Sola Venstres miljøpolitikk 2015 – 2019

sola

1.1 Klima og energiefektivisering

Videreutvikle Sola kommunes klimaplan slik at den blir et enda bedre verktøy for å nå vedtatte klimamål.

Arbeide for at både kommunale og private bygg skal bruke miljøvennlige energikilder.

Arbeide for en videreutbygging av fjernvarmeanlegg i kommunen.

Gjennomføre en klimavettkampanje i Sola, for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energivalg, eller kjøp av varer og tjenester.

Gjennomføre en årlig miljødebatt i kommunestyret basert på en klimamelding som inneholder status, tiltak og miljøregnskap.

 

1.2 Forurensing og støy

Etablere flere gjenbruksstasjoner.

Forhindre forurensing av våre sjø- og landområder gjennom å kreve at alle bygg og hytter i kommunen knyttes til renseanlegg eller offentlig kloakk.

Sikre god standard på kommunens ledningsnett for å unngå lekkasjer til land og vann.

Ha varsling om dager hvor grenseverdier for luftforurensing overskrides, for eksempel sms-tjeneste eller digitale skilt ved innfartsårer.

Sørge for at miljøgifter på gamle industritomter fjernes.

Oppdatere støykartene og gjennomføre nødvendig støyvern.

Nye etableringer eller innflygingsruter på flyplassen må føre til en automatisk oppdatering av støykart for Stavanger Lufthavn, Sola og de kartverk kommunen bruker for å beregne støy.

Opprette et klageskjema (lik “VOF system” i Stavanger) for registrering av støy slik at det blir et bedre kartleggingsverktøy som gjør det lettere for kommunen å følge opp tilsynsplikten og iverksette tiltak.

Sikre at de forpliktelser andre aktører har inngått knyttet til støyskjerming ifm med f.eks Transportkorridor Vest ogSolasplitten, blir gjennomført.

Føre en restriktiv parkeringspolitikk i tilknytning til arbeidsplasser med god kollektivdekning.

Ved nyinnkjøp til kommunens bilpark, gå til innkjøp av kjøretøy som kan bruke lav-/nullutslippsteknologi, slik som sertifisert biodrivstoff, elektrisitet, hydrogen og hybridbiler.

Ha et pilotprosjekt for bruk av el-sykler som valgt tjenestetransport på lik linje med tjenestebiler.

Utføre støymålinger for å sikre tilfredsstillende støyskjerming til innbyggerne som har krav på det.

1.3 Biologisk mangfold

Utarbeide et årlig grøntregnskap som viser hvilke nye grøntområder som er gjort tilgjengelig, hvilke som er fjernet og hvor det er kommet erstatningsarealer.

Verne om alle naturtyper og biologisk mangfold, og samtidig sikre rødlistede og utrydningstruede arter gjennom aktive skjøtsels- og vernetiltak. Bruke Naturmangfoldloven som et styringsverktøy i slike saker.

Tilrettelegge for bier og humler i Sola gjennom riktig beplanting og spesielt oppsatte områder til birøkting.

Arbeide for styrt avvikling av pelsdyroppdrett.

Sola bør bli en foregangskommune og ta lokalt ansvar for dyrevern og dyrevelferd.

Sikre tverrfaglig samarbeid om dyrevelferd mellom Mattilsynet og Politiet samt forskjellige offentlige instanser, herunder de som jobber med fysisk og psykisk helse, veterinærer, dyrevelferdsorganisasjoner og kommunen selv.

Være kritiske til alle planer som gir risiko for ytterligere tap av artsmangfold.

 

1.4 Eierskap til naturressursene

Beholde og ha et aktivt eierskap i Lyse og IVAR.

Ha fokus på at Sola kommune forvalter sine naturressurser i havet, i fjorden og i inn- og utmark på en bærekraftig måte.

 

1.5 Landbruk og urban dyrkning

Sikre landbruksarealer avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-område) i gjeldende kommuneplan.

Etablere forsøksprosjekt med skolehager.

Etablere forsøksprosjekt med Aquaponicsanlegg på ny skole på Jåsund.

Styrke jordvernet fordi det stadig nedbygges flere LNF-områder.

Sikre kulturlandskapet og et levedyktig landbruk gjennom et aktivt jordvern.

Stimulere til økologisk landbruk samt ha kommunale retningslinjer som innebærer at innkjøp av økologiske produkter prioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**