Sammen om en ren by

Foto: Jo Straube

Det er et mål for Venstre og byrådet at Oslo skal være en trygg og ren by med gode byrom. Som et ledd i å nå dette målet startet byrådet i september 2012 et arbeid med temaet «Sammen om en ren by». Handlingsplan og tiltak ble vedtatt i bystyret i dag. – Oslo skal være en ren og velholdt by. Byrådet har sørget for budsjettmidler til ekstra renhold i byen og med denne planen kan vi bli enda bedre, sier Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Samspillet mellom kommunale og statlige virksomheter, næringslivet og frivillige organisasjoner er en viktig forutsetning for å oppnå optimal ressursutnyttelse og suksess. Behovet for økt koordinering mellom offentlige etater er et hovedelement i handlingsplanen.

– Vi blir fler og fler i Oslo, hvilket er hyggelig, men det fører til at våre parker og friområder er i hyppig bruk. At Oslo er blitt en fantastisk by for store arrangementer av ulik art er også flott. Dette påvirker behovet for samordnet renholdsinnsats og god tilrettelegging, sier Odd Einar Dørum.

For å sikre en målrettet innsats for å nå det overordnede målet om å bli Europas reneste by, foreslås en rekke delmål, slik at det er mulig å måle fremgang og sette måltall for utviklingen. Et viktig tiltak er Bymiljøetatens opprettelse av prosjektet «Ren by Oslo» som har et særlig ansvar for å koordinere renholdet i det offentlige rom mellom ulike offentlige virksomheter.

Oslo kommune bruker om lag 200 mill. kroner årlig på å holde det offentlige rom rent. I tillegg foregår det en betydelig gebyrfinansiert innsamling av husholdningsavfall i regi av
Renovasjonsetaten. Renovasjonsetaten samler inn husholdningsavfall fra 345 000 husstander på ca. 70 000 steder. Renovasjonsetaten drifter også to store
gjenbruksstasjoner, og en tredje er under bygging. Videre drifter etaten åtte minigjenbruksstasjoner, en mobil minigjenbruksstasjon og ca. 800 returpunkter for glass
og metall.

– Vi må jobbe for en holdnings- og atferdsendring i byen. Positive holdninger må også føre til positiv atferd og det vil vi stimulere til gjennom kampanjer og grønne hint. Grønne hint bidrar til å styre små og ubeviste valg, et eksempel på grønt hint er fotavtrykk på asfalten som leder til avfallsdunken, sier miljøbyråd Guri Melby.

– Vi skal også ta i bruk teknologiske løsninger – digitale sensorer som gir beskjed når avfallsdunken nesten er full vil kunne bidra til tømming på et mer hensiktsmessig tidspunkt. Avfallsdunkene er viktige for å holde byen ren og vi legger opp til en gjennomgang av behovene og å standardisere dunkene, sier Melby.

Byrådet vil arbeide videre med følgende tiltak for renholdet i det offentlige rom:

  • opprette prosjektet «Ren by Oslo» i Bymiljøetaten
  • aktiviteter og overvåking av renholdsarbeid
  • «Ren by Oslo» får en viktig oppgave med å koordinere innsats mot andre offentlige virksomheter
  • bydeler som ikke har Rusken oppfordres til å etablere Bydelsrusken
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**