Stavangerskolen

Venstre er skolepartiet. Vi grunnla i sin tid den brede folkeskolen og ønsker en sterk offentlig skole. Den enkelte elevs faglige, menneskelige og sosiale utvikling skal stå i sentrum. Venstre ønsker at den offentlige skolen skal bli foretrukket av de aller fleste, og at fri‐ og privatskoler skal være et supplement til denne. Steinerskolen, som tilbyr et viktig pedagogisk alternativ, er et godt eksempel. Skolen må ha økonomiske rammer som sørger for at den enkelte elevs læringsbehov.
Stavanger Venstre vil jobbe for at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst i eget nærmiljø med gode og fremtidsrettede skoler. En viktig oppgave for skolen er å bidra til elevenes dannelse gjennom opplæring i toleranse, demokrati og samfunnsansvar.
Stavanger har en god skole og har hatt en langsiktig satsing på økt kvalitet i skolen. Skolen er, som samfunnet for øvrig, i stadig endring. Satsing på kompetente lærere, trygg skoleledelse, solid økonomi i skolesektoren og fremtidsrettede skolebygg er derfor nødvendig. Blant de kommunale oppgaver er ansvaret for et godt skoletilbud til alle viktig. Det er et ansvar Venstre tar på alvor, vi vil ha verdens beste skole.
Venstre vil:
 • Bygge ny ungdomsskole i Østre bydel og planlegge ny ungdomsskole på Lassa.
 • Ha gode og hensiktsmessige skolebygg. Sikre vedlikehold av eksisterende bygg.
 • Sikre en forsvarlig vaktmestertjeneste i skole og barnehage.
 • Videreføre at skolebyggene kan benyttes som nærmiljøsentre.
 • Styrke tilretteleggingen av systematisk videre‐ og etterutdanning av lærere, gjerne gjennom et kompetanseår eller kompetansesemester.
 • Legge til rette for at lærene får være lærere, det vil si at hverdagen skal preges av det pedagogiske arbeidet.
 • Øke lærertetthet i skolen og ha ny klassenorm på 25 elever og maks grense på 28 elever.
 • Sørge for at leksehjelpen i skolen blir gitt der det er størst behov, og at de som gir hjelpen skal være pedagoger.
 • At alle elever skal oppleve mestring gjennom et godt læringsmiljø og tilpasset undervisning.
 • At kommunen skal videreføre det gode samarbeidet med KFU for å videreutvikle hjem/skole‐samarbeidet.
 • Prioritere flere rådgivere på ungdomstrinnet.
 • Styrke tilpasset opplæring for sterke elever.
 • Styrke leksehjelp i regi av frivillige organisasjoner.
 • Ha en kontinuerlig gjennomgang av tester og rapporter i skolen, med formål om å redusere disse.
 • Følge opp styrket skoleledelse, slik at rektor gis mer tid til pedagogisk ledelse.
 • Etablere/opprettholde skolebibliotek/mediatek på samtlige skoler, og at det skal utarbeides en helhetlig plan som sikrer minimumsstandarder (bøker, utstyr, ansatte, med mer).
 • Følge opp arbeidet med skolegårdene. Det må legges til rette for fysisk aktivitet,og skolegården skal kunne brukes av nærmiljøet etter skoletid.
 • Utarbeide et pilotprosjekt «Ungdom i aktivitet» ved å legge til
 • rette for nye aktiviteter i friminuttene.
 • Åpne for at ungdomsskoler som ønsker det, og har nødvendig kompetanse, kan undervise i flere fremmedspråk.
 • At Stavanger skal søke om fritak av karakterer i valgfag. Dette som et pilotprosjekt for å hindre frafall i videregående skole.
 • Dagens ordning med fritt skolevalg opprettholdes.
 • Ha økt oppmerksomhet og målrettet arbeid mot elever som opplever skolevegring og mobbing. Prioritere oppfølgning av fravær i ungdomsskolen.
 • Ha nulltoleranse for alle former for mobbing i skolen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**