Framtida ligger i fornybar energi

Statoil bebuder satsning på fornybar energi; det bør Harstad ta del i! Venstre vil at Harstad skal ta aktiv del i det grønne skiftet, og fremmer derfor denne interpellasjonen i førstkommende kommunestyremøte:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Harstad tar mål av seg å være Oljehovedstaden i nord, og er blant annet vertskap for Statoils hovedkontor i nord. For Harstad kommune er disse bedriftene, og særskilt Statoils tilstedeværelse, av stor betydning. Det skaper et høyt antall arbeidsplasser, med store positive ringvirkninger for både næringsliv, aktivitet og økonomi. Selv med bare de allerede vedtatte prosjektene vil petroleumsaktiviteten i Harstad være stor i tiår fremover.

På samme tid er det slik at verdens forbruk av fossil energi endrer klimaet på jorda. Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp, og for å utvikle nye, miljøvennlige energiløsninger. Venstre vet at mange kjenner Harstad som ”Oljebyen”; vi vil heller kjenne den som ”Miljøbyen”. Kommunestyret vedtok i 2008 en Klima- og miljøplan. Denne skulle vært rullert i 2011, men har ikke vært til behandling ennå. I 2012 ble Harstad kommunes petroleumsstrategi vedtatt (dog dessverre ikke tilgjengelig sammen med øvrige kommunale planer på kommunens nettside). Hovedmålet i denne strategien er at “Harstad skal være Nord-Norges mest attraktive kommune for etablering av petroleumsvirksomhet.”

I petroleumsindustrien har man imidlertid tatt behovet for det grønne skiftet innover seg. Som Ordføreren fikk høre Statoils konsernsjef Eldar Sætre si i sin tale under oljekonferansen i Houston: «Statoil anerkjenner det vitenskapelige konsensus når det gjelder menneskeskapte klimaendringer. Vi omfavner behovet for å møte tograders-scenariet. Og vi støtter FNs anstrengelser for å bli enige om nødvendig handling». Sætre uttalte også at han ser at fornybar energi er et område som kommer til å vokse mer enn olje- og gassvirksomheten.

Statoil er altså i ferd med å endre sin profil innen klima og fornybar energi. Dette er tydeliggjort gjennom at det for få dager siden ble etablert et nytt forretningsområde innen dette feltet (New Energy Solutions), med Irene Rummelhoff som konserndirektør. Harstad kommunestyre bør påvirke Statoil slik at viktige deler av arbeidet med det nye forretningsområdet kan lokaliseres nettopp til Harstadmiljøet. Harstad kommune ønsker å bli en energivennlig by, her finnes solide fagmiljøer, og landsdelen har naturgitte forutsetninger for nyskapende prosjekter innen fornybar energi (vind, bølger, tidevann etc).

Det er altså slik at vi ikke lenger alene kan ha som målsetning at vi er den mest attraktive kommunen for etablering av petroleumsvirksomhet. Harstad bør legge til rette for det grønne skiftet, og være attraktive som etableringskommune for innovasjon og industri på også dette feltet . Vi må tenke større, og tidligst mulig posisjonere Harstad slik at Statoils kontor her kan bli en viktig del av konsernets dreining mot fornybar energi.

  1. Hvordan kan Harstad kommune legge til rette for det grønne skiftet?
  2. Hva vil ordføreren foreta seg for å legge til å posisjonere Harstad som et sentralt miljø for Statoils bebudede satsing på fornybar energi?
  3. Når er rullering av Klima- og miljøplanen planlagt?
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**