Program 2015 – Miljø og byutvikling

Bærekraftig vekst

Bergen står foran en sterk befolkningsvekst. Det blir en utfordring å tilrettelegge for nok boliger, næringsarealer, servicetilbud og samferdsel samtidig som vi skal ta vare på naturen, redusere transportbehovet og bremse utslipp av klimagasser og annen forurensning.

Både klimautfordringene og arealutfordringene krever samarbeid over kommunegrensene. Venstre ønsker at Bergen skal samarbeide med nabokommunene i disse sakene for å finne de beste løsninger for miljøet og for befolkningen.

Bybanen og bærekraftig byutvikling

Bybanen må være ryggraden i kollektivtilbudet i Bergen. Hensikten med Bybanen er å ta unna det store antallet daglige reiser som foretas over relativt korte avstander. Banen må suppleres med hurtigbåter og ekspressbusser som går på tvers av byen for å sikre et godt kollektivtilbud både til det store flertallet, og de som skal reise langt. Banen skal bygges til alle bydelene på en måte som gjør at den kan brukes av flest mulig samtidig som reisetiden holdes nede slik at den er konkurransedyktig. Venstre vil arbeide for at Bybanen skal være synlig og gå i det eksisterende gatenettet gjennom sentrum slik at en størst mulig del av sentrum får gangavstand til nærmeste stopp. For å sikre dette, ønsker Venstre at Bybanen skal gå over Torget og langs Bryggen.

Bybanen skal være en motor for bærekraftig byutvikling. Vekst og fortetting må skje langs bybanetraseen. Både boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager, handel, og fritidsaktiviteter må plasseres nær kollektivknutepunktene. Slik vil vi begrense transportbehovet og sikre befolkningsvekst uten vekst i biltrafikken. En forutsetning for miljøvennlig byutvikling er at det økte transportbehovet som følger med folkeveksten, dekkes av gange, sykkel, og kollektivtransport.

Venstre vil:

 • ha en kontinuerlig utbygging av Bybanen til alle bydelene
 • konsentrere vekst og byutvikling langs bybanetraseene og ved kollektivknutepunktene
 • at vekst i transportbehovet dekkes av miljøvennlige transportmidler
 • ha et langsiktig mål om å utvide bybanetraseen til Straume, Os, Knarvik og Kleppestø, forutsatt at mer miljøvennlig teknologi utvikles
 • forbedre hurtigbåttilbudet fra Bergen sentrum til Kleppestø og Knarvik

Et bedre busstilbud

Venstre vil prioritere et bedre kollektivtilbud fremfor vekst i biltrafikken. I dag har fylkeskommunen eneansvar for kollektivtrafikken. Det må endres slik at Bergen kommune får det politiske ansvaret for kollektivtilbudet innad i kommunen. Slik kan vi sikre bedre koordinering mellom utbygging av byen generelt og utbygging av kollektivtilbudet spesielt. Det er viktig med et godt samarbeid med nabokommunene om utviklingen av kollektivtilbudet gjennom Skyss.

Inntil Bergen kan ta over det politiske ansvaret, er det likevel mye kommunen kan gjøre for å forbedre kollektivtilbudet. Venstre vil gi bussene prioritet i trafikken der det er mulig, etablere flere kollektivfelt på hovedveiene, fjerne gateparkering slik at bussene kommer enklere frem, gi bussene prioritering i lyskryss og generelt øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Trolleybuss og andre utslippsfrie konsept må utgjøre grunnstammen i kollektivnettet der hvor det ikke er skinnegående tilbud. Vi vil utvide trolleybusstilbudet med flere linjer.

