Nei til salg av idrettsplassen

Idrettsplassen i Clausenengen, "Foto: Kristiansund Venstre"

Kristiansund Venstre mener det er feil å selge Idrett nå. Vi må først se på hva vi ønsker med byen vår for fremtiden. Områder rundt Idrett er ikke med i Sentrumsplanen, noe vi beklager. Vi kan ikke tenke sentrumsutvikling uten å ta med de omkringliggende områdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Tirsdag 16. desember 2014 ble bystyret forelagt rådmannens innstilling om Atlanten Idrettspark (sak PS 14/90): «Bystyret ber rådmannen legge til rette for at det kan igangsettes omregulering av Kunstgressbanen (“Idrett”) til boligformål med tilhørende anlegg og infrastruktur. Det forutsettes at ca. ¼ av nåværende bane utvikles som nærmiljøanlegg. Midler fra salg av området avsettes til videre utvikling av Atlanten idrettspark». Det er bred enighet om at Atlanten Idrettspark er i sørgelig forfatning og har behov for betydelig utbedringer. Dessverre er kommunens økonomi i samme sørgelige forfatning, den eneste muligheten å få dette til er å selge Idrett. Er du imot salg av Idrett, er du samtidig mot en etterlengtet opprusting i Folkeparken. Venstre vil at Atlanten skal rustes opp. Et problem ved vedtaket er at to anlegg ble satt opp mot hverandre der begge har idrettsformål. Kristiansund Venstre mener at formålet for dagens Idrett må endres til allmenn uteaktivitet for folk i alle aldre. Da er ikke ¼ av arealet tilstrekkelig

Tirsdag 28. april 2015 legger rådmannen frem sin plan å redusere kommunens driftsbudsjett med 50 millioner som følge av bystyrets vedtak i 24. februar 2015. I tillegg må det kuttes ca. 28 millioner grunnet merforbruk så langt i år. For å finansiere drift og fremtidige investeringer, har rådmannen lagt opp til salg av salg av kommunale eiendommer; 28,3 mill. i 2015, 48 millioner i 2016. Teistholmen industripark, Idrett, Brannstasjonskvartalet, Stabeldammen (tomt på Løkkemyra), tomt til utvidelse ved TP Engros, boligtomter på Sommerro og andre kommunale boligtomter samt Dalaveien 15 (Dalen gård) er allerede besluttet solgt. Flere eiendommer vil bli foreslått solgt i bystyremøte i juni.

Om eieren av en bygning eller industritomt er Kristiansund kommune eller en privat aktører, er ofte av mindre betydning. For Idrettsplassen er eierskapet av avgjørende betydning, den eneste grunnen til å selge Idrettsplassen er å omregulere området og bruke det til andre formål, sannsynligvis boliger. Dette er et ugjenkallelig inngrep, en beslutning med evighetens perspektiv, det finnes ingen angreknapp.

Kristiansund Venstre mener det er feil å selge Idrett nå. Vi må først se på hva vi ønsker med byen vår for fremtiden. Områder rundt Idrett er ikke med i Sentrumsplanen, noe vi beklager. Vi kan ikke tenke sentrumsutvikling uten å ta med de omkringliggende områdene. Det er vanskelig å vite hva man kan få for Idrett uten at det foreligger en reguleringsplan som viser hvordan området kan utnyttes. Derfor har kommunen nå har satt i gang omregulering av området, men bordet fanger. Et byggeklart område kan relativt raskt gjøres om til klingende mynt. Men ønsker vi virkelig å selge dette området?

Det er politisk vilje å gjøre Kirkelandet til et attraktivt boområde. Derfor rehabiliterer vi Tollåsenga og tillater ombygging av forretningsbygg til boligformål. Leiegårder seksjoneres ut og kjellere og loft bygges om til leiligheter. Sentrum trenger derfor flere grønne lunger og møteplasser, ikke færre. Rom mellom husene skaper livskvalitet og god folkehelse.

Det er en kortslutning å tenke at vi må selge et idrettsanlegg for å finansiere et annet. Vi trenger heller ikke selge et sykehjem for å bygge et nytt, eller selge en kai for å ruste opp en annen. Noen av argumentene for å selge Idrett har vært knyttet til kostnadene ved å drifte anlegget videre som i dag. Da vil det også være behov for påkostninger. Men det finnes alternativ bruk av anlegget: nærmiljøanlegg og en grønn lunge i byrommet. En liten scene, grillmuligheter, klatrevegg, lekeplass. Mange gode ideer er lagt ut i Facebook-gruppa «Idrett må bestå!», en gruppe som per i dag har ca. 1.040 medlemmer.

Det er fornuftig av Kristiansund kommune å sette opp en liste over eiendommer som kan selges. Lista vil sannsynligvis inneholde 15–20 eiendommer etter neste bystyremøte. Idrettsplassen bør ikke stå denne lista!

Asgeir B. Hansen
leder
Kristiansund Venstre

Teksten sto trykt som leserbrev i TK 02.06.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**