Grønn vekst og vern av marka og hundremeterskogene

Semsvannet. Foto: Randi Hausen.
Semsvannet. Foto: Randi Hausen.

God samfunnsplanlegging er en forutsetning for å få ned klimautslippene, skape gode steder å bo og gjøre gode og forutsigbare avveininger mellom vekst og vern.

Det viktigste klimabidraget Askersamfunnet kan gi, er å legge vekst der det finnes gode kollektivløsninger slik at transporten kan skje miljøvennlig. Samtidig må vi verne om Askers grønne kvaliteter – marka, fjorden, jordbruksarealene og kulturlandskapet.

Asker Venstre vil:

 • Utvide Askers klima- og energiplan til å omfatte hele Askersamfunnet, ikke bare Asker kommunes virksomhet. Målene som styrer denne planen skal minimum være de nasjonale klimamålene for 2020, 2030 og 2050.
 • Satse på fortetting og transformering av allerede utbygde arealer rundt kollektivknutepunkter, særlig ved jernbanestasjonene og langs høyfrekvente bussveier.
 • Omregulere næringsarealer som ikke er i bruk til næringsformål nær kollektivknutepunkt til boligareal.
 • Arbeide for at den vedtatte utbyggingen av Holmen-området utføres på en mest mulig miljømessig forsvarlig måte og tar hensyn til omkringliggende bebyggelse.
 • En eventuell utbygging på Dikemark må medføre et styrket kollektivtilbud og utbygging av gang- og sykkelfelt.
 • Bevare markagrensen, grønne lunger og gjenværende «hundremeterskoger» tett på boligområdene.
 • Styrke allmennhetens adgang til strandsonen.
 • Sikre kulturlandskapet og et levedyktig landbruk gjennom et aktivt jordvern.
 • Ivareta Askers mange elveløp og verne om deres biologiske kvaliteter og deres verdi som viktige turområder.
 • Bevare og verne om utsatte og urørte naturområder som utgjør viktige biotoper.
 • Begrense større utvidelse av handelskapasitet til eksisterende lokalsentra, som Holmen, Heggedal og Asker sentrum, og begrense handelskonsentrasjonen på Billingstadsletta.

 

Mer politikk for et grønnere Asker

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**