Oppvekst og kunnskap

Sørum Venstre mener at sikring av barns og ungdoms utvikling er den viktigste investeringen for en bærekraftig og nyskapende fremtid. Foreldre har det grunnleggende ansvaret for å sikre dette for sine barn. Kommunens bidrag til denne utviklingen oppnås gjennom

 • barnehager,
 • grunnskole,
 • tiltak for barn og unge som trenger ekstra oppmerksomhet,
 • støtte- og omsorg til barn og unge og deres familier der det er nødvendig, og
 • å stimulere til meningsfull fritid.

Barnehager

 

Sørum Venstre vil arbeide for:

 • å sikre likeverdige økonomiske rammevilkår for private barnehager som for offentlige barnehager,
 • at barnehageansatte i Sørum skal ha høyest mulig pedagogisk kompetanse, og
 • at barn med dårlig språkutvikling prioriteres ved opptak til barnehageplass.

Grunnskolen

 

Skolens overordnete mål er barna. Sørum Venstre vil arbeide for styrking av grunnskolen gjennom

 • tillit til lærernes kompetanse og evne til å inspirere og engasjere den enkelte elev,
 • å legge til rette for lærere og assistenter som ønsker, skal få mulighet til kompetanseheving,
 • stimulere til ”pedagogisk dialog” ved den enkelte skole og mellom kommunens skoler,
 • at de nasjonale prøver blir virkemidler i kartlegging for riktig veiledning av elever og ikke måleredskap for rangering av elever og skoler,
 • målretting av ressurser til administrative funksjoner, slik at lærere får tid og rom til å ivareta pedagogiske oppgaver,
 • å sikre den pedagogiske ledelse ved den enkelte skole frihet i metodevalg,
 • å tydeliggjøre at rektor har ansvar for det faglige og pedagogiske innholdet ved den enkelte skole,
 • å tydeliggjøre at rektor har ansvar for elevenes psykososiale miljø som også omfatter vern mot mobbing og for informasjon til foreldre og lærere om elevenes rettigheter,
 • å tilføre ressurser som er nødvendig for at lærere skal kunne fokusere på pedagogiske oppgaver,
 • styrking av lokale vaktmestertjenester med miljøarbeiderkompetanse ved den enkelte skole,
 • å ivareta behov for opprustning og fornyelse av læremidler,
 • politisk styring av prioriteringer knyttet til skolenes eiendomsmasse, som i for stor grad er overført til kommunens eiendomsselskap, og
 • forskyve det daglige ansvar for drift av skoleanlegg og utstyr og de tilhørende ressurser, fra Kommunalteknikk til skoleledelsen ved den enkelte skole.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**