Nordland Venstre vil fortsatt satse på distriktslandbruket

privat

Nordland Venstre mener det er nødvendig å understreke at kravet om blant annet å øke den norske matproduksjonen med 20 prosent fram mot 2020 fortsatt bør ligge til grunn, samtidig som vi minner på at landbrukspolitikken fortsatt er et verktøy for å ivareta distriktspolitiske hensyn, samt et fortsatt sterkt importvern.

Nordland Venstre frarår også sterkt å endre virkemidler som vil forsterke endringen til færre og større bruk, vi krever et betydelig økonomisk løft for næringa.

Nordland Venstre mener det foreliggende avtaleutkast i liten grad tar hensyn til disse kravene. Etter mange år med strukturrasjonalisering har landet og Nordland fylke et meget effektivt jordbruk. Effektiviseringen har stort sett ført jordbruket i rett retning, men har også i noen grad skjedd på bekostning av verdier det kan være ønskelig og mulig å ta vare på gjennom strukturstabiliserende tiltak. Avtaleutkastet vil føre til en opptrapping av strukturrasjonaliseringen ved å konsentrere virkemiddelbruken om de største heltidsbrukene, nødvendigvis på bekostning av mindre bruk og deltidsbruk. Kombinasjonsbruk er løsningen for de fleste gårdsbruk i våre nordnorske bygder. Årsakene er geografi, topografi, arrondering og bruksstørrelse, som legger rammene for hva som er mulig. Å slå sammen flere bruk under én bruker gir mer transport mellom de ulike bruksarealene. Dette gir dårlig uttelling både for miljøet og for inntekten av gårdsdriften. Kombinasjonsbruket er også en forutsetning for å opprettholde det kulturlandskapet som er avgjørende bl.a. for utvikle reiselivsnæringen i fylket.

Jordbruk er et fag. Bruksnedlegginger og avgang fra yrket svekker jordbrukets fagmiljø lokalt, derved næringen ytterligere. Vris statens overføring til jordbruket videre bort fra mindre deltidsbruk til store heltidsenheter, vil jordbruket i store deler av Nordland være truet.

Regjeringen ønsker større matproduksjon, men vi ser nå at det ikke skal være produsert på norske ressurser. Nordland Venstre ønsker et landbruk basert på lokale ressurser.

Forenkling av kvoteomsetningsregioner fra 18 til 7-9 er ødeleggende for hele melkeproduksjonen, dette stimulerer til en sterkere sentralisering. Nordland Venstre ønsker helt det motsatte. Vi ønsker landbruk der jorda og ressursene er.

I tilbudet finner vi ingenting som har med satsing på lokal mat å gjøre og den lokalmatnæringa landbruksministeren roser. Sylvi Listhaug ønsker lokal mat med karakter, geografiske betegnelser og mat med historie. Problemet er at Listhaugs lokalmatproduksjon er basert på importert kraftfôr, og da er det noen sammenhenger noen ikke har skjønt – eller ikke vil skjønne.

Tilbudet er ikke bærekraftig eller framtidsrettet. Redusert beitetilskudd kan ikke kompenseres for med nytt tilskudd til utsiktsrydding. Tilbudet er ikke et svar på hva slags landbruk eller kulturlandskap reiselivet i Norge ønsker, ei heller på ei omdreining til stadig mer lokalprodusert og helst økologisk produsert mat.

Nordland Venstre ønsker at diskusjon av melkeregionene løftes over til Stortinget i en egen, ny melding. Det er stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud i årets oppgjør. Vi støtter et oppgjør som blant annet gir økt bikubetilskudd, økt avløsertilskudd og som gir bøndene samme inntektsutvikling som andre yrkesgrupper. geit

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**