Folkehelse – grønne valg i Asker

Blåveis, Ivar Knai - Asker Venstre

Et godt folkehelsearbeid er avhengig av at idretten har gode kår. Men det er også avhengig av en god areal- og miljøpolitikk.

Den norske befolkningens helse er generelt god, og Asker og Bærum ligger enda bedre an enn snittet av befolkningen. Samtidig vet vi det fremdeles er store helsemessige forskjeller.

Som samfunn må vi jobbe for en best mulig folkehelse – på tross av sosiale og geografiske forskjeller. Hva betyr så dette for den praktiske politikken?

Kommunene har ansvaret for det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Særlig idretten har en helt sentral plass i dette arbeidet og gjør en stor innsats i Asker.

I folkehelsearbeidet er det viktig at idretten har gode vilkår for å sikre blant annet mangfold og bredde i aktivitetstilbudet.

Forebyggende arbeid må imidlertid også innebære at vi planlegger samfunnet ut ifra hvilke utfordringer vi ønsker å unngå at oppstår.

Nettopp derfor kan arbeidet med folkehelse aldri være et politisk område isolert fra andre. Folkehelse henger blant annet nøye sammen med miljø- og arealpolitikk.

Det betyr at godt folkehelsearbeid omfatter en arealpolitikk som ivaretar grønne områder og der vi tilrettelegger for tilgang til marka og opparbeidelse av turstier, samt sikrer at de faktisk etableres.

Det betyr at Asker nå må våge å realisere en offensiv sykkel- og gangveistrategi, og tørre å gi denne prioritet fremfor rene bilrelaterte tiltak.

Vi trenger større arealpolitiske visjoner – som å jobbe offensivt for en sykkeltrasé parallelt med jernbanen fra Heggedal til Asker.

For boligbyggingen innebærer dette at vi konsentrerer utbyggingen rundt kollektivknutepunktene slik at flest mulig kan gjennomføre sine daglige forflytninger via sykkel, kollektiv eller gange.

En stor utfordring mot folkehelsen er ulike luftveissykdommer. Sammenhengen mellom miljøfiendtlige stoffer og utvikling av astma og luftveissykdommer er godt kjent. Nettopp derfor er det viktig at kommunen bruker muligheten til å sette større krav som sikrer sunne bygg, miljøvennlig materialbruk, god luftkvalitet, riktig arealutnyttelse, plassering og utforming.

Dette er viktig både når det bygges boliger og når kommunen bygger skoler og barnehager. Våre barnehagebarn, elever og lærere har krav på et godt og sunt innemiljø.

Lokal luftforurensing fra særlig biltrafikken har stor betydning for folkehelsen. Lokal luftforurensning er et så stort problem for norske byer og tettsteder at EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA sist desember besluttet å stevne Norge inn for EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv.

Asker må derfor sørge for å planlegge særlig boliger, skoler, barnehager og omsorgsboliger med tanke på å sikre en forsvarlig luftkvalitet.

Et konsekvent og langsiktig folkehelsearbeid innebærer at hensyn til folkehelse legger føringer på valg vi foretar innen andre politikkområder, da særlig areal-, transport- og miljøpolitikken.

Det er viktig fordi vi trenger å tenke helhet og vi trenger å være konsekvente dersom vi som samfunn skal nå målene om en sunn og aktiv befolkning der helse og trivsel verdsettes. Også i praksis.

Av Marit H. Meyer, Asker Venstre

Les hele innlegget på Budstikkas sider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**