Boligbygging for alle

Boligbygging Asker
Boligbygging Asker. Foto: Ivar Knai

Asker mangler boliger tilpasset behovene til nyetablerte, skilte med barn, enslige, personer med ordinære inntekter og pensjonister.

En mer aktiv kommunal boligpolitikk i samarbeid med boligutbyggerne, er nødvendig for å gi boliger til alle. Dette er også viktig for fremtidens bomiljø, rekruttering til arbeidslivet og muligheter for våre barn til å bosette seg i Asker.

Asker Venstre vil:

  • Styrke arbeidet for at Asker får en mer aktiv sosial boligpolitikk, som legger til rette for at flest mulig av kommunens innbyggere får mulighet til å eie sin egen bolig.
  • Bruke kommunens egne tomtearealer og plan- og bygningsloven for utvikling av boliger som i størrelse og prisnivå blir tilpasset ulike brukergrupper.
  • Arbeide for høy arealutnyttelse målt i antall boenheter, spesielt ved kollektivknutepunkt og lokalsentra, slik at tomtekostnaden pr leilighet blir lavest mulig, og flest mulig får nytten av nærhet til kollektiv- og senter-tilbudt.
  • Sikre bokvalitetene i eksisterende boligområder ved å tilpasse fortetting der dette er aktuelt, til eksisterende bebyggelse.
  • Bidra til at kommunen stimulerer private utbyggere til å bygge ulike typer boliger.
  • Vurdere etablering av et kommunalt tomteselskap som virkemiddel for kommunal styring av en mer variert boligbygging, tilpasset ulike kjøpergrupper.
  • Bidra til krav om en høyere andel ungdomsboliger og sosialboliger ved salg av kommunale tomter.

 

Mer om vår politikk for velferd og sosialt ansvar i Asker:

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**