Kultur, idrett og kulturarv

Kulturbegrepet omfatter alle kunstneriske utrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek, kino, fritidsklubber, kulturskole og kommunens kulturarv. Venstre ser på kultur som en drivkraft i samfunnet som oppstår der mennesker møtes. En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i kommunen er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning , bedre folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i kommunen.

Scene- og konsertbyen Horten

Venstre vil være pådriver i utviklingen av Horten som scene-, konsert- og festivalby. Horten har et stort tilbud av ulike kulturelle fremføringer fra lokale kor og teater til store konsertopplevelser og festivaler. Venstre vil legge til rette for at disse aktivitetene forsterkes blant annet gjennom enheten «Drømmen om Horten».

Venstre vil:

 • At kommunen skal være en samarbeidspartner ved gjennomføring av festivaler og større konserter og delta i utviklingen av arrangementskompetanse
 • At kommunen utvikler en delingskultur på felles utstyr som bord, benker, småtelt etc
 • At kommunen stiller med lagerplass for utstyr og rekvisita
 • At kommunen tilrettelegger for billettkontor med nødvendig utstyr i sentrum
 • At kommunen er med på felles markedsføring
 • Videreføre tilbudet med stor innendørs scene på Bakkenteigen
 • Sikre videreføring av Fyrverkerikonserten

Biblioteket

Bibliotekets oppgave er å være et lokalt kraftsenter for demokrati, opplysning og ytringsfrihet. Et godt bibliotektilbud forutsetter tilgjengelighet, at biblioteket er velutstyrt, teknologisk oppdatert og bemannet med kvalifisert personale. Biblioteket skal ikke bare sikre tilgang til et bredt spekter av informasjon, kunnskap, litteratur- og kulturopplevelser, men også aktivt formidle disse ressursene. Ved å løfte bibliotekene som debattarena, og stimulere til bred medvirkning, styrkes sosiale nettverk og kulturfeltet åpnes for flere mennesker.

Venstre vil:

 • øke bevilgningene til biblioteket
 • Styrke biblioteket som en møteplass og integreringsarena for alle i kommunen
 • Videreutvikle biblioteket som kultur- og læringsarena
 • Styrke biblioteket som et samfunnsaktuelt ”Litteraturhusbibliotek”
 • Utvikle biblioteket som digital møteplass og formidler av nettbasert informasjon
 • Arbeide for at biblioteklovens krav til bibliotekenes samfunnsoppdrag kan innfris

Kino

Venstre vil opprettholde dagens kinotilbud. Kino er et viktig samlingsted og møtepunkt i byen og er med på å gjøre byen levende.

Venstre vil:

 • Sørge for at det er en moderne kino i Horten sentrum med aktuelt tilbud

Kulturskolen

Kulturskolen er en viktig aktør i barn og unges oppvekstmiljø og utdanningsløp. Kulturskolen er en inngangsport til de estetiske fagområdene og den viktigste arenaen for å gi barn og unge mulighet til å skape kulturuttrykk. Kulturskolen er samtidig viktig for å dyrke frem talentene.

Venstre vil styrke kulturskolen slik at alle barn og unge som ønsker det får plass til en overkommelig pris. Venstre vil oppfordre til mangfold, kvalitet og aktualitet i tilbudet og vi vil tilrettelegge for gode lokaliteter. Venstre mener at kulturskolen bør utvikles til et lokalt ressurssenter for kulturopplæring.

Venstre vil:

 • Arbeide for kulturskole for alle gjennom et antall friplasser til vanskeligstilte barn
 • Arbeide for å øke rammene og øke bredden i tilbudet
 • Sikre bedre lokaliteter (se kapittel «En levende by»)
 • Utvikle kulturskolen til et lokalt ressurssenter for kulturopplæring
 • Styrke samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole
 • At tilbud om musikkterapi gjeninnføres

Fritidsklubber

Venstre er forkjemper for sosiale arenaer som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Fritidsklubbene tilbyr organiserte fritidsaktiviteter og gir ungdom muligheter og mestring og er holdningsskapende blant annet ved å motvirke rus, rasisme og vold. Venstre mener at barn og unge må ha mulighet til å være selvorganiserte og skape sin egen ungdomskultur. Venstre vil at kommunen skal ha en aktiv tilretteleggerrolle i dette arbeidet.

Venstre vil:

 • Sikre drift av Storgata 37 og tilrettelegge for fritidsklubber i kommunal regi
 • Utvide og forbedre tilretteleggingen for selvorganisert kulturaktivitet for ungdom
 • Utvikle et ferietilbud til ungdom over 16 år
 • Vurdere å utvide fritidstilbud også å gjelde på lørdager

Idrett

Bedre folkehelse er en kvalitet for samfunnet som helhet. Godt tilrettelagte muligheter for fysisk aktivitet er viktig for å bygge opp folks mestringsevne, selvtillit og psykiske og fysiske helse. Derfor er det viktig å legge til rette for både organisert og selvorganisert fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, det være seg utøvere innen friluft, mosjon, lek, breddeidrett eller konkurranseidrett. Spesielt viktig er det å arbeide for at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter i nærmiljøet for å bygge sosiale nettverk.

Venstre vil:

 • Ha et godt samarbeid og dialog med idrettsrådet
 • Ha økt satsing på utbygging og vedlikehold av nærmiljøanlegg blant annet nedslitte lekeplasser og balløkker i områder der mange barn er aktive
 • Etablere kaldhall på Nykirke
 • Vurdere økt hallkapasitet i forbindelse med nye skolebygg
 • Binde sammen lysløypene mellom Skoppum og Nykirke
 • Etablere idrettsparken i tilknytning til Lystlunden gjennom skatepark, kunstisflate og flerbrukshall med elitestandard for håndball
 • At kommunens skal være en samarbeidspartner ved gjennomføring av større idrettsevenement, og delta i utviklingen av arrangementskompetanse
 • At kommunen er med på felles markedsføring

Kulturutveksling

Den kulturelle skolesekken sikrer alle barn og unge et tilbud og møte med profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet i løpet av grunnskole og videregående skole. Venstre vil arbeide for å utvide den lokale rammen for å ivareta vår lokale kulturarv og våre lokale kunstnermiljø.

Den kulturelle spaserstokken er viktig for livskvaliteten til eldre som ikke er i stand til å oppsøke kulturopplevelser selv. Denne sikrer eldre som bor på institusjon tilgang til profesjonell kunst og kulturopplevelse.

Venstre vil:

 • Arbeide for å øke rammen og handlingsrommet til lokale produksjoner i utvekslingen
 • Arbeid for å bruke lokale profesjonelle utøvere og kunstnere
 • Arbeide for et tettere samarbeid med Horten kulturskole
 • Arbeide for at utvekslingen vektlegges som en integrert del av satsning på kunst og kultur i opplæringen

Frivillighet

Venstre mener det er viktig å synliggjøre frivillig innsats, gi det et ansikt, øke status og gi anerkjennelse for at frivillig arbeid er en solid bærebjelke i vårt nærmiljø. Mer frivillighet og engasjement gjør kommunen vår til et bedre sted å bo.

Venstre vil:

 • Tilrettelegge for et aktivt frivillighetsarbeid i Horten
 • Videreføre utdelingen av frivillighetsprisen i Horten

Kulturarv

Venstre vil tilrettelegge kulturminnene og åpne for opplevelse på stedene. Følgene områder med kulturarv er presentert i kapitelet ” By og stedsutvikling”

 • Museumsbydelen Karljohansvern
 • Kunstnerbyen Åsgårdstrand
 • Midgard- Borre Nasjonalpark
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**