Mago B – hva vil Ap og FrP?

Arbeiderpartiet vil ikke gjøre om Mago B til et ideelt aksjeselskap, for da kan ikke Mago B hente inn privat kapital til driften. Logisk nok. Men hvorfor er FrP mot privat kapital til kultur? Og hvorfor valgte de to partiene å endre standpunkt i løpet av den politiske prosessen i Eidsvoll? Dette er spørsmålene vi sitter igjen med etter kommunestyret 12.mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Mago B ønsker å endre sin selskapsform til et ideelt aksjeselskap. Da kan de hente inn privat kapital til driften. Dagens selskapsform hindrer dette. For en fireårsperiode drives Mago B med penger fra Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune. Etter oppstarten har de som driver vist en stor innsats og kreativitet og oppnådd svært mye og positiv omtale på kort tid. Mago B er en suksess. Noe som er positivt for Eidsvoll. Mago B kan bruke den oppmerksomheten som grunnlovsjubileet ga på en positiv måte.

At de som driver Mago B har vist evne til å skape interesse for driften og stedet, slik at de også kan få privat kapital er positivt. Å være delvis avhengig av finansiering fra en kommune som sliter økonomisk er ikke bra. Det skaper tvil og usikkerhet om fremtidig drift. Dersom selskapsformen endres til et ideelt aksjeselskap kan Mago B få støtte fra private investorer, noe som ville gitt muligheter til å utvikle og utvide aktiviteten.

Ap og FrP endret mening

Ønsket om å endre driftsform for å kunne få finansiering fra private ble enstemmig vedtatt i Utvalg for oppvekst og levekår på møtet 28.april i år. Da saken kom opp i Formannskapet forsøkte Finn Terje Tønnesen for Frp å få flertall for at selskapsformen ikke skulle endres. For dette fikk han kun Frp sine to stemmer. Hvorfor FrP er mot å endre til en driftsform som gjør at Mago B kan bruke privat kapital og dermed på sikt redusere kommunens økonomiske forpliktelser, er rart. For dette burde jo være helt i samsvar med FrPs syn på offentlig kulturpolitikk.

Fylkesutvalget utsatte saken

Også Akershus fylkeskommune er økonomisk bidragsyter til Mago B. Derfor skal også fylkets politiske organer behandle spørsmålet om endring av selskapsform. Fylkesutvalget (som tilsvarer formannskapet) behandlet saken 11.mai. FrP foreslo å utsette saken, og fikk flertall for dette.

Kommunestyrets behandling

Da saken kom opp i kommunestyret 12.mai hadde også Ap skiftet mening. Både i Utvalg for oppvekst og levekår og i formannskapet har Ap sagt ja til å endre driftsform. I kommunestyret foreslo rådmannen å utsette, saken, viste til at saken dagen før var blitt utsatt i Fylkesutvalget.

Da forslaget om utsettelse kom opp ble det raskt klart at det ikke forelå noe flertall for å bidra til endring av selskapsform. Ap hadde snudd. De var rede til å stemme mot innstillingen fra formannskapet, men kunne stemme for en utsettelse. Som EUBs referat fra kommunestyret viser, var de andre partiene i kommunestyret redde for at Ap og FrP sammen skulle stemme ned forslaget om å endre selskapsform for Mago B. Derfor stemte alle taktisk for en utsettelse. Ap og FrP har flertall i kommunestyret – med 1 stemme.

Kommunestyret vedtok enstemmig å utsette avgjørelse i saken til en nærmere utredning av de spørsmål som ble reist, foreligger.

Hva vil FrP?

Som nevnt over burde forslaget passe som hånd i hanske til FrPs kulturpolitikk. Mindre ansvar for kommunen, og private kan bruke sine egne penger på kulturinstitusjonen Mago B. Et eksempel på at FrPs kulturpolitikk er mulig i praksis. Men FrP snudde. Hvorfor?

Finn Terje Tønnesen har i saken hatt et særlig fokus på at Mathiesen Eidsvold Værk ikke skulle være med som eier, men knyttes til prosjektet gjennom en leieavtale for Mago B og Traktorstallen. Det ble i tillegg stilt spørsmål om fylkeskommunens juridiske ansvar og mulighet til styring ved en overgang til et ideelt aksjeselskap.

Spørsmålene etter den politiske behandlingen i tre ledd i kommunen er flere. Hvorfor har Ap skiftet mening – og hva er det egentlig FrP vil med sin utsettelse av saken? Er virkelig endringen av selskapsform for Mago B ikke utredet godt nok? Ap og FrP bør svare på hvorfor de har endret mening, og hva de vil med Mago B.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**