Venstres valgprogram 2015 – 2019

 1. Miljø og naturressurser

1.1 Klima og energieffektivisering

 • Videreutvikle Sola kommunes klimaplan slik at den blir et enda bedre verktøy for å nå vedtatte klimamål.
 • Arbeide for at både kommunale og private bygg skal bruke miljøvennlige energikilder.
 • Arbeide for en videreutbygging av fjernvarmeanlegg i kommunen.
 • Gjennomføre en klimavettkampanje i Sola, for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energivalg, eller kjøp av varer og tjenester.
 • Gjennomføre en årlig miljødebatt i kommunestyret basert på en klimamelding som inneholder status, tiltak og miljøregnskap.

Tananger

 

1.2 Forurensing og støy

 • Etablere flere gjenbruksstasjoner.
 • Forhindre forurensing av våre sjø- og landområder gjennom å kreve at alle bygg og hytter i kommunen knyttes til renseanlegg eller offentlig kloakk.
 • Sikre god standard på kommunens ledningsnett for å unngå lekkasjer til land og vann.
 • Ha varsling om dager hvor grenseverdier for luftforurensing overskrides, for eksempel sms-tjeneste eller digitale skilt ved innfartsårer.
 • Sørge for at miljøgifter på gamle industritomter fjernes.
 • Oppdatere støykartene og gjennomføre nødvendig støyvern.
 • Nye etableringer eller innflygingsruter på flyplassen må føre til en automatisk oppdatering av støykart for Stavanger Lufthavn, Sola og de kartverk kommunen bruker for å beregne støy.
 • Opprette et klageskjema (lik “VOF system” i Stavanger) for registrering av støy slik at det blir et bedre kartleggingsverktøy som gjør det lettere for kommunen å følge opp tilsynsplikten og iverksette tiltak.
 • Sikre at de forpliktelser andre aktører har inngått knyttet til støyskjerming ifm med f.eks Transportkorridor Vest og Solasplitten, blir gjennomført.
 • Føre en restriktiv parkeringspolitikk i tilknytning til arbeidsplasser med god kollektivdekning.
 • Ved nyinnkjøp til kommunens bilpark, gå til innkjøp av kjøretøy som kan bruke lav-/nullutslippsteknologi, slik som sertifisert biodrivstoff, elektrisitet, hydrogen og hybridbiler.
 • Ha et pilotprosjekt for bruk av el-sykler som valgt tjenestetransport på lik linje med tjenestebiler.
 • Utføre støymålinger for å sikre tilfredsstillende støyskjerming til innbyggerne som har krav på det.

 

1.3 Biologisk mangfold

 • Utarbeide et årlig grøntregnskap som viser hvilke nye grøntområder som er gjort tilgjengelig, hvilke som er fjernet og hvor det er kommet erstatningsarealer.
 • Verne om alle naturtyper og biologisk mangfold, og samtidig sikre rødlistede og utrydningstruede arter gjennom aktive skjøtsels- og vernetiltak. Bruke Naturmangfoldloven som et styringsverktøy i slike saker.
 • Tilrettelegge for bier og humler i Sola gjennom riktig beplanting og spesielt oppsatte områder til birøkting.
 • Arbeide for styrt avvikling av pelsdyroppdrett.
 • Sola bør bli en foregangskommune og ta lokalt ansvar for dyrevern og dyrevelferd.
 • Sikre tverrfaglig samarbeid om dyrevelferd mellom Mattilsynet og Politiet samt forskjellige offentlige instanser, herunder de som jobber med fysisk og psykisk helse, veterinærer, dyrevelferdsorganisasjoner og kommunen selv.
 • Være kritiske til alle planer som gir risiko for ytterligere tap av artsmangfold.
Venstre vil gjøre Bergen grønnere.
Venstre vil gjøre Sola grønnere.

 

1.4 Eierskap til naturressursene

 • Beholde og ha et aktivt eierskap i Lyse og IVAR.
 • Ha fokus på at Sola kommune forvalter sine naturressurser i havet, i fjorden og i inn- og utmark på en bærekraftig måte.
 • Arbeide videre med gjenåpne «Antenne-parken» i Tananger.

