Klima og miljø – kap. 2 program 2015-2019

2. Klima og Miljø

Klima og miljø er sak nr. 1 – også i Bodø. Det haster å komme i gang med det grønne skiftet. Venstre har en helhetlig politikk med konkrete virkemidler som skal gjøre det enklere, billigere og mer naturlig å ta grønne valg. Mye kan gjøres lokalt, og kommunen har et stort ansvar som arealplanlegger, tjenestetilbyder og tilrettelegger. Venstre vil ta ansvar for at Bodø tar de riktige, smarte og grønne valgene for framtiden.

2.1 Grønn byutvikling

Rønvikjordene er sammen med flyplassområdet avgjørende for Bodø bys framtidige utvikling. Bodø Venstre mener kompromisset om Rønvikjordene, som foreligger mellom kommunen og fylket, er et svært dårlig utgangspunkt for en helhetlig og grønn byplanlegging. Vi ønsker kompromisset annulert og fylkeskommunen ut av bildet. Bodø Venstre vil først og fremst jobbe for en helhetlig plan for hele Bodøhalvøya, hvor Rønvikjordene og flyplassområdet sees i sammenheng med hverandre og den øvrige byutviklingen. Det må åpnes for nye løsninger for Rønvikjordenes framtid. Et viktig premiss er at det skal være et klimanøytralt og framtidsrettet byområde. Venstre vil at Rønvikjordene skal videreføres som byens grønne lunge, og sørge for at områdene i framtiden blir et kraftsentrum for urban matproduksjon, rekreasjon, grønn omsorg og den øvrige byutviklingen.

Venstre vil:

 • sikre en helhetlig plan for hele Bodøhalvøya, inkludert flyplassområdene og Rønvikjordene
 • jobbe for at byplanlegging, næringsutvikling og boligbygging forankres i Smart City-konseptet; energieffektive planer, klimanøytrale bygg, urban matproduksjon og smart transport
 • komme raskest mulig i gang med garasjeanlegget under Solparken, som et ledd i etableringen av en grønnere bykjerne. Bilene bort fra gaten.
 • få på plass en markalov for Bodømarka
 • at kommunen skal presentere et grønt årsregnskap som dokumenterer miljøtilstand og utvikling

2.2 Grønn transport

Rundt 1/3 av Bodøs klimagassutslipp kan knyttes til transportsektoren. Det grønne skiftet er allerede i gang, og el-bilenes fremvekst viser at mye kan gjøres gjennom skatte- og avgiftspolitikken. Grønn transport handler ikke minst om satsing på kollektivtilbud og sykkel og tilrettelegging for gående (se også Kapittel 4.2. Folkehelse). I Bodø vil Venstre ha hyppigere, billigere og grønnere busser, og vi vil at sykkelen skal prioriteres. Vi vil jobbe frem tiltak som stimulerer til mindre bilkjøring.

Venstre vil:

 • sette ned prisen på månedskort i kollektivtrafikken
 • at sentrale busslinjer skal gå hver dag, hele døgnet til samme pris
 • sette krav til bruk av fornybare drivstoff i bussanbudene, og starte prøveprosjekt med el-busser
 • få på plass et godt tilbud med bestillingsruter i områder der fast rutetransport er vanskelig å
 • etablere gjennomgående sykkelveinett, (reklamefinansierte) bysykler og flere og gode sykkelparkeringer
 • etablere sykkel-ekspressvei på Riksvei 80
 • legge til rette for el-sykkel med ladestasjoner ved sentrale sykkelparkeringer
 • at alle nye kommunale kjøretøy skal være lav- eller nullutslippskjøretøy
 • bygge ut moderne fleksiladestasjoner til el-biler
 • tilrettelegge for innfartsparkeringer på Tverlandet, på Mørkved og Hunstad
 • ikke tillate motorisert ferdsel i utmark med unntak av nyttekjøring

2.3 Grønt skifte

Bodø kommune må ta ansvar og integrere miljø- og klimatiltak i alle politikkområder. Venstre vil fremme det grønne skiftet og vil sørge for at det er grønn vekst som blir nøkkelen for Bodøs fremtidige utvikling. Vi må vektlegge satsing på fornybar energi, skape grønne arbeidsplasser, redusere avfallsmengden, redusere miljøgifter, sikre naturmangfold til lands og til havs, gjøre tiltak for å begrense luft- og havforurensning og prioritere tiltak som til sammen gjør Bodø grønnere. Skatte- og avgiftspolitikken skal fungere som en grønn gulrot, ikke en rød pisk.

Venstre vil:

 • at Bodø skal kutte sine utslipp med 50% innen 2030 og være nullutslippsby innen 2050
 • at hensynet til klima og miljø skal synliggjøres i alle beslutninger kommunen tar
 • opprette et lokalt klimafond for innbyggerne for energieffektivisering og omlegging til fornybar energi
 • ha mål om nullenerginivå eller plusshus på alle nye kommunale bygg/rehabiliteringer
 • bruke avgiftssystemet aktivt for et grønt skifte
 • arbeide for at kommunen miljøsertifiserer egne virksomheter
 • bruke kommunalt eierskap i IRIS aktivt for å bidra til best mulig materialgjenvinning av avfall, framfor forbrenning
 • sette mål om minst én vegetarmiddag pr uke ved institusjoner
 • sette som mål at 30% av all mat som kjøpes inn av kommunale enheter er kortreist og/ eller miljøvennlig produsert
 • få på plass en plan for beplantning som sikrer godt miljø for bier og humler

Les også om våre andre politikkområder:

kap 1. Bodø – Grønnere, rausere og mer liberal

kap 3. Oppvekst og kunnskap

 • Barnehager og SFO
 • Skole
 • Ungdom og Fritid

kap 4. Velferd, omsorg og folkehelse

 • Helse og Omsorg
 • Folkehelse
 • Dyrevelferd

kap 5. Grønn Vekst

 • En JA-kommune
 • Næring og innovasjon

kap 6. Kultur, mangfold og integrering

 • Kultur og mangfold
 • Mangfold og integrering

kap 7. Demokrati og åpenhet

Valglisten 2015-2019, våre kandidater og valgbudskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**