Hele valgprogrammet

Venstres fem på topp i Malvik, Foto: Øyvind Leistad

Venstre er miljøpartiet i Malvik. Vi vil ha en grønn vekst der vi forener vekst med en bevisst miljøpolitikk. Vi vil ha vekst i boligbygging og sørvis i eksisterende tettsteder langs fjorden. Venstre vil ha utbygging av nye ungdomsskoler både i Hommelvik og på Vikhammer. Venstre vil løfte fram de svakeste gruppene i kommunen.

Vårt grunnsyn

Venstre er et sosialt og liberalt parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Venstres visjon er et samfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Dette skal også prege vårt arbeid i Malvik.

Et grønt sentrumsparti

Venstre er et sentrumsparti som søker samarbeid for å få de beste løsningene for kommunen. For oss er det ikke viktig om det er det offentlige eller private som utfører tjenester – det viktigste er kvaliteten på tilbudet til innbyggerne. Vi er for en sterk offentlig skole.

Lokalpolitikken i Malvik har for lenge vært preget av en bastant rød-grønn blokk som i viktige saker ikke har vært åpen for breie felles løsninger. Venstre ønsker et kommunestyre som ikke er delt på midten i viktige saker. Lokalpolitikken er også preget av ikke å ta fatt i utviklingen i ytre Malvik. Vi tror det nå er nødvendig at det kommer et skifte med et annet flertall enn dagens rød-grønne. Det vil Venstre bidra til.

Folk først

Kommunestrukturen blir en viktig sak i kommende periode. Venstre i Malvik har ikke tatt stilling til hva som er den beste løsningen for kommunens innbyggere. Malvik kan klare seg som selvstendig kommune. Samtidig vil det være en styrke for regionen hvis flere kommuner går sammen. Venstre i Malvik vil ta standpunkt i denne saken når det er avklart hvilke oppgaver som legges til kommunene, og hvordan lokaldemokratiet i den enkelte kommune blir ivaretatt. Malvik Venstre vil at kommunens innbyggere skal avgjøre dette viktige spørsmålet i en folkeavstemming.

Et godt og levedyktig miljø er viktig for trivsel og utvikling, samtidig har vi et ansvar for å ta vare på miljøet for framtidige generasjoner. Malvik Venstre vil derfor bidra til at det føres en aktiv miljøpolitikk som også tar innover seg nasjonale og globale hensyn.

Fjordbyen

Venstre i Malvik vil ha en fortetting av bolig og sørvistilbud i eksisterende tettsteder langs fjorden og riksveien. For å få til dette er det viktig med rask avklaring av jernbanens framtid.

Venstre vil:

 • Jernbanen mellom Ranheim og Hommelvik legges i tunnel med dobbeltspor. Strekningen nord og østover elektrifiseres samtidig. Planene om elektrifisering av eksisterende jernbanelinje stoppes.
 • Eksisterende jernbanetrase bygges om til gang og sykkelsti slik at den blir sammenhengende mellom Ranheim og Stjørdal.
 • Arealene langs sjøen blir frigjort for boligbygging i eksisterende sentrumsmiljø og til natur- og friluftsliv i grønne korridorer.
 • Kollektivtilbudet med buss styrkes ytterligere, og det bygges effektiv innfartsparkering. Busstilbud må bedres i boområdene som ikke er langs riksveien.
 • Sentrumsplanen på Vikhammer forseres slik at vi får et tettsted med flere boliger og flere sørvisfunksjoner. Denne må være ferdig i løpet av 2016.
 • I Hommelvik må det komme en løsning for jernbaneundergangen mellom sentrum og sjøsiden. Kommunen må legge egne eiendommer i sentrum ut for salg hvis det ikke er klare planer om egen bruk. Kommunen må vær en aktiv pådriver for sentrumsutviklingen.

 

Satsing på skolen

Malvik har forsømt utbyggingen av skolebygg. Dagens ungdomsskoler tilfredsstiller ikke kravene til en moderne skole. Et godt oppvekstmiljø er en hovedsak for Venstre.

Venstre vil:

 • Nye ungdomsskoler på Vikhammer og i Hommelvik bygges ut samtidig i løpet av perioden 2016-2020. På Vikhammer bygges nytt samfunnshus som første byggetrinn på ungdomsskolen.
 • Bygg er ikke nok for å få god undervisning, kompetanse og god ledelse er like viktig. Venstre vil innføre åremål for rektorer (fem år) på kommunens skoler og gi lærerne rom for å styrke sin kompetanse.
 • I løpet av neste periode skal læremidler og undervisning i skolene være mer basert på en digital plattform.
 • Skolehelsetjenesten må styrkes og minst følge nasjonale normtall.
 • Den kommunale kulturskolen må endres og mer av undervisningen legges innenfor en utvidet skoledag.
 • Frivilligheten skal stimuleres gjennom ingen, eller svært lav husleie, i kommunale bygg.
 • Venstre vil styrke barnevernet både økonomisk og faglig. Et godt barnevern krever en åpen og ubyråkratisk holdning, og et godt samspill mellom offentlige hjelpere og det private nettverket. Det må legges vekt på forebyggende arbeid.
 • Leirskoletilbudet beholdes
 • Barnehagedekningen i kommunen må være bedre enn minstekravet.
 • To årlige barnehageopptak.
 • Noen barnehager i kommunen bør ha utvidet åpningstid

 

Helse og velferd

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste – de som faller utenfor. Venstre ønsker derfor gode, offentlig finansierte, velferdstjenester. For Venstre er god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem.