 

1.5 Landbruk og urban dyrkning

 • Sikre landbruksarealer avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-område) i gjeldende kommuneplan.
 • Etablere forsøksprosjekt med skolehager.
 • Etablere forsøksprosjekt med Aquaponicsanlegg på ny skole på Jåsund.
 • Styrke jordvernet fordi det stadig nedbygges flere LNF-områder.
 • Sikre kulturlandskapet og et levedyktig landbruk gjennom et aktivt jordvern.
 • Stimulere til økologisk landbruk samt ha kommunale retningslinjer som innebærer at innkjøp av økologiske produkter prioriteres.

 

 1. Helse og omsorg

2.1 Folkehelse og fysisk aktivitet

 • Sikre skoleveiene – for alle elever i kommunen.
 • Sette i gang kampanjer og sykkeltiltak rettet mot befolkningsgrupper som i dag sykler lite.
 • Tilrettelegge for ”motorvei” for sykkel til Forus.
 • Effektivisere og intensivere gjennomføringen av Turvei Hafrsfjord.
 • Opprette trimparker / nærmiljøanlegg i Hålandsmarka og Tananger sentrum.
 • Bygge ut flere ruter med ”Hverdagsturer
 • Legge godt til rette for lag og organisasjoner som gjør en innsats innenfor alle deler av helse- og omsorgssektoren.
 • Bidra med støtte til idretten for å opprettholde lavterskeltilbud.
 • Etablere et felles lager for fritidsutstyr, gjerne i samarbeid med Frivillighetssentralen eller Røde kors, som både idrettslag og skoleklasser kan benytte seg av.
 • Benytte velferdsteknologi i størst mulig grad til alle som trenger det.

Punkteringstrøbbel på treningstur for Abid Q. Raja.

 

2.2 Psykisk helse

 • Ha gode rutiner for forebygging av mobbing både i Sola kommune som arbeidsplass, og de kommunale tjenestene som innbyggerne møter og er brukere av.
 • Opprettelse av akutt-telefon for psykiatriske henvendelser, også for pårørende.

 

2.3 Rusomsorg

 • Sikre forebyggende arbeid.
 • Sikre at innbyggere som sliter med rusproblemer oppdages tidligere og får nødvendig oppfølging.
 • Inngå forpliktende samarbeid med nabokommunene for å gi et helhetlig tilbud til både rusavhengige og rehabiliterte, for eksempel bolig, jobb og utdanning.
 • Styrke tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

 

2.4 Fattigdom og boligsosiale tiltak.

 • Etablere studentboliger i Sola.
 • Innføre aktivitetskort for barn og unge i lavinntekstfamilier, slik at disse også skal få ta del i de aktiviteter som tilbys i området.
 • Kommunen må ha gode rammer for startlån, slik at de som har problemer med å få vanlige banklån kan få lån til egen bolig.
 • Styrke botilbudet for ungdom, ved å stimulere til bygging av små, rimelige leiligheter.
 • Legge godt til rette for lag og organisasjoner som gjør en innsats innenfor alle deler av helse- og omsorgssektoren.
 • Gi kommunal støtte til bygging av generasjonsbolig.
 • Gi leieboere mulighet til å overta leiebolig ved at leien fungerer som nedbetaling.

 

 

2.5 Borgere med funksjonsnedsettelse.

 • Sikre universell utforming og tilgjengelighet for bevegelseshemmede til strendene og friluftsområdene i kommunen.
 • Sikre at barn med spesielle behov får et fullgodt tilbud i både private og kommunale barnehager.
 • Rekruttere flere funksjonshemmede inn i kommunale stillinger når det er mulig.

 

2.6 Barn og barnevern

 • Ha barnevernskontakt på alle skoler.
 • Leie av gymsaler på skoler til barne- og ungdomsidrett skal være gratis.
 • Sikre tilfredsstillende kvalitet på tjenestene i barne- og avlastningsboliger.
 • Styrke barnevernet ved å øke kapasiteten og sikre kompetanseutvikling.
 • Sikre at alle fosterbarn har en kvalifisert tilsynsfører.
 • Arbeide for økt samarbeid i barnevernet på tvers av kommunegrensene.
 • Sikre hyppig tilstedeværelse av helsesøster på skolen.
 • Gi barn og ungdom bedre informasjon om muligheter til assistanse.

