En skole som utfordrer og motiverer

Forskerfabrikken 2 Asker videregående
Forskerfabrikken i Asker. Foto: Ole Haug

Asker Venstre mener Askerskolen skal være blant landets beste. Vi må prioritere slik at de offentlige skolene i Asker får de nødvendige ressursene og de beste lærerne.

Vi vil gi skolene stor frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får den samme muligheten til å utnytte sine evner uavhengig av bosted og sosial og kulturell bakgrunn. Hver enkelt elev skal oppleve Askerskolen som en trygg og inkluderende læringsarena der de blir faglig motivert og utfordret til å lære.

Asker Venstre mener tiden er inne for en reform av SFO. Ordningen må videreutvikles til beste for barnas læring og lek, på en måte som kan bidra til å avlaste moderne barnefamiliers ofte pressede situasjon i hverdagen.

Asker Venstre vil:

  • Tilby konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår til lærere.
  • Drive aktiv rekruttering av dyktige og motiverte fagfolk fra beslektede bransjer inn i læreryrket
  • Sikre flere ressurser i klasser der en eller flere elever har spesielle behov eller atferdsvansker
  • Styrke den sosialpedagogiske rådgivningen
  • Videreutvikle leksehjelpsordninger i både barneskolen og ungdomsskolen
  • Planlegge nye skolebygg på en måte som utvikler skolebyggene som lokale møteplasser for frivilligheten, større deler av kulturlivet og idretten.
  • Sette krav om at Askers skoleledere både har skolefaglig kompetanse og er godt kvalifiserte innen organisasjon og ledelse.
  • Gjennomføre en planmessig reform av SFO-tilbudet ved alle barneskolene i Asker
  • Gå innfor et mer aktivt samarbeid med lag og foreninger i utviklingen av aktivitetstilbudet, som å invitere de større idrettslagene, speideren og korpsene inn i utviklingen av SFO tilbudene
  • Åpne for at Kulturskolen får gi tilbud gjennom skolenes SFO

 

Mer om Venstres politikk for en god skole i Asker

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**