Advarte mot skolekutt

Svein Abrahamsen (V), Foto: Joachim Steinbru

Venstres Svein Abrahamsen advarte mot konsekvensene av skolekutt på fylkestinget i Rogaland den 9. juni og foreslo å skjerme de mest sårbare elevene som er utsatt for frafall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre fremmet følgende forslag i debatten, som ble nedstemt av posisjonspartiene:

Fylkesrådmannen bes gjennomgå hvordan de minst ressurssterke elevene kan skjermes for sparetiltak. Reversering av kutt i antall utvidet praksis-klasser og andre tiltak som rammer disse elevene bes innarbeides ved behandling av økonomiplan 2016-2019.

Kutt vil svekke kvaliteten
Fylkestinget vedtok i 2014-budsjettet en sparepakke på 75 millioner kroner innen skolesektoren som følge av et høyt investeringsnivå og press på driften. Venstre reverserte mesteparten av kuttene i sitt alternative budsjett for 2014, men det fikk ikke flertall. Fylkesrådmannen la på fylkestinget den 9. juni fram en orientering om konsekvensene av kuttene på de enkelte skolene. Fylkesrådmannen har hele tiden vært tydelig på at kuttene vil gå ut over tjenestestandard og variasjon i tilbudet.

I sitt innlegg i debatten viste Abrahamsen til at Rogaland har en god videregående skole, som leverer gode resultater og driver effektivt. Vi har imidlertid ambisjoner om en enda bedre skole. Ikke minst vil vi at flere elever enn i dag skal gjennomføre videregående opplæring. Her når vi ikke egne målsettinger.

Vil skjerme utsatte elever
Venstre ser ut fra fylkeskommunens pressede økonomi på det som nødvendig å se på muligheten for effektivisering. Vi er imidlertid bekymret for at de store kuttene som nå gjennomføres vil gi dårligere kvalitet i undervisningstilbudet og ramme de elevene som sliter mest. Sparepakken vil gi redusert bemanning og færre lærere i skolen, og kan gå utover elevene sin gjennomføring.

Venstre er spesielt bekymret for at reduksjone i antall klasser innenfor utvidet praksis kan ramme elever som har store utfordringer fra før. Disse elevene krever oppfølging og kan forsvinne ut av skolen dersom tilbudet kuttes raskt og uoverveid og elevene plasseres i vanlige klasser.

Venstre er også bekymret over at redusert vikarbudsjett gir flere lærerløse timer på skolene. Noen elever klarer å organisere skolearbeidet selv uten at læreren er der, mens andre ikke klarer det. Vi får dermed mer et tilbud om oppbevaring og opplæring, og slik skal det ikke være.

På smertegrensen
Abrahamsen ga honnør til skolene for at de så langt har prøvd å skjerme undervisningen til elevene i størst mulig grad. Han viste samtidig til fylkesrådmannen sin bekymring for at sparetiltakene kan gå på bekostning av økt gjennomføring i Rogaland. Skolene melder om at de nærmer seg en grense for hva de opplever som forsvarlig for å levere opplæring av god kvalitet til alle.

Abrahamsen viste også til at sparetiltakene ble vedtatt før omlegging av inntektssystemet, som gir flere hundre millioner kroner i ekstra inntekter til fylkeskommunen. Disse midlene gir fylkeskommunen mulighet til å revurdere tiltak i sparepakken, spesielt tiltak som rammer de elevene som sliter mest fra før.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**