Barnehage

 

2.7 Ungdom og unge voksne.

 • Tilrettelegge for rusfrie fritidstilbud i Sola kommune.
 • Utrede mulighet for aktivitetspark for ungdom.
 • Økt støtte til surfeaktiviteter langs strendene.

 

2.8 Eldreomsorg

 • Sette igang rekrutteringstiltak som øker andelen pleiepersonell med fagkompetanse.
 • Ved behov, starte planleggingen av nytt sykehjem på Jåsund.
 • Innføre en garanti for at de som har fått vedtak om langtidsopphold på sykehjemmene i kommunen, maks skal vente i tre uker på å få plass.
 • Øke bruken av velferdsteknologi slik at de som ønsker kan bo lengst mulig hjemme i egne hjem.
 • Gi økt støtte til forskning rettet mot velferdsteknologi.
 • Lage en demensplan for å styrke tilbudet til de mange som rammes av demens gjennom flere dagaktivitetsplasser, tilpassede botilbud og økt kunnskap og kompetanse.
 • Sikre at helsepersonell samarbeider tverrfaglig for å sikre en effektiv arbeidsfordeling ved hjemmetjenester og institusjoner.
 • Arbeide for at eldre kan bo hjemme lenger gjennom tiltak som hjemmebesøk ved fylte åtti år og vaktmestertjenester for hjemmeboende eldre.
 • Ha tilgjengelig møtearenaer i helger og høytider.
 • Sikre en sikkerhetsstandard ved kommunal sjekk av boliger for eldre.
 • Støtte opp om arbeidet til “Livsglede for eldre” og lignende tiltak.

 

 1. Skole og kunnskap

3.1 Barnehage

 • Arbeide for statlig fullfinansiering av løpende barnehageopptak og etablere denne ordningen i Sola.
 • Etablere virkemidler som sikrer at vi har nødvendig pedagogisk kompetanse i Solabarnehagene.
 • Likebehandling av private og offentlige barnehager.
 • Bygge ny privat barnehage på Jåsund, ny Røyneberg barnehage og ny barnehage i Sola sør.
 • Barnehagebygg skal støtte opp under barns utvikling og tilby de ansatte gode fysiske arbeidsforhold.
 • Ha et godt samarbeid med de private barnehagene og tilby disse de samme kommunale tjenester og tilbud som de kommunale barnehagene har.
 • Videreutvikle “Barnehagebruksplanen” som arbeidsverktøy for Solabarnehagene.

 

3.2 Skole og SFO

 • Gi rektorene lederutdanning gjennom f.eks rektorskoleprogrammer.
 • Styrke mulighetene for etter- og videreutdanning for lærerne.
 • Tilby kompetanseheving innen lese-, skrive- og regnevansker for både førskolelærere og lærere.
 • Ha bedre kontakt mellom skole og næringsliv gjennom blant annet hospiteringsavtaler.
 • Kjøpe inn flere digitale pedagogiske programmer for å kunne tilby mer tilrettelagt undervisning.
 • Sørge for at alle barn har en sikker skolevei.
 • Sette av nok ressurser og timer til at alle skolebarn lærer å svømme.
 • Ha nulltoleranse for mobbing i skolen.
 • Gi den enkelte skolen muligheten til å velge blant godkjente eksamensformer.
 • Sikre at elever med spesielle behov får den oppfølgingen de har krav på både i skoletiden, samt skolefritidsordningen.
 • Styrke rådgivingstjenesten for å bedre gjennomføringsprosenten hos elevene på videregående skole.
 • Etablere målrettede leksehjelpsordninger på både barnetrinnet og ungdomstrinnet.
 • Ha forutsigbare vilkår for både private og kommunale skolefritidsordninger.
 • La skolene i sterkere grad prioritere sine egne ressurser.
 • Sikre at alle skoler har rullerende planer mot mobbing med konkrete virkemidler.
 • Prioritere tiltak mot mobbing foran andre velferdstiltak for elevene.
 • Sørge for midler til kompetanseutvikling blant lærere og rådgivingstjeneste i forhold til mobbeproblemet.
 • Bruke ressurser på anti-mobbeplaner.
 • Utdanning for rektorer, lærere med personal- og økonomisk ansvar og pedagogiske ledere, slik at skolene blir bedre rustet til å håndtere mobbing.
 • Styrke skolehelsetjenesten.
 • Ha økt målrettet innsats mot elever som opplever skolevegring.
 • Prioritere styrket oppfølging av fravær i ungdomsskolen.
 • Søke om forsøksordning med fritak for karaktervurdering i valgfagene på ungdomstrinnet.
 • Styrke tilpasset opplæring for både de som sliter faglig, men også de som har behov for tilpasning av høyere kompetansemål enn på eget alderstrinn.
 • Starte opp prosjektet “Ungdom i aktivitet” og legge til rette for nye aktiviteter i friminuttene.
 • Det må legges til rette for fysisk aktivitet i skolegårdene på alle trinn.
 • Skolegårdene må kunne tas i bruk til fysisk aktivitet av nærmiljøet utenom skoletiden.

