Venstre tar ansvar for Oslo

Guri Melby, Espen Ophaug, Toril Berge Flatabø og Hallstein Bjercke er toppkandidater på Oslo Venstres bystyreliste., Foto: Jo Straube

Bystyret debatterte i dag årsberetninger og årsregnskap for kommunen. – Årsberetningene viser at kommunen har en sterk økonomi og at kommunen er godt drevet, mener Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Trygg økonomi i OsloEspen Ophaug

Oslo kommune hadde i 2014 et positivt avvik i resultatet og beregnet resultatgrad der kommunen når målet om 1,5%.

– Den økonomiske situasjonen til Oslo er god og jeg vil understreke viktigheten av at Oslo kommune har en god økonomistyring for å sikre at kommunen kan fortsette å levere forutsigbare tjenester og finansiere viktige investeringer, sier Ophaug.

Investeringsnivået var rekordhøyt i 2014, og oversteg 9 milliarder, en økning på 32% fra 2013. Dette er likevel lavere enn budsjettert når man tar hensyn til overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2013. Investeringsavviket ligger da stabilt på 4,5 milliarder, hvorav størsteparten skyldes periodiseringsavvik, reelle forsinkelser er beskjedne.

– Vi bygger ett og et halvt nytt klasserom i uka, vi har bygget 5 000 nye barnehageplasser de siste 5 årene, kommunen har full barnehagedekning og full sykehjemsdekning, sier Espen Ophaug.

Oslo har den laveste gjeldsgraden av de store norske byene og er i den gode situasjon at finansinntektene overstiger renteutgiftene. Gjeldsgraden i Oslo kommune ligger på 39 % for 2014, noe som er en nedgang fra da Venstre, Høyre, Krf-byrådet tiltrådte i 2011. Til sammenligning ligger rødgrønne Trondheim med en gjeldsgrad på 103,5 % ifølge tall fra SSB/KOSTRA.

– Jeg mener dette viser at Oslo ikke trenger eiendomsskatt. Flere kommuner med eiendomsskatt er samtidig sterkt tynget av gjeld. Vi viser at vi klarer å ha en sunn økonomi i Oslo uten eiendomsskatt, sier byråd Hallstein Bjercke.

Oslo kommune har en sterk økonomi og en disiplinert økonomistyring som gjør at Oslo kommune blir gitt høyeste internasjonale vurdering i det internasjonale finansmarkedet (AAA/Stable Outlook), noe som sikrer kommunen lavest mulig finansieringskostnader.

 

Kollektivsuksess

Guri Melby og Hallstein Bjercke, Venstres byråder i Oslo.
Guri Melby og Hallstein Bjercke, Venstres byråder i Oslo.

Det foretas 319 mill. kollektivreiser i Oslo og Akershus, og mer enn 60 pst. av landets kollektivreiser skjer i Osloområdet. Byrådet har satset store penger på kollektivtrafikken, og det har gitt resultater. Oslo har Norges mest fornøyde kollektivkunder. 96 % av Ruters kunder er fornøyde, og 83 % av Oslos befolkning mener kollektivtilbudet er godt.

– Satsingen vår på kollektivtrafikk har gjort at kollektivtrafikken vinner markedsandeler sammenlignet med bilen, og antallet reiser har økt fra 244 mill. i 2008 til 319 mill. i 2014. Det er bra for miljøet, sier byråd Guri Melby.

54 pst. av kollektivtrafikken er allerede nullutslipp (trikk og bane). I tillegg går mange av Ruters busser på biogass (fra Oslos matavfall og kloakk), hydrogen eller hybridteknologi.

 

Mange rekorder i barnehage

Flere piler peker i riktig retning når det gjelder barnehagene i Oslo. Andel barn 1-5 år fra språklige/kulturelle minoriteter med barnehageplass er på 74,8 % i 2014, andel ansatte i alt i barnehagene med førskolelærerutdanning er på 31,8 og andel styrere/pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning på 83,6 %. Dette er de høyeste nivåene måltallene har ligget på siden de ble begynt målt.

– Brukerundersøkelsen for barnehagen viser også stor tilfredshet med tilbudet i byen, og det er vi veldig glade for. Samtidig skal vi fortsette å jobbe for kvalitet i barnehagen og sikre at det er nok plasser også i fremtiden, sier Guri Melby.

Brukertilfredsheten er høy med et snitt på 5,4 av 6 som høyest mulige score. Dekningsgraden i Oslo har gått opp i 2014, så det er flere barnehageplasser per barn. Særlig er dekningen høy i aldersgruppen 3-5 år (93,6 %). Mange foreldre i Oslo ønsker å være sammen med barna sine de første årene, noe som forklarer den noe lavere dekningen blant barn i alderen 1-2 år (74,9 %).

I 2014 ble det etablert barnehageplasser til 392 flere barn. Med dette fikk alle søkere med lovfestet rett til barnehageplass et tilbud. Det ble i tillegg tilbudt barnehageplass til 1 429 barn som i hovedopptaket ikke hadde lovfestet rett til plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**