Velferd, omsorg og folkehelse, kap. 4 program 2015-2019

4. Velferd, omsorg og folkehelse

Det er viktig for Venstre å sikre mangfoldet i kommunens velferdstilbud. Private, ideelle og kommunale aktører skal utfylle hverandre og levere et godt og helhetlig tilbud til kommunens borgere. Frivillig sektor skal i større grad inkluderes i velferdstilbudet. Rus og psykiatri er prioriterte områder, og har alltid vært en hjertesak i Bodø Venstre. Vi vil ha en helhetlig eldrepolitikk, som ivaretar både det friske eldrelivet og de eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester.

4.1. Helse og omsorg.

Helsebegrepet handler ikke bare om den fysiske helsen. Vår psykiske helse er også svært viktig for livskvaliteten. Venstre ønsker seg et helsevesen som jobber helhetlig med både fysisk og psykisk helse og som ser nødvendigheten i å se hele mennesket. Forebygging er en viktig del av arbeidet for en bedre helse, og tiltak som fremmer bedre folkehelse må også være et satsingsområde.

Helse og omsorgsavdelingen i Bodø kommune har i lang tid slitt med budsjettsprekk og manglende kontroll på utgiftene. Venstre mener det er svært viktig at sektoren gjennomgås grundig for å sikre best mulig anvendelse av midlene. Dette er en krevende prosess, men den må gjennomføres for å sikre et best mulig tjenestetilbud i kommunen. De menneskelige ressursene er kjernen i helse- og omsorgstilbudet, og deres innsats må organiseres slik at de og brukerne ivaretas best mulig. Bodø kommune har gjennomført mange gode prosjekter som i neste periode kan videreutvikles.

Venstre vil:

 • sikre at vi får mest mulig og best mulig velferd ut av hver krone; gjennomgå og strukturere økonomistyringen i helse- og omsorgssektoren
 • sikre mangfoldet i velferdstilbudet gjennom avtaler mellom kommunen, ideelle organisasjoner og private aktører
 • inkludere frivillig sektor i kommunens tjenester
 • arbeide for å sikre et godt tilbud innenfor rus og psykiatri, tilpasset den enkeltes behov
 • at kommunen skal legge til rette for et brukerstyrt værested for tidligere rusavhengige
 • tilrettelegge for et hjem for eldre alkoholikere
 • gi de eldre større mulighet til å bestemme innholdet i tjenestene de får
 • videreutvikle velferdsteknologi i tjenestene
 • utvide/opprette lokale ordninger med omsorgslønn
 • fortsatt jobbe for innføring av borgerlønn
 • se på mulighetene for å etablere demenslandsby etter modell fra Nederland
 • styrke det kommunale psykologtilbudet

4.2. Folkehelse.

Forebygging er en viktig del av helse- og omsorgspolitikken og god folkehelse er også et mål i seg selv. Bodø har gode forutsetninger for å fremme folkehelsen gjennom friluftsliv og en velfungerende frivillig sektor og organiserte aktiviteter. Venstre ønsker å legge til rette for dette arbeidet. Vi ønsker at flere skal ha mulighet til å komme seg ut, og har som mål å etablere en kyststi med universell utforming rundt Bodøhalvøya.

Venstre vil:

 • støtte sosiale entreprenører som organiserer folkehelsefremmende aktiviteter gjennom kommunale ordninger
 • få på plass flere stabbesteiner og benker langs gangveiene (senior-rasteplasser)
 • gjennomføre målsettingen om at ingen bor lengre enn 500 meter fra en tursti, og videreutvikle Stimuli-prosjektet.
 • Etablere en kyststi rundt hele Bodø-halvøya som en forlengelse av Havnepromenaden.
 • styrke fokus på forebygging av psykisk sykdom i kommunens folkehelsearbeid
 • sikre allemannsretten og fri ferdsel i strandsonen
 • være en pådriver for styrking av folkehelsearbeid med vinkling mot friluftsliv
 • øke aldersgrensen for at barn kan fiske gratis med stang i elver og vann til 18 år

4.3. Dyrevelferd.

Venstre mener at dyr har en verdi i seg selv og at dyr skal behandles med respekt. Hensynet til dyrevelferd skal være førende i problemstillinger rundt husdyrhold, matproduksjon, viltforvaltning og underholdning.

Venstre vil:

 • ha et sentrumsnært friområde for hunder
 • ikke tillate leie av kommunal grunn til sirkus som viser fram ville dyr
 • stille en egnet lokalitet til kattehus for private drivere

Les også om våre andre politikkområder:

kap 1. Bodø – Grønnere, rausere og mer liberal

kap 2. Klima og miljø

 • Grønn byutvikling
 • Grønn transport
 • Grønt skifte

kap 3. Oppvekst og kunnskap

 • Barnehager og SFO
 • Skole
 • Ungdom og Fritid

kap 5. Grønn Vekst

 • En JA-kommune
 • Næring og innovasjon

kap 6. Kultur, mangfold og integrering

 • Kultur og mangfold
 • Mangfold og integrering

kap 7. Demokrati og åpenhet

Valglisten 2015-2019, våre kandidater og valgbudskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**