Gi innbyggerne reell innsyn i de politiske prosessene

Foto: Vefsn Venstre

Interpellasjon til kommunestyret 15.4.2015

Ordfører!

Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. I ytterste konsekvens vil mangel på åpenhet kunne medføre maktmisbruk og korrupsjon. Ved siden av kommunens tjenester er de politiske og demokratiske prosessene kommunens viktigste oppgave. Åpenhet i demokratiutfoldelsen har vært en bærebjelke i Venstres historie.

Større åpenhet og mer innsyn er en styrke for lokaldemokratiet. Mange norske kommuner har gått over til å videooverføre sine formannskaps- eller hovedutvalgsmøter på lik linje med kommunestyre- eller bystyremøtene. For mange yrkesaktive, studenter eller eldre er det vanskelig å kunne følge disse møtene fysisk og overføring på lik linje med kommunestyremøtene vil kunne bøte på dette.

Dette gir innbyggerne våre større innsyn i de politiske beslutningsprosessene. I disse møtene foregår det dessuten ofte en debatt som ikke fremkommer i møtereferatene, men som likevel er av allmenn interesse. Det vil for uten å kunne legge til rette for mer åpenhet rundt saksbehandlingen, også føre til at kommunens innbyggere kan sette seg inn i og engasjere seg i saker som er til behandling.

Vefsn kommune har en nyoppusset, flott formannskapssal hvor det meste ligger tilrette for at innbyggerne våre skal kunne følge med møtene på nettet.

Mitt spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren sørge for at det fra og med høsten 2015 blir videooverføring, lagring og webpublisering av formannskaps- og planutvalgsmøtene på lik linje med kommunestyremøtene?

Carola Karl Urvik, gruppeleder Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**