Lokalpolitikk – politiske prosesser

Arild Raftevoll, Foto: Lerheim

Hvordan vil vi arbeide med planer?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det har kommet opp en debatt om offentlighetsloven. Det er levert inn et forslag på gi kommuneråd eller byråd større anledning til å holde saker de arbeider med hemmelige, og unntatt offentlighet. Det brukes argumenter som at det skal være lettere å drøfte saker i et møte om ikke dette er kjent for allmennheten. Dette er etter mitt syn helt feil. Ved å gi senere innsyn både til allmennheten og til opposisjonspolitikerne er man med på å forrykke maktbalansen i et lokaldemokrati. Dette fører til at de styrende partiene får lengre tid til å drøfte og utrede ulike sider ved en sak og derav får de et fortrinn. Det er grunnleggende at de partiene som styrer og de som sitter i opposisjon har tilsvarende styrkeforhold. Da kan man få en likeverdig og kraftig opposisjon, noe som er nødvendig for at sakene skal sikres en god gjennomgang og et godt resultat.

I Askøy har vi i dag ikke parlamentarisme men en formannskapsmodell. Debatten er likevel også relevant for Askøy. Her er det tilsvarende viktig at alle ledd i en prosess har tilstrekkelig gode muligheter til å bli informert og komme med sitt syn på sakene. Her mener Venstre at vi har en del å forbedre i Askøy. Det er først og fremst to forhold som kan bli bedre:

For det første kan man i sterkere grad involvere innbyggerne og politikerne i prosessen fra man starter et arbeid med en plan til rådmannen legger fram en sak for politisk behandling. Her gjelder det først og fremst de større sakene som kommuneplaner og større reguleringsplaner.

For det andre når en sak blir lagt frem til førstegangsbehandling og saken, etter regelverket, må på høring blir den i de fleste tilfeller sendt på høring uten videre debatt. De kommentarer som eventuelt har kommet blir pent og pyntelig lagt ved saken. Utfordringene ved dette er at man da i hovedsak har sagt seg enig i innholdet uten å ha drøftet innholdet tilstrekkelig. Når saken har lagt på høring utarbeider rådmannen et revidert forslag med de innspill som rådmannen finner rett. Så kommer saken til annengangs politisk behandling og her ender det ofte opp med litt sandpåstrøing og mindre justeringer.
Dette mener Venstre kunne vært bedre med en grundigere debatt og større involvering av innbyggerne på et tidlig tidspunkt. Da hadde nødvendige endringer kommet på plass og man hadde endt opp med et bedre resultat. Vi kan se på skolebruksplanen og hvilken medfart den har fått etter den var vedtatt. Alt på første møte etter vedtak kom behovet for endring.

Ved å unnlate å ta en grundig debatt når rådmannen legger fram en sak, men mer eller mindre sender den rett på høring, vil vi legge mer av avgjørelsene og makten til rådmannen og mindre til kommunestyret. Dette er ikke heldig. Når saken kommer til annen gangs behandling er den kommet så langt at det er vanskelig å få med større endringer. Heller ikke heldig. Og ikke minst, politikerne og deres standpunkt blir mindre synlige i prosessen fram mot vedtak.

Derfor vil Venstre

  • ha tidligere politisk involvering og grundigere debatter
  • involvere innbyggere og andre berørte parter i større grad tidlig i prosessene
  • at alle politiske møter er åpne

Arild Raftevoll, ordførerkandidat Askøy Venstre

 

Arild Raftevoll

Arild Raftevoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**