Program 2015 – Integrering

Innvandrere er en berikelse for det norske samfunnet. De fleste innvandrere og deres barn er godt inkludert. Likevel står altfor mange innvandrere utenfor viktige deler av fellesskapet og utsettes for diskriminering. Integrering er en av Venstres satsningsområder – til gode for Bergens borgere, for næringslivet og for innvandrerne selv.

Inkludering
Integrering er et gjensidig ansvar og en gjensidig prosess, som krever respekt og stiller krav til begge parter. Bergen skal være en flerkulturell liberal by. Vi skal ikke akseptere intoleranse, undertrykking eller manglende respekt for loven. Samfunnet må stille krav om at de som ønsker å bosette seg i Norge gjør sitt beste for å tilegne seg gode norskkunnskaper. Mange innvandrere skaper sine egne arbeidsplasser. Venstre vil stimulere til at innvandrere kan starte opp egne firma/nyetableringer gjennom Innovasjon Norge.
Venstre vil:

• støtte private tiltak for økt integrering, med spesiell vekt på tiltak startet i innvandrermiljøene selv
• stimulere til at innvandrere kan starte opp egne firma/nyetableringer
• arbeide for jobbmesser rettet inn mot næringslivet og innvandrere med høy utdannelse
• tilby fadder- og trainee-ordninger
• bruke anonyme jobbsøknader i kommunen
• styrke Innvandrerorganisasjoner slik at de kan benyttes til å spre informasjon og til å motivere innvandrere

Barnehage og skole som arena for integrering
Den viktigste arenaene for integrering er skolen og barnehagen. Et stort flertall av brukerne av Åpne Barnehager er minoritetsbarn. Venstre ønsker å bruke åpne barnehager mer i integreringsarbeidet

Venstre vil:

• satse på integrering i skolen og i barnehagen
• styrke norskopplæringen
• sikre gratis kjernetid for 5-åringer
• jobbe aktivt for å stimulere til at innvandrerbarn kommer i barnehage

Flyktninger
Det er i dag mange flyktninger med bosettingstillatelse som fortsatt venter på bosetting i kommunene. Det er viktig at hver enkelt kommune bosetter på nivå med forespørslene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Bergen har et ansvar overfor mennesker i nød og overfor mindre nabokommuner. Venstre vil følge Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anbefalinger og bosette flere flyktninger.

Venstre vil:

• bosette flere flyktninger i Bergen, særlig enslige barn
• gi økte ressurser til det kommunale mottaksapparatet MOKS

Flerkulturell kompetanse
Krisesenteret i Bergen behøver mer flerkulturell kompetanse. Mange av brukerne har minoritetsbakgrunn og Venstre vil prioritere en mer målrettet satsing.

Venstre vil:

• sørge for at Krisesenteret har flerkulturell kompetanse

Områdemidler
Områdemidlene i statsbudsjettet har i flere år bare gått til Groruddalen i Oslo, selv om intensjonen med midlene var at alle de store byene skulle få sin del av denne potten til styrkingstiltak i områder med mange innvandre og flyktninger. Bergen er berettiget til å få flere områdemidler, og Løvstakken i Årstad bydel og Ytre Arna i Arna bydel peker seg helt klart ut som områder i Bergen som bør nyte godt av disse midlene.

Venstre vil:

• kjempe for å få områdemidler til Bergen som fast ordning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**