Leserinnlegg i Romerikes blad ang. Fjellhamars utvikling

17.mai på Fjellhamar skole, Lørenskog. , "Foto: Monica O. Oseberg"

Les her Venstres tanker om temaet bildeling, utviklingen av Fjellhamar og grøntområder i leserinnlegg størrelse som stod i Romerikes Blad 24.o2.15

“Bildelingsordning for
unge menneskers behov.

11.februar ble Lørenskogs kommuneplan 2015-2026 sluttbehandlet med stor politisk enighet. Det var mange enstemmige vedtak på klima- og miljøsiden, noe som gleder Venstre hjerter. Venstres Torild Jørgensen fikk flertall for sitt forslag om at det skal prioriteres å legge forholdene til rette for «bildelingsordning» ved fremtidige byggeprosjekter. Fremtidsrettede transportløsninger tilpasset unge menneskers behov blir viktig, for å klare målet om 40 % reduksjon i utslipp av klimagasser i 2030.

Et annet tema var Fjellhamars utvikling. Det er politisk enighet i Lørenskog om at området skal bygges ut. Det er graden av utbygning det reageres på. Venstre ønsker en moderat befolkningsvekst og vil aldri støtte en «monsterutbygging.» På en annen side skal en være klar over at befolkningsvekst fører til at flere personer deler på kostnadene ved kommunens høye investeringsgjeld.

“Lavblokker, store grøntområder,
grønne transportdrag, god kollektivløsning.

Venstre i Akershus og Lørenskog har programforpliktet: «Arealer innen 3-5 minutters gange fra stasjonene bør reguleres for høy utnyttelse. Her bør man planlegge små sammenhengende «landsbyer» eller lokalsentre. En fortetting vil gjøre det enklere å bevare de store gjenværende småhusmiljøenes kvalitet slik vi kjenner det i dag. Det bidrar til at vi tar vare på våre kommuners identitet og historie, samtidig som vi gir dagens småhusbeboere større forutsigbarhet. Fortetting på kollektivknutepunkter gir både grønn vekst og bevarer vårt grønne preg. Dette er Venstres strategi for å opprettholde attraktive bolig- og næringsområder med høy kvalitet.»

“Redusert utbygging og bevare
kommunens identitet og historie.

I grove trekk ser Venstre for seg Fjellhamar med en redusert og bærekraftig løsning, for eksempel med lavblokker i trevirke. Det skal sikres solid «grøntdrag» og store nok områder med grønne lunger som «Icopal Jordet» eller tilsvarende, god kollektivløsning og det skal være på innbyggernes premisser, ikke på utbyggernes.

Med andre ord;

“Venstre ønsker et
boligområde på Fjellhamar med høy livskvalitet.

På vegne av styret i Lørenskog Venstre

Monica O. Oseberg
Lokallagsleder

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**