skolebilde

 

3.3 Bibliotek

 • Videreutvikle skolebibliotekene og stimulere til økt bruk gjennom satsing på digitale verktøy.
 • Invitere frivillige organisasjoner til å kunne tilby leksehjelpsordning på bibliotekene.
 • Arbeide for søndagsåpent bibliotek samt utvidet åpningstid ved kommunens biblioteker.
 • Tilby selvbetjente biblioteker utenom de tidspunktene hvor bibliotekene har ordinær bemanning.
 • Etablere landets første flyplassbibliotek i samarbeid med Avinor.
 • Arbeide for å opprette kombinasjonsbibliotek på Tjelta.

 

4.Næringsliv

4.1 Gründere og nyskaping

 • Gjøre Sola attraktivt for virksomhetsetablering og derigjennom opprettholde en god egendekning av arbeidsplasser i kommunen.
 • Redusere og forenkle saksbehandlingen i Plan- og bygningsavdelingen, slik at gründere skal få gjennomført sine idéer uten å miste for mye tid i byråkrati.
 • Ha bedre kontakt mellom skole og næringsliv gjennom blant annet hospiteringsavtaler.
 • Arbeide for at det settes av midler til opplæring og kompetanseutvikling.
 • Arbeide for økt handel og næringsvirksomhet i sentrum.

 

4.2 Variert næringsliv

 • Videreføre kaiområder for salg av sjømatprodukter i kommunen.
 • Arbeide for at Universitetssykehuset relokaliseres til Ullandhaugområdet.
 • Stimulere til at arbeidstakere over 62 fortsetter i sitt arbeid. Vurdere tiltaksmidler som redusert arbeidstid, lengre ferie uten trekk i lønn eller høyere lønn for de som velger å stå i full jobb.
 • Ansatte og vikarer i Sola skal oppleve lik behandling og respekt, samt oppleve å få ansvar.
 • Sette tydelige krav til administrativ ledelse for rapportering av økonomi, fremdrift og resultater.
 • Sola kommune skal gå foran med et godt eksempel innen områdene helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette skal også gjelde interkommunale selskaper og kommunale foretak.
 • Sola skal være en foregangskommune for ansettelse og tilrettelegging av å holde eldre i jobb.

 

 

4.3 Turisme

 • Arbeide, og legge til rette, for at Hurtigruta skal bruke Risavika Havn som snuhavn.
 • Etablere en kampanje rettet inn mot Sola som arena for vindsurfere.
 • Enklere tilgang til, og bedre informasjon, om Solas kulturminner.
 • Oppdatere kommunens nettsider for å formidle informasjon om våre kulturminner, våre strender og annen informasjon som er aktuell for tilreisende til kommunen.
 • Opprette en turløype som en del av Nordsjøløypa (North Sea Trail).

 

 1. Kultur og frivillighet

5.1 Frivillige organisasjoner

 • Legge til rette for etablering av klubblokale for vindsurferne i Sømmevågen.
 • Legge til rette for at frivillige organisasjoner kan etablere alternative skolefritidsordninger.
 • Støtte frivillige organisasjoner som ønsker å drive med norskopplæring og inkluderingsarbeid.
 • Bidra til nytt klubblokale for Sola pistolklubb
 • Øke støtten til frivillige lag og organisasjoner.
 • Styrke kulturskolen gjennom å minske ventelistene og ha større variasjon i kulturtilbudet.
 • Etablere flere undervisningstilbud for kulturskolen i de enkelte skolebyggene.
 • Motivere folk til å bidra i frivillig arbeid, ved å tilrettelegge for rekrutteringsarenaer.
 • Styrke samarbeidet mellom kommunen, næringslivet, ideelle organisasjoner og frivillig sektor.

