrettes på en måte som sikrer mobilitet og fremkommelighet for samfunnsviktig transport.

II
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til å opprette lavutslippssoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**