Enighet om nye oppgaver til kommunene

Andre Skjelstad
– Jeg er glad for at Stortinget har styrket regionene med flere oppgaver og ansvar, sier André N. Skjelstad, Foto: Jo Straube

Enighet om nye oppgaver til kommuner og nye folkevalgte regioner. – Jeg er glad for at vi gjennom forhandlinger med regjeringspartiene har fått flytta mer makt nedover, og sikret mer makt til kommuner og nye folkevalgte regioner, sier saksordfører André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I dag avgis kommunalkomiteens innstilling til oppgavemeldingen. Den beskriver hvilke oppgaver som skal legges til nye, større kommuner og folkevalgte regioner. Oppgavemeldingen åpner for overføring av en rekke nye oppgaver til kommunene, samt nye oppgaver til nye folkevalgte regioner.

Enigheten mellom de borgerlige partiene innebærer at ansvaret for videregående opplæring blir liggende på regionalt, folkevalgt nivå. Dette for å sikre bredde og kvalitet i tilbudet over hele landet. Ansvaret for kollektivtrafikken skal som hovedregel ligge på det regionale nivået, men kan overføres til større kommuner dersom det inngås et samarbeid/partnerskap med det øvrige fylket/regionen om å sikre et helhetlig kollektivtilbud i regionen.

Bedre styring

– Dette vil gi de store byene i Norge større mulighet til å samarbeide med regionen om kollektivtilbudet til innbyggerne, samtidig som vi sikrer et godt kollektivtilbud i hele regionen, sier Skjelstad. – Kollektivtrafikken følger ikke kommunegrensene. Mange jobber i en annen kommune enn den de bor i. Derfor trengs godt samarbeid for å sikre at tilbudet er tilpasset behovet, sier Skjelstad.

André N. Skjelstad
André N. Skjelstad er fornøyd med at mer makt og oppgaver skal flyttes ned til kommunene og nærmere folk.

Velferd

Kommunene får nå overført oppgaver innenfor tannhelse, familievern, rehabilitering og psykisk helse. Kommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse vil også kunne få flere oppgaver innenfor barnevern, samt mulighet for å delta i en forsøksordning med overføring av driftsansvar for Distriktspsykiatriske sentre. Overføring av ansvar for hjelpemidler og varig tilrettelagte arbeidsplasser utredes nærmere med sikte på å finne en best mulig løsning for brukerne. Regjeringen skal også gjennomgå NAV med sikte på å få til en bedre samordning mellom den kommunale og statlige delen.

Ansvaret for borgerlig vigsel og notarialforretninger vil i fremtiden ligge i kommunene. Videre får kommunene mer myndighet over skiltpolitikken og fastsettelsen av navn og skrivemåte på adresser og stedsnavn. Ansvaret for frivillighetssentralene overføres til kommunene, men tilskuddet øremerkes og trappes opp over en periode.

Mer makt og oppgaver skal flyttes ned til kommunene og nærmere folk.

André N. Skjelstad

Miljø

Kommunene får noe større myndighet innenfor naturforvaltning, men det åpnes ikke for overføring av konsesjonsmyndighet for mini- og småkraftverk. Videre skal kommunenes mulighet for å utvide selvkostområdet innenfor vann, avløp og renovasjon gjennom et mer helhetlig miljøgebyr utredes nærmere.

– Kommunene vil med dette få et mer helhetlig ansvar for en større del av tjenestene til innbyggerne. Det vil gjøre det mulig med bedre samordning, og gi bedre forebyggende arbeid i nærhet til folk, sier Skjelstad.

Regionalt folkevalgt nivå

Samarbeidspartiene slår nå fast at det skal være tre forvaltningsnivå, og at oppgavene til et nytt regionalt folkevalgt nivå skal gjennomgås i en stortingsmelding våren 2016. I den forbindelse skal fylkesmann og regional stat gjennomgås med sikte på overføring av oppgaver. Oppgaver som krever politisk skjønn skal legges under folkevalgt styring. Videre skal meldingen inkludere tiltak for å sikre at flere statlige arbeidsplasser lokaliseres i hele landet. Dette for å styrke vekstkraft i alle regioner og bygge opp under eksisterende kompetansemiljø.

– Partiene er enige om å be regjeringen i meldingen om det nye regionnivået drøfte tiltak for å sikre at flere statlige arbeidsplasser lokaliseres i hele landet. Dette for å styrke vekstkraft i alle regioner og bygge opp under eksisterende kompetansemiljø, påpeker Skjelstad.

 

Følgende oppgaver skal utredes:

  • Vurdering av fylkesveiene etter forvaltningsreformen fra 2010. Større veier med sterke næringsinteresser kan vurderes overført til staten som en del av denne vurderingen.
  • Landbruksoppgaver som ikke er naturlig å legges til kommunene.
  • Klima- og miljøoppgaver som ikke er naturlig å legges til kommunene.
  • Styrking av de regionale forskningsfondene.
  • Fordeling av relevante prosjektmidler.
  • Oppgaver på integreringsområdet som i dag ligger hos IMDI og som bør flyttes nærmere innbyggerne.
  • Ny ansvarsfordeling og finansiering mellom stat, regioner og kommuner på kultur- og kulturminneområdet, herunder en vurdering av riksantikvaren si rolle og ansvar.
  • Vurdere å avvikle sentral godkjenning av regional planstrategi og overlate bestemmelsen til det regionale selvstyret.

– Venstre har fått gjennomslag for å flytte mer makt ned til både kommuner og nye folkevalgte regioner. Nå skal fylkesmannen og regional stat slankes, og mer makt skal underlegges folkevalgt styring, sier Skjelstad som er særlig fornøyd med at vi nå får en stortingsmelding om nye oppgaver til et nytt regionalt folkevalgt nivå, understreker Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**