 

5.2 Kultur

 • Kulturlivet i Sola skal være bredt, mangfoldig og stimulerende, samt tilgjengelig for alle. Et rikt og variert kulturliv bidrar til å skape en attraktiv kommune hvor mennesker vil bo og hvor næringslivet investerer og utvikler seg.
 • Sola kulturhus skal være en attraktiv og uavhengig møteplass for innbyggerne og en arena for kultur- og kunnskapsutvikling, offentlige samtaler og ytringskultur
 • Støtte et bredt festivaltilbud i kommunen.
 • Støtte opp om arbeidet for et sykkelmuseum.
 • Arbeide for at ordningen “Den kulturelle spaserstokken” har et variert tilbud som favner mange i seniormålgruppen.
 • Sikre gode vilkår for kirkeaktiviteter og menighetenes ungdomsarbeid.
 • Sikre et variert kultur- og konserttilbud ved Sola kulturhus.
 • Opprette et nytt kultursenter i Tananger sentrum.
 • Videreføre arbeidet med kystkulturen.
 • Verne om kulturarven.
 • Kommunen skal ikke bare styre innholdet i kulturtilbudet, men også legge til rette for at profesjonelle og amatører kan utfolde og utvikle sine kreative evner.

kultur

 

 1. Demokrati og liberale rettigheter

6.1 Åpenhet

 • Sola forvalter store ressurser på vegne av innbyggerne. At dette skjer på en etisk måte er avgjørende. Venstre slår fast at varsling om kritikkverdige forhold er ønskelig og nødvendig og ikke skal føre til sanksjoner for varsleren.
 • Kortere saksbehandlingstider via smidigere prosesser og mindre byråkrati
 • Økte åpningstider på Servicekontoret.
 • Drive effektivt og beholde de lave kommunale gebyrene.
 • Digital overføring av alle møter i kommunale utvalg.
 • Invitere til en åpen møteserie i forkant av rullering av kommuneplanen for å sikre seg flere innspill.
 • Prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer.
 • Øke den politiske innflytelsen til Ungdomsrådet samt Barn- og unges kommunestyre (BUKIS)
 • Sola kommune skal komme innbyggerne i møte og bli en enda mer åpen kommune ved å tilby mer innsikt i den politiske prosess og beslutninger som tas
 • Tilby enklere tilgang til saksbehandlings- og beslutningspapirer
 • Sola kommune skal være en foregangskommune i åpenhet i prosesser og beslutninger
 • Fokusere på innkjøp av grønne og “fair trade” alternativer til kommunen og kommunale tjenester

 

6.2 Kommunereform

 • Regjeringen må sørge for at kommunesammenslåing både gir kommunene bedre økonomi og flere oppgaver. Da kan vi få en mer demokratisk og effektiv kommunestruktur uten bruk av tvang.
 • Før en eventuell kommunesammenslåing skal innbyggerne bli hørt gjennom en folkeavstemning.

 

6.3 Personvern og digitalisering

 • Gjøre opplysninger/brosjyremateriell for pasient og brukerombudet samt pårørendesenteret lettere tilgjengelig på kommunens hjemmeside samt ved de ulike virksomhetene.
 • Legge til rette for sikker og trygg digital kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne.
 • Innføre valgfri bruk av Digipost for kommunikasjon med kommunen.
 • Alle kommunale skjemaer skal kunne leveres digitalt, trygt og sikkert.
 • Bedre tilgjengelig digital informasjon om kommunens servicetilbud.
 • Sikre at nettsteder administrert av Sola kommune følger standarder for universell utforming.
 • Stille krav om at personvernhensyn blir ivaretatt ved innføring av velferdsteknologi og ulike former for trygghets- og sikkerhetsløsninger.

 

 1. Mangfold og inkludering

7.1 Internasjonal kommune

 • Etablere arrangementet som for eksempel “Internasjonal Cafe” på Stangelandsenteret.
 • Tilby livssynsnøytrale seremonirom til samme kostnad som kirkene krever for leie av sine lokaler.
 • Påse at kommunen som arbeidsgiver rekrutterer bredt slik at kommunens ansatte representerer et tverrsnitt av befolkningen.

