Program 2015 – Liberale rettigheter

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneske. Samfunnet skal sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Politisk styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter.

Venstre vil også legge til grunn et annet liberalt prinsipp, som sier at all politisk styring skal være offentlig tilgjengelig og åpent..

Personvern

Bergen kommune som tjenesteleverandør har mye informasjon om enkeltpersoner som blir innhentet på mange måter, for eksempel barnehageopptak, elevevaluering, i helsesektoren, eller i søknader. Dette skal behandles svært varsomt, og lagres kortest mulig. Personopplysninger er borgerens egen eiendom, og aktører som bruker slike data må slette disse på̊ oppfordring, og aldri videreformidle disse uten tillatelse. Alle borgere skal ha rett til å se hvilke data det offentlige har lagret om dem, og til å vite hvem som har fått tilgang og hvorfor. Personopplysninger og identitet i helseregistre må krypteres, og bare de som faktisk er involvert i behandlingen av en pasient skal ha tilgang til journalopplysningene.

Ansatte i Bergen kommune skal rett og mulighet til å ytre seg om faglige eller arbeidsrelaterte spørsmål. Varsling om bekymringsverdige forhold må ikke sees på som “sladring”.

Venstre vil:

 • sikre at personopplysninger lagres i minst mulig grad
 • gi alle rett til å få oversikt egne personopplysninger
 • sikre at offentlig ansatte har en reell rett og mulighet til å ytre seg offentlig
 • kreve at opplysninger i helseregistre krypteres

Lokaldemokrati

Makt skal spres og balanseres. Derfor vil Venstre opprette bydelsstyrer i Bergen igjen, og gi dem reell makt. Representantene skal velges på samme måte som bystyret. Bydelsstyrene bør få ansvar for eksempelvis kultur- og ungdomstiltak, fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet, skjenkebevillinger, forvaltning av lokale parker og lokale klagesaker i plan- og bygningssaker. Bydelene må kunne kjøpe og selge tjenester, og utveksle tilbud seg imellom.

All politisk forvaltning, som saker til bystyremøter og lobbyvirksomhet, skal alltid være offentlig tilgjengelig, som gjennomgående prinsipp. Venstre har en sterk tro på et ansvarlig, representativt demokrati, og vil være restriktive med bruk av folkeavstemninger.

Venstre vil:

 • opprette demokratisk valgte bydelsstyrer med reell makt
 • sikre at møter i folkevalgte organer er åpne og tilgjengelige

Det offentlige rom

Venstre vil at alle skal har rett til å ferdes anonymt, både fysisk og digitalt. Kameraovervåking av det offentlige rom er uønsket.

Alle skal fritt ha tilgang til det offentlige rom. Ytringer og kulturelle uttrykk skal ikke reguleres, med mindre det går direkte ut over andres personlige frihet, som for eksempel ved fremsetting av trusler eller unødvendig og langvarig støy.

Venstre vil ha en by hvor det skal være lov å be om hjelp, og vil derfor ikke innføre kommunale tiggeforbud. Sosiale utfordringer løses med sosiale tiltak, som helse- og velferdsordninger, ikke med forbud.

Venstre vil aldri stille krav til politiske standpunkt, utover støtte til demokrati og menneskerettigheter, når aksjonsgrupper, politiske organisasjoner, trossamfunn eller andre med religiøst fundament vil bruke det offentlige rom. Det samme gjelder kommunale støtteordninger.

I Bergen skal alle skal ha rett til å gå i religiøse og kulturelle plagg, eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom, som skolen. Kommunale kulturbygg som skal huse et bredt spekter av aktiviteter, må også tilpasses forskjellige trossamfunn sine behov.

Venstre vil iverksette tiltak for å informere barn og unge om religionsfrihet og hvilke rettigheter de har i Norge, samt jobbe mot at noen utsettes for tvang til å bære bestemte plagg som hemmer bevegelsesfrihet eller interaksjon.

Venstre vil:

 • være restriktive med å tillate kameraovervåkning
 • si nei til forbud mot tigging

Universell utforming (UU) og digital tilgjengelighet

Samfunnsskapte barrierer gjør det i dag vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet på̊ lik linje med andre. Diskriminering og likestilling handler ikke bare om holdninger, men også om å fjerne fysiske hindre for deltakelse. Venstre ønsker en universelt utformet (UU) by som sikrer tilgjengelighet for alle. Dette er nødvendig for noen, og gjør det enklere for alle.

Venstre vil:

 • stille krav om universell utforming i offentlige anbud
 • at informasjon fra det offentlige er tilgjengelig for alle
 • at offentlige tjenester digitaliseres, og tilbyr helhetlige og brukervennlige digitale løsninger
 • alle nye skoler er universelt utformet
 • at infrastruktur for kollektivtransporten er tilgjengelig for alle, også gjennom visuell informasjon
 • bruke reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor og i kommunikasjon og datautveksling med innbyggere og privat næringsliv
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**