Nytt løft for kunstnerbyen Åsgårdstrand

Fylkestingskandidat Dag N. Kristoffersen og ordførerkandidat Eddy Robertsen, Foto: Carl Otto Kielland

Det er behov for en revitalisering av Kunstnerbyen Åsgårdstrand. Venstre har derfor utviklet en kortfattet utviklingsplan som partiet vil følge opp både lokalt og regionalt i perioden 2015-2019.

Åsgårdstrand er blant Vestfolds fremste attraksjoner og har utvilsomt et betydelig potensiale som reiselivs- og opplevelsesmål. Det kan etableres flere arbeidsplasser og økt aktivitet. Både kommunen og fylkeskommunen kan i samarbeid med private bidra til at Åsgårdstrands særpreg som kunstnerby tas bedre vare på og utvikles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres hovedgrep for Kunstnerbyen Åsgårdstrand er forankret i programmet for perioden 2015 – 2019 og vil bli fulgt opp systematisk i det nye kommunestyret og i det nye fylkestinget. Vår plan kan oppsummeres i fire punkter:

Samlet plan

Fylkestingslistas 3 på topp - fra v.:Dag N. Kristoffersen, Aