Sats på kunnskap

Kunnskap er sentralt i all samfunnsutvikling. For at skulane i Sauda skal kunne ha høg kvalitet, kan ein ikkje halda fram med å kutta dei økonomiske rammene til beinet. Det viktigaste verktøyet for å sikra ein god skule er å rekruttera nye lærarar, og å halda på dei dyktige og engasjerte lærarane som ser kvar enkelt elev.


Barnehage

Venstre vil:

 • arbeida for full barnehagedekning
 • vurdera gratis kjernetid til låginntektsfamiliar
 • oppretthalda den høge prosenten faglærte tilsette i barnehagane
Barnehage

Skule

Venstre vil:

 • oppretta minst tre nye stillingar i skuleverket
 • laga ein langsiktig plan for korleis skulekrinsane i Sauda skal vera, for å sikra ein best mogleg skulestruktur for framtida
 • arbeida mot mobbing i skulen
 • betra koordineringa mellom barnevernet, skulehelsetenesta, og skule/PPT rundt den enkelte elev for å raskare fanga opp elevar med utfordringar
 • auka stillingsstorleiken for helsesøster i saudaskulen og innføra obligatorisk samtale med helsesøster
 • styrka kompetansen blant lærarar på psykisk helse og tidleg intervensjon
  søka om forsøk med 2. framandspråk på mellomtrinnet
 • arbeida for meir fysisk aktivitet i skulen
 • styrka den kulturelle skulesekken
skolebilde

Integrering i skulen

Venstre vil:

 • arbeida for at fleire elevar med innvandrarbakgrunn får tilbod om morsmålsopplæring, tospråkleg støtte og leksehjelp
 • oppretta innføringsklassar for framandspråklege elevar på veg inn i ordinær skulegong
Innvandring og integrering
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**