Venstre vil:

 • Spesielt styrke arbeidet innen rus og psykiatri der utfordringene i kommunen er størst. Kompetansen må bedres og mer ressurser tilføres. Kommunen må ha ambulerende team og spesielt styrke bemanningen i helgene.
 • Det lokale helse- og omsorgsarbeidet må preges mer av direkte personlig kontakt, og mindre av skjemaer og møter.
 • Alle kommunale bygg må være tilpasset funksjonshemmede.
 • Kommunens eldre skal oppleve trygghet i egen hverdag og ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov: institusjonsplasser, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg.
 • Styrke tilbudet om hjemmehjelp
 • Tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger
 • Ta imot flyktninger i langt større grad enn det kommunen gjør i dag. Vi kan ta imot flere enn det som er satt som ramme i dag.

 

Kultur, miljø og fritid

Malvik Venstre er opptatt av å legge til rette for et levende og mangfoldig kulturliv. Det frivillige arbeidet i kommunen er imponerende, frivilligheten er limet i lokalsamfunnet. Malvik har flotte naturområder og friarealer som må bevares, men eldre og funksjonshemmede har i dag ikke et tilbud i Malvik-marka.

Venstre vil:

 • Styrke det offentlige bidraget til frivillige organisasjoner.
 • Et levende bibliotek med utvidede åpningstider og variert tilbud.
 • Bygge hytte ved Svarttjønna i Malvik-marka i samarbeid med de frivillige organisasjonene. Det skal være helårsvei fram til hytta slik at den blir tilgjengelig også for eldre og funksjonshemmede.
 • Arbeide for gang og sykkelsti langs hele fjorden når jernbanelinjen legges ned.
 • Jobbe for ny gang og sykkelsti langs fylkesveien fra Være og over mot Leistad.
 • Støtte utviklingen av et aktivt, variert og moderne landbruk som bevarer kulturlandskapet. Arealene ved Leistad og Kvegjerdsmyran skal ikke bygges ned.
 • Sette krav til regulering av nærings- og boligarealer slik at en bevarer landskapet og tilgangen på naturmiljøer og grønne korridorer.

 

Variert næringsliv

Næringsutviklingen i kommunen må stimuleres – Malvik må utnytte muligheten som ligger i plasseringen mellom Trondheim og Stjørdal. Det er viktig å få et variert næringsliv i kommunen

Venstre vil:

 • Næringsvirksomhet som er arealkrevende må legges på Sveberg og langs motorveien fra Sveberg til Stav.
 • Muruvik næringspark er et positivt tilskudd til næringsarealene i kommunen.
 • Kommunen må intensivere arbeidet for å finne en helhetlig løsning for havneområdet i Muruvik.
 • Næringsarealet må ikke utvides inn i marka fra Sveberg. Området rundt Stavsjøen skal ikke bygges ut. Malvik Venstre er sterkt imot å regulere det verdifulle arealet vest for Vassåsen til næring.
 • Kunderettet og mindre arealkrevende sørvisvirksomhet bør konsentreres om kommunens etablerte tettsteder.

 

Folk først

Hvordan kommunen er organisert og arbeider har stor betydning for omfanget og kvaliteten på tjenesten som tilbys. Venstre vil sette folk først i driften av kommunen. Det betyr at det som gagner innbyggerne best samlet sett skal være førende for organisering og gjennomføring – ikke motsatt. God drift forutsetter god ledelse. Malvik kommune har en anstrengt økonomi, samtidig som kommunen står foran betydelige utbygginger. Det krever en rekke tiltak.

Venstre vil:

  • Den enkelte leder i kommunen må få klare mål for sitt arbeid. Lederen må ha stor frihet til å løse oppgavene, men samtidig ha et selvstendig ansvar.
  • Vurdere om sentrale lederstillinger i kommunen bør være på åremål.
  • Kostnadene for de to nye ungdomsskolene må holdes nede. Det må legges større vekt på sambruk av kommunale bygg, og samordning med de kommunale skolene og videregående skole på Vikhammer.
  • Kommunen bør selge unna all eiendom der det ikke er klare planer for bruken.
  • Aksjene i Trønder Energi selges hvis prisen er akseptabel.
  • Effektiviteten i kommunen må bli bedre – uten at det går utover tilbudet til innbyggerne. Sykefraværet må reduseres. Begge deler er et lederansvar.
  • Kommunen må se positivt på private aktører som kan levere offentlige tjenester. Konkurranse er sunt.
  • Nye investeringsprosjekter bør ha en egenkapitalandel på 30 prosent.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**