Venstre vil:

 • prioritere kollektivtrafikk, myke trafikanter og nyttetrafikk foran annen biltrafikk
 • at kommunen skal ta over det politiske ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen, men sikre et godt samarbeid med nabokommunene
 • sikre bedre fremkommelighet for bussene
 • utvide trolleybusstilbudet med flere linjer

Grønn, urban fortetting og byutvikling

Bergen kommer til å vokse raskt i årene fremover. For å sikre at folkeveksten ikke fører til mer forurensning og utslipp, må vi legge opp til en miljøvennlig urbanisering av byen. Vi må bygge i høyden der hvor det ligger til rette for det, for eksempel på Nygårdstangen og Møllendal eller nye områder på Nygård og Dokken. Bebyggelsen langs de viktigste kollektivtraseene i alle bydelene må fortettes. Ved slik fortetting er det viktig å sikre gode solrike uteområder, levende gater med butikker, kafeer og annen aktivitet på gateplanet, samt tilstrekkelig lys og luft mellom bygningene. Dette kan bl.a. gjøres ved hjelp av varierte byggehøyder der man fastlegger maksimal utnyttelsesgrad på en slik måte at de som vil bygge høyt må «kjøpe luft» fra naboeiendommene.

 

FAKTABOKS – «AIR RIGHTS»

Flere byer i utlandet har tatt i bruk såkalte «air rights» for å styre høyhuspolitikken. Eiendomsaktører får anledning til å kjøpe retten til å bygge høyt fra eiere av bygg som ikke har, kan eller vil utnytte denne muligheten. På denne måten sikres en variert bebyggelse, hvor de som ønsker å bygge høyere får anledning til dette, samtidig som de bidrar at det er lønnsomt også å bygge lavere bygg, ved at de kjøper «luftrettighetene» til nabobyggene.

 

Samtidig må vi ta vare på de spesielt særegne delene av byen. Høyhus egner seg ikke i områder som Sandviken, Nordnes, Sydnes og Nøstet. Den gamle trehusbebyggelsen i sentrum er utviklet ved stadig påbygging og endringer. Slik må byen få fortsette å utvikle seg, men nye elementer som tilføres de gamle husene må vise respekt for det historiske. Bruksendringer og nødvendige ombygginger av fasader må være tillatt i vernede strøk når det skjer på en god arkitektonisk måte.

Vi må sørge for trygge og attraktive byrom hvor hensynet til de som bor der veier tyngre enn hensynet til trafikken eller utbyggerne. Venstre vil stille strenge krav til kvaliteten på arkitektur, grøntområder, fellesarealer osv. når Bergen skal bli tettere og mer urban.

Fortetting alene gir ikke plass til den befolkningsveksten Bergen står overfor. I arealplanleggingen utenfor sentrum må det tilstrebes miljøvennlige løsninger som krever minst mulig transportbehov. Det kan oppnås ved å samlokalisere boliger, arbeidsplasser og servicetilbud. For å møte befolkningsveksten er det nødvendig å samarbeide med nabokommunene. Vi må også tenke nytt. For eksempel er det mulig å bruke overskuddsmasser til å forlenge Jektevikutstikkeren. Dette vil kunne gi mer enn 50 000 m2 verdifullt sentrumsareal.


Sentrum trenger en revitalisering, og en ny, offensiv strategi for byutvikling. Skal vi beholde et levende bysentrum og utvikle et mer bærekraftig miljø, bør det legges til rette for en stor økning av sentrumsbeboere i de neste tiårene for boligbygging på rivningstomter, parkeringsareal, nedlagte næringsareal og godsområder. Utfylling i sjø på måter som sikrer at sjøen i større grad kan inngå inn i byen og mellom bygninger må vurderes. Vi vil invitere til idékonkurranser og legge til rette for prosesser styrt av kommunen og med aktiv medvirkning fra både innbyggere og utbyggere.

Venstre vil ha mangfold og variasjon i butikker, serveringssteder, og kulturtilbud. Det må skapes flere møteplasser med uteservering, benker, skulpturer, og lekeområder. Det må også åpnes opp for markedsdager i ulike byrom. Det er viktig å gjøre sentrumshandel mer attraktivt uten å gå på akkord med byens identitet, miljøhensyn eller fremkommeligheten for myke trafikanter.

