Kultur, mangfold og integrering – kap. 6 program 2015-2019

6 Kultur, mangfold og integrering.

6.1 Kultur og mangfold

Bodø har et rikt og levende kulturliv. Det skal vi styrke og legge til rette for. Alle kulturinstitusjonene i kommunen skal være pådrivere for inkludering og aktive aktører for et økt kulturelt mangfold i Bodø. Kulturkvartalet skal være et løft for Bodøs kulturliv, og skal berike alle deler av befolkningen. Mangfoldsperspektivet skal også her være prioritert.

Venstre vil:

 • sikre gode støtteordninger for et mangfoldig kulturliv, og legge til rette for kultur som næring
 • fremme den frie ungdomskulturen gjennom fritidssentre og selvstyrte tilbud.
 • sikre en kulturskole for alle, også med private tilbydere
 • sikre den kulturelle skolesekken
 • at Stormen skal ha lavest mulig terskel og være en sentral storstue
 • at Stormen bibliotek skal samarbeide aktivt med skolebibliotekene og universitetet i Nordland
 • at kulturlivet utenfor Stormen også sikres gode rammebetingelser
 • jobbe for å realisere Kald Krig-prosjektet i Anlegg 96
 • Jobbe for å realisere Jektefartsmuseet i Bodøsjøen
 • Legge til rette for videre aktivitet på Tusenhjemmet

6.2 Mangfold og integrering

Mangfold og integrering er prioriterte områder for Venstre i Bodø i neste periode. Venstre ønsker en helhetlig mangfoldspolitikk og et aktivt integreringsarbeid hvor inkludering og åpenhet står sentralt.

For å lykkes med integreringsarbeidet trenger man primært jobb, bolig og kunnskap. Et vellykket integreringsarbeid forutsetter at forståelsen går begge veier. Raushet og liberale holdninger er et premiss for et fungerende mangfold, i tillegg til gjensidig respekt.

Integreringsarbeid i et liberalt perspektiv handler ikke bare om å invitere andre kulturer inn på etablerte arenaer, men også å være oppsøkende inn mot mangfoldet av kulturelle miljøer. Gjennom dette oppnår vi forståelse for hverandre, kunnskapsutveksling og dialog.

Bodø Venstre vil styrke Dialogforums rolle. Dette organet må få mulighet til å sette den politiske dagsorden og bli en større del av kommunens mangfoldspolitikk.

Passive livssituasjoner der mennesker blir satt på vent er ikke gunstig for menneskene det gjelder eller samfunnet forøvrig. Bodø Venstre ønsker å forsøke ulike tiltak for å motvirke dette.

Venstre vil:

 • at Bodø skal være en inkluderende kommune
 • få på plass en helhetlig mangfoldspolitikk
 • at kulturinstitusjonene spiller en aktiv rolle i mangfoldsarbeidet i Bodø kommune
 • styrke og videreutvikle Dialogforums aktivitet, mandat og økonomiske rammer
 • legge opp til mer oppsøkende virksomhet inn mot flerkulturelle miljøer
 • imøtekomme IMDIs anmodninger om bosetting av flyktninger
 • få til en prøveordning der asylsøkere med innvilget opphold, men ikke tildelt bostedskommune får fortsette med opplæring eller arbeid
 • få til en prøveordning der «ureturnerbare» får tilgang til å jobbe / ta utdanning

Les også om våre andre politikkområder:

kap 1. Bodø – Grønnere, rausere og mer liberal

kap 2. Klima og miljø

 • Grønn byutvikling
 • Grønn transport
 • Grønt skifte

kap 3. Oppvekst og kunnskap

 • Barnehager og SFO
 • Skole
 • Ungdom og Fritid

kap 4. Velferd, omsorg og folkehelse

 • Helse og Omsorg
 • Folkehelse
 • Dyrevelferd

kap 5. Grønn Vekst

 • En JA-kommune
 • Næring og innovasjon

kap 7. Demokrati og åpenhet

Valglisten 2015-2019, våre kandidater og valgbudskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**