Sande Venstres valgprogram – Demokrati og deltakelse

Stortingsbygningen
Stortinget vedtar enstemmig kriselov for å håndtere utbruddet av koronavirus, (Foto: Wikimedia commons / gcardinals)

Hele det demokratiske prosjektet baserer seg på at innbyggerne gir fra seg en viss grad av personlig frihet, mot at fellesskapet organiserer samfunnet slik at trygghet, rettferdighet og like muligheter for alle leveres tilbake. Kommunen forvalter felleskapets økonomiske og arealmessige ressurser for innbyggerne. Frihet og demokrati bygges nedenfra. Når sentraliseringstakten øker vil Venstre være en vokter av lokaldemokratiet.

Deltakelse

En av de mest alvorlige truslene mot demokratiet er apati. Dersom borgerne føler at de ikke har en reell innflytelse i det demokratiske system, vil støtten til demokratiet forvitre og det vil fremstå som mye mindre robust. Det er politikernes ansvar å øke engasjementet blant velgerne, og få opp valgdeltakelsen ved kommunevalgene. Venstre ønsker at den enkelte innbygger skal ha så stor innflytelse som mulig.

Venstre har en lang tradisjon med å søke deltakelse fra og dialog med innbyggerne ved å stå på stand i Sande sentrum. Venstre vil derfor at ordføreren regelmessig skal flytte kontoret ut til innbyggerne. Venstre ønsker å invitere innbyggerne til å dele sine synspunkter på tidligere tidspunkter i politiske beslutningsprosesser.

For å engasjere unge borgere vil Venstre innføre stemmerett for 16. og 17. -åringer i Sande kommune. For å øke de unges demokratiske deltakelse er det viktig med et vitalt ungdomsråd med reell innflytelse. Ordningen med møtegodtgjørelse og selvbestemt møtetidspunkt for ungdomsrådet må videreføres. Etableringen av Ungdomsrådet i inneværende perioden er en stor styrking av demokratiet og har gitt ungdommene i kommunen en stemme utad. Alle ungdommer skal ha likeverdige muligheter til å bli valgt til Ungdomsrådet. Etter Venstres mening bør representantene velges i demokratiske valg ved ungdomsskolen og Sande videregående skole.

Venstre vil:

 • Sikre lokal innflytelse gjennom jevnlig nærmiljømøter
 • Innføre stemmerett for 16- og 17 åringer
 • Vitalisere ungdomsrådet gjennom demokratiske valg blant ungdommen selv
 • At ordføreren regelmessig flytter kontor ut for å møte innbyggerne

Åpenhet

En forutsetning for et velfungerende demokrati er åpne, ryddige, transparente og demokratiske prosesser. Venstre vil kjempe for mest mulig innsyn for innbyggerne. Det er viktig at politiske beslutninger gjøres på åpne arenaer, og ikke bak lukkede dører. Venstre vil ha en kultur der kommunen aktivt og på et tidlig tidspunkt involverer innbyggere i saks- og planprosesser.

Lokalavisen spiller en viktig rolle som formidler. Kommunestyret bør derfor flyttes til tirsdager.

De ansatte i kommunen vet hvor skoen trykker. Vi vil at de ansatte i kommunen skal ha frihet til å informere innbyggerne og politikerne direkte om eventuelle utfordringer.

Venstre vil:

 • Skape en kultur for innbyggerinvolvering ved saksbehandling
 • Gjennomgå rutiner og reglement for annonsering, innkalling og protokollføring av møter og politiske orienteringer
 • Innføre videooverføring fra alle orienteringsmøter, utvalgsmøter og formannskapsmøter
 • Forbedre videooverføring fra kommunestyret så også representantene i salen kan sees
 • Flytte møtedag for formannskap og kommunestyre fra onsdag til tirsdag for å bli mer tilgjengelig for lokalavisa
 • Ha ytringsfrihet for kommunalt ansatte

Et sterkt demokrati

Det er og skal være politikerne som har ansvaret for styringen av kommunen. Sande Venstre har levert helhetlige budsjettforslag hvert år i perioden 2011-2015.

Ordføreren er lønnsleder i kommunen med sin godtgjøring tilsvarende 95 % av stortingsrepresentanters godtgjøring. Ordførerens godtgjøring er svært god sammenlignet med den sparsommelige godtgjøringen til andre folkevalgte. Det blir et fattig demokrati når det kun er en person som har så mye tid og anledning til å drive med politikk og sette seg inn i de ulike sakene.

Venstre vil:

 • At rådmannen ansettes på åremål
 • Ordførerens godtgjøring reduseres
 • Godtgjøringen til politikerne må fordeles mer demokratisk
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**