Karbonfangst på Klemetsrud

Guri Melby og Hallstein Bjercke, Venstres byråder i Oslo., Foto: Jo Straube

Byrådet i Oslo ønsker å etablere karbonfangst fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Med et slikt anlegg kan Oslo kan bli verdensledende på miljøvennlig energigjenvinning av sortert restavfall, og levere CO2-negativ strøm og fjernvarme tilbake til byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

 

– Oslo har tatt en lederrolle i miljø- og klimapolitikken i Norge gjennom blant annet å trekke Oslo pensjonsfond ut av kullinvesteringer. Med dette tar vi også ansvar i utviklingen av teknologi knyttet til karbonfangst fra forbrenningsanlegg, sier Oslo Venstres leder Espen Ophaug (V).

Karbonfangstprosjektet er et av flere tiltak skissert i Klima- og energistrategi for Oslo, som nå er til politisk behandling i byrådet.

 

Store utslippsreduksjoner Guri Melby

Klemetsrudanlegget er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter og et stort punktutslipp for CO2, med årlige utslipp på omtrent 300 000 tonn CO2. Fjernes dette utslippet, vil det være et betydelig bidrag til å nå Oslos klimamål for 2030 og 2050.

Miljøbyråd Guri Melby (V) mener et karbonfangstanlegg er et viktig klimatiltak, også i internasjonal sammenheng.

– Dette kan bli verdens første og mest spennende prosjekt på CO2-fangst i industrien, sier Guri Melby.

– Klemetsrud er unikt fordi deler av utslippene stammer fra biologisk materiale. Når man da trekker CO2 ut fra luften, går man fra pluss til minus i utslippsregnskapet og oppnår det vi kaller «karbonnegativitet». Klemetsrud vil tiltrekke seg oppmerksomhet fra hele verden og kan bli et fyrtårnprosjekt i Europa, sier Melby.

FNs klimapanel har slått fast at karbonfangstteknologi er helt nødvendig for at verden skal nå klimamålene.

Byrådet ønsker at Klemetsrudanlegget skal bli en nasjonal industripilot for karbonfangst, og vil stille anlegget til disposisjon som internasjonalt testanlegg. Anlegget har kontinuerlig drift hele året med et langsiktig driftsperspektiv, og er derfor en meget god base for teknologiutvikling innenfor karbonfangst.

Teknologien for å få til CO2-fangst er tilgjengelig, selv om den i dag ikke er kommersialisert. Løsninger for lagring er ikke på plass. Inntil nasjonal infrastruktur for lagring av CO2 er etablert kan C02 fra røykgassen renses og selges i markedet, blant annet som produkt i kjølesystemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**