Innvandring og integrering

 

7.2 Integrering og språk

 • Nulltoleranse for rasisme i skolen.
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Styrke innvandrerorganisasjoner, slik at de i større grad er i stand til å spre praktisk informasjon om lover, regler og forskrifter.
 • Lage et integreringsprosjekt, der biblioteket i Sola kan bidra med å gi den informasjonen innvandrere trenger som nye i det norske samfunnet. Det må også sikres god kommunikasjon mellom de offentlige instansene, biblioteket og innvandrerorganisasjonene som vil være involvert i dette.

 

7.3 Et inkluderende arbeidsliv

 • Igangsette tiltak for å sikre at både kvinner og menn jobber i barnehagen.
 • Arbeide for jobbmesser rettet inn mot arbeidslivet og innvandrere med høy utdannelse.
 • Få flere med innvandrerbakgrunn i arbeid, gjennom blant annet mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering.

 

 1. Samferdsel og lokalsamfunn

8.1 Solas kulturarv

 • Sikre skolene et ekskursjonsbudsjett slik at elevene kan bli kjent historie og natur i med nærmiljøet.
 • Utvikle et samlingssted for historie, kultur og naturopplevelser ved samlokalisering av museer i Sømmevågen.
 • Samarbeide med lokale turlag og historielag om turløyper, informasjonstavler og kart/brosjyremateriell, for å gjøre kommunens mange kulturminner lettere tilgjengelig for folk flest.
 • Lage en ny kulturminneplan for Sola for 2016-2026, slik at vi kan verne om viktige kulturminner for en kommune som er i sterk vekst med mye utbygging.

 

8.2 Sentrumsutvikling

 • Bygge ut underjordiske parkeringsanlegg i Sola sentrum med fellesanlegg, grøntområder og ballbane i tilknytning til dette.
 • Bygge en superlekeplass, og fellesgrill i tilknytning til denne, i Solakrossen.
 • Utvide skolekapasiteten til ungdomstrinnet i området Sola sentrum.
 • Støtte opp om oppføring av en kirke i Sola sentrum.
 • Sikre infrastruktur som ivaretar kravet til en miljømessig god og fremtidsrettet sentrumsutvikling.
 • Prioritere arbeidet med å gjenskape Sola sentrum som et attraktivt og levende kommunesentrum.
 • Øke antall boliger i sentrum.
 • Øke handel og næringsvirksomhet i sentrum.
 • Øke aktiviteten innen kunst og kultur.
 • Stille klare estetiske krav til fremtidige bygg og arkitektur i sentrum.

 

8.3 Gode bomiljø og lokalsamfunn

 • Beholde grøntområder som er vist som hensynssoner i kommuneplan, gjerne med utbygging av turveinettet der det er naturlig.
 • Konsentrere utbyggingen i prioriterte vekstområder for å gi bedre beskyttelse for grønne områder utenfor disse vekstområdene.
 • Utvidelse av Solasplitten til firefeltsvei.
 • Bedre vern av opprinnelig vegetasjon som planter og trær ved nybebyggelse.
 • Bevaring av større skogsområder ved ny boligbygging.
 • Arbeide for at de som ønsker det skal få barnehageplass i nærområdet sitt.
 • Bygge ny skole på Jåsund.
 • Sikre gode vilkår for arbeidet med fritidstilbud til barn og unge.
 • Bygge flere nærmiljøanlegg.
 • Yte tilskudd og veiledning for bevaring av verneverdige bygg og anlegg i kommunen.
 • Sørge for at utbygging av nye boliger ikke skjer med en slik hastighet at skole, barnehage, kollektivtransport og idretts- og fritidsaktiviteter ikke klarer å holde følge.
 • Bevare de grønne lungene innenfor boligområdene i forbindelse med fortetting.
 • Utrede muligheten for innstallering av fornybargeneratorer.
 • Si nei til søndagsåpne butikker.