Venstre vil:

 • bygge tettere og mer urbant langs kollektivtraseer og senterområder
 • tillate høyhus der dette passer inn i bybildet
 • sikre attraktive grøntområder i hele byen
 • stille høyere krav til kvalitet i arkitekturen
 • samlokalisere boliger, arbeidsplasser og andre funksjoner
 • samarbeide med nabokommunene om arealutviklingen
 • ha boligbygging på rivningstomter, parkeringsareal, nedlagt næringsareal og godsområder
 • invitere til idékonkurranser og medvirkning i forbindelse med utvikling av byen
 • ha et variert og mangfoldig utvalg av butikker, serveringsteder og møteplasser i sentrum
 • sikre at nye og eksisterende bygg blir mer miljøvennlig gjennom innføring av grønn eiendomsskatt med skattelette tilpasset investeringene

Ren luft og mindre forurensning

Ulike typer trafikk er en viktig årsak til utslipp av farlige klimagasser, men trafikken bidrar også til lokal forurensning og reduserer livskvaliteten til de som bor i tungt trafikkerte områder. Venstre vil føre en politikk som gir bedre byluft og mindre lokal forurensning.

Mindre unødvendig biltrafikk

Bergen ligger bak mange andre byer når det gjelder å begrense biltrafikk. Vårt mål er å redusere biltrafikken med 10 % innen 2020. Færre parkeringsplasser, mer innfartsparkering, flere miljøgater, og trafikkdempende tiltak som for eksempel rushtidsavgift eller miljødifferensierte bompenger er løsninger som har fungert i andre byer og som må vurderes i Bergen.

Kommunen må stimulere arbeidsgivere og arbeidstakere til å eksperimentere med fleksitidløsninger, ordninger med hjemmekontor, spontan samkjøring og lignende for å få ned transportbehovet i rushtiden. Kommunen bør selv gå foran som godt eksempel.

Venstre vil ha en forpliktende plan for reduksjon i biltrafikken frem mot 2020. Virkemidlene skal godkjennes av en tredjepart bestående av eksterne fagfolk, som for eksempel Transportøkonomisk Institutt, i samarbeid med kommunen. En realistisk plan for reduksjon i biltrafikken er også nødvendig for å sikre mer penger fra staten til kollektivtrafikken i Bergen. Det er viktig for Venstre at begrensninger på privatbilismen ikke rammer næringskjøretøy unødig.

Vi ønsker at en ny Ringvei Øst fra Arna må få innslag sør for Fjøsangerområdet, sammen med en ferdigstillelse av Ringvei Vest, byggetrinn 3. Et innslag ved Fjøsanger vil ligge for langt nord i Bergensdalen – og kan gjøre byluften enda verre. En ny firefelts-tunnel fra Fjøsanger til Fyllingsdalen kombinert med firefelts-vei gjennom hele sørlige delen av Fyllingsdalen er ikke ønskelig.

Venstre sier ja til fastlandsforbindelse mellom Sund og Ytrebygda, samt på sikt et tverrsamband mellom nordre del av Sotra og Nordhordland. Det forutsettes at kollektivtrafikken gis prioritet. Slike forbindelser kan bli spesielt viktige dersom ny godshavn skulle bli en kombinasjonsløsning med bruk av for eksempel Ågotnes og Mongstad.

Venstre vil:

 • redusere biltrafikken med 10 % innen 2020
 • ha en forpliktende plan for trafikkreduksjon, godkjent av eksterne fagfolk
 • bidra til mer fleksibel arbeidstid for å redusere køene i rushtiden
 • plassere Ringvei Øst til Arna sør for Fjøsanger
 • ha fastlandsforbindelse mellom Sund og Ytrebygda

Trygt å sykle i Bergen

Sykkel er et godt egnet transportmiddel i en by som Bergen, selv om det regner mye. Med lite snø og milde vintre har vi potensial til å bli en god sykkelby. Venstre vil jobbe for å øke andelen syklister i tråd med de målsetningene kommunen allerede har, men som dessverre ligger langt unna. Ved siden av kollektivtrafikk, vil vi prioritere tilrettelegging for sykkel foran tilrettelegging for mer biltrafikk. Det må bygges sykkelveier samtidig med utbyggingen av Bybanen.