 

8.4 Idrettsanlegg og flerbrukshaller

 • Etablere flerbrukshall i forbindelse med ny skole på Jåsund.
 • Etablere interkommunal flerbrukshall for sykkelvelodrom og BMX med parallelle flerbruksflater på Åsen.
 • Bygge ny svømmehall som erstatning for Solahallen.
 • Oppgradere banen for motorsport samt bygge garderobebygg i tilknytning til Bybergsanden Motorcrossklubb.
 • Etablere skateanlegg ved Stangelandsenteret, i Sola sør samt i Tanangerområdet.
 • Støtte opp om Idrettrådets prioriteringer.

 

 

8.5 Strendene og Hafrsfjord

 • Opprydning og rensing av Sømmevågen og Tananger Havn.
 • Sikre at badeplasser skal være et av Solas varemerker og at de holdes rene og innbydende.
 • Opprette badebusser sammen med nabokommunene i sommersesongen, slik at flere får tilgang til strendene våre.
 • Etablere flere gjestehavner i kommunen.
 • Sikre bygging av høy Hafrsfjord bru som tillater høyere fartøyer.
 • Øke vanngjennomstrømningen inn til Hafrsfjord slik at vannkvaliteten bedres i området..
 • Sikre allmennhetens tilgang til strandsonen gjennom å fjerne ulovlige stengsler.
 • Badeplasser og strender skal holdes rene og ryddige.

strandrydding

 

8.6 Friluftsliv

 • Tilrettelegge for etablering av underjordisk parkering, for eksempel under parker og torg, for å frigjøre gatearealer til syklister, gående og annen aktivitet.
 • Etablere inngjerdet hundeluftepark i Ølbergskogen.
 • Båndtvang for hunder på Solastrendene.
 • Lettere tilgang på hjelp fra viltnemnda.
 • Etablere en speiderbase i Åsenområdet.
 • Arbeide for medlemskap i Ryfylke friluftsråd.
 • Ha en mest mulig sammenhengende kyststi.

 

8.7 Sykkel

 • Etablere høystandard sykkelvei Forus – Risavika – Røyneberg – Grannes.
 • Legge til rette for syklister i alle samferdsels- og sentrumsutviklingsprosjekter.
 • Bygge et tett sykkelveinett med høy standard i hele kommunen, også sentrum.
 • Stimulere til bygging av flere sykkelparkeringsanlegg med tak, bedre sikkerhet mot tyveri og lademuligheter for el-sykler i sentrumsområdene og ved store arbeidsplasser.
 • Forsterke vintervedlikeholdet av en større del av sykkelveinettet.
 • Bedre merkingen for syklister i kryss og på veier, blant annet med røde sykkelfelt og sykkelbokser foran kryss.
 • Gjennomføre flere holdningskampanjer for å redusere konfliktnivået mellom bilister, syklister og fotgjengere.
 • Sikre sykkelveiene for jobbsyklende.
 • Innføre en skattefri ordning hvor arbeidsgivere kan betale kilometergodtgjørelse til de ansatte som velger å sykle til jobb, uten at dette skattlegges som inntekt eller at arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift for dette.

sykkel

 

8.8 Miljøvennlig transport

 • Etablere flere ladestasjoner for el-biler i Sola.
 • Øke bruken av landstrøm for båter og ferjer i Risavika.
 • Ladestasjon for el-sykler på flyplassen.
 • Etablere el-sykkel ladestasjon ved studentboligene til Universitetet i Stavanger.
 • Arbeide for et bedre internt kollektivtilbud innen egen kommune. Sikre at områder med dårlig kollektivdekning (f.eks Sola sør) får et tilbud som gjør kollektivtilbud til et reelt alternativ til bil.
 • Økt kapasitet på busser i rushtiden.
 • Få hyppige bussavganger, såkalte ”rullende fortau” mellom Risavika – Flyplassen – Forus.
 • Ha gratis passering for hybrid/elbiler i alle bomstasjoner.
 • Ha gratis parkering for hybrid/elbiler på alle offentlige parkeringsplasser.
 • Kjempe for å endre busway til bybane.
 • Etablere togtrase Risavika Havn – Godsterminalen på Ganddal.
 • Få et mer fleksibelt og effektivt billettsystem ved å tilrettelegge for billettautomater på sentrale holdeplasser.
 • Arbeide for bedre dekning av flybussene i kommunen (gjennom samarbeid med både Forusbedrifter, og private kollektivleverandører).
 • Bygge ut parkeringsanlegg og bussholdeplass som stimulerer til “Park & Ride”.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**