Mange har behov for å sykle til eller gjennom sentrum. Derfor må gjennomgående sykkelveinett her ha høy prioritet fordi svært mange har behov for å sykle til eller gjennom sentrum. Dette må derfor ferdigstilles i løpet av kommende bystyreperiode. Det må også settes opp en rekke fysiske tiltak som gjør det tryggere å sykle i bygatene, som lyskryssprioritering for syklister og varsellys i veibanen som minner bilistene om deres vikeplikt når de krysser sykkelvei, f.eks. ved høyresving over sykkelfelt. Det må bli lov å sykle mot kjøreretningen i enveiskjørte gater der dette er hensiktsmessig og trygt. Skiltingen av de ulike sykkelrutene må bli mer enhetlig og tydeligere der veiene deler seg.

Vi trenger en større satsing på høykvalitets-sykkelveier (sykkel-ekspressveier). Dette må inn i sykkelstrategier og transportplaner. Aktuelle, nye sykkelveiprosjekter kan være Eidsvåg – Eidsvågneset og sykkeltunnel til Fyllingsdalen.

Trygg og tørr sykkelparkering er avgjørende for et godt tilbud til syklister. Minst halvparten av alle nye sykkelparkeringer må bygges under tak. Vi vil prioritere tyverisikre sykkelparkeringsplasser.

Venstre vil:

 • øke andelen syklister
 • prioritere sykkel foran bil
 • sikre at det bygges egne, adskilte sykkelveier
 • tilrettelegge for el-sykkel
 • innføre en ordning med bysykler
 

FAKTABOKS – BREEAM
BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, et slags “Svanemerket” for byggeprosjekter. Sertifiseringen er tilpasset norske forhold og trekker inn alle aktørene og alle ledd i et byggeprosjekt for å fastsette hvor bærekraftig det er. Sertifiseringen dekker et bredere spekter av problemstillinger knyttet til miljø enn for eksempel bare energimerking gjør. BREEAM er så langt brukt på rundt 300 bygg i Norge.

En miljøvennlig bilpark

Selv om biltrafikken må reduseres, vil mange fortsatt ha behov for privatbil. Venstre vil gi alle eiere av elbiler og andre nullutslippsbiler en «elbilgaranti»: Elbiler og andre nullutslippsbiler skal beholde alle de kommunale avgiftsfritakene frem til i alle fall 2020.

Vi vil legge til rette for bildeleringer ved å stille krav om at deler av nye og eksisterende parkeringsanlegg skal settes av til parkeringsplasser for disse. Det må bygges ut flere ladepunkter for elbil, og en viss andel av parkeringsplassene på alle nye anlegg må reserveres biler uten utslipp. Vi vil jobbe for at borettslag og andre som etablerer ladepunkter for elbil, kan få mer støtte.

Venstre vil etablere en klima-sone med strenge utslippskrav til tunge kjøretøy. En klimasone kan også kombineres med andre trafikkreduserende tiltak, som for eksempel køprising.

Venstre vil:

 • si nei til økte avgifter på elbil og andre nullutslippsbiler frem til minst 2020
 • tilrettelegge mer for parkering og lading av elbiler
 • øke området for boligsoneparkering og bygge flere underjordiske parkeringsanlegg for beboere i boligsonen
 • redusere kravet til parkeringsplasser for nybygg i sentrale områder, og øke kravet til sykkelparkeringsplasser
 • forby parkering på rivningstomter i sentrale deler av byen for å stimulere til utbygging av disse tomtene

En utslippsfri havn

Bergen havn er viktig for de maritime næringene i byen, men må bli stilt miljøkrav til på lik linje med andre. Venstre vil flytte sterkt forurensende skip om vinteren, når faren for akutt luftforurensning er stor. Bergen havn må få på plass et tilbud om landstrøm, slik at skip som ligger i havnen ikke behøver gå på tomgang.

Venstre vil:

 • elektrifisere Bergen havn
 • flytte forurensende skip
 • utarbeide miljøkrav som må oppfylles for å legge til kai i Bergen sentrum

Ny godshavn

For å redusere lokal forurensning og globale klimagassutslipp, må bergensområdet få en mer effektiv håndtering av godstrafikk, hvor det ikke fraktes gods i og gjennom sentrum. Det er viktig for byutviklingen at godshavnen på Dokken og godsterminalen på Nygårdstangen flyttes.

Det viktigste for Venstre er at en ny godshavn betjener det regionale behovet for godstransport på en mest mulig miljøvennlig måte. For oss er det et mål å få mest mulig gods over fra vei, til jernbane og sjø. Varestrømmene i bergensregionen går i hovedsak inn til Bergen, ikke ut. Det er derfor viktig å få på plass kortere reisetid og et mer stabilt tilbud på Bergensbanen.

Venstre vil:

 • flytte godshavnen fra Dokken og Jekteviken
 • flytte godsterminalen fra Nygårdstangen
 • etablere en ny, miljøvennlig godshavn i Bergensområdet
 • få ned reisetiden for gods på Bergensbanen

Kildesortering og boss

Det viktigste tiltaket for bedre kildesortering og avfallshåndtering i Bergen er å selge BiR og legge avfallshåndtering ut på anbud med strengere miljøkrav. Venstre vil ta avfallsplanen tilbake til bystyrets politiske kontroll og ønsker derfor å avslutte det interkommunale samarbeidet rundt avfallshåndtering. Det må bli billigere å levere avfall til gjenvinningsstasjoner, og det må i større grad legges til rette for kildesortering, kompostering og produksjon av biogass.

Venstre vil:

 • selge BiR og avslutte det interkommunale avfallssamarbeidet
 • legge avfallshåndteringen i Bergen ut på anbud med strengere miljøkrav
 • utvide åpningstidene for å levere avfall til gjenvinningsstasjoner
 • kreve at alt avfall fra privathusholdningene skal kildesorteres
 • bygge ut bossug i hele Bergensdalen
 • ha en regelmessig ordning med innsamling av farlig avfall i nabolagene

Bergen som klimahovedstad

Bergen har muligheten til å bli Norges klimahovedstad og Nordens ledende by på fornybar energi. Ren elektrisitet og kompetanse på gode klimaløsninger kan erstatte olje og gass som motoren i næringslivet på Vestlandet, men da trenger vi politikere som satser på fornybar fremfor fossil energi.

Klimakommunen

Kommunen er en stor og viktig aktør for en mer offensiv klimapolitikk. Venstre vil ta klimahensyn i alt kommunen foretar seg. Offentlige nybygg bør ha passivhus-standard eller bedre, kommunens innkjøp må bli klimanøytrale, den kommunale bilparken bør være utslippsfri, og Bergen må stille krav om klimaregnskap i alle store utviklingsprosjekter kommunen er involvert i. Venstre vil at det skal brukes klimasertifiseringsordninger som for eksempel BREEAM på større planer.

Venstre vil:

 • at alle offentlige nybygg skal ha passivhus-standard eller bedre
 • at hele den kommunale bilparken skal være utslippsfri
 • stille krav om klimaregnskap og sertifisering ved alle store reguleringsplaner
 • ha som mål at alle kommunale nybygg har solcellepanel og grønne tak

Investeringsfond for fornybar energi

Venstre mener staten bør opprette regionale investeringsfond for fornybar energi, som kan være en motor for grønne investeringer. Dersom dette ikke skjer, bør Bergen kommune ta på seg ansvaret selv. Venstre vil da omdisponere deler av det fellesskapet eier i BKK-konsernet, og opprette et investeringsfond for fornybar energi. Dette kan gjøres ved å redusere kommunens eierandel i BKK til en tredel, og bruke fortjenesten som egenkapital til et grønt investeringsfond. En tredel eierskap i BKK vil kun bety en liten reduksjon i det årlige utbyttet, men sikrer fortsatt kontroll over viktige funksjoner, samtidig som det kan tilføre kapital i hundremillionersklassen til et investeringsfond.

Venstre vil:

 • opprette et investeringsfond for fornybar energi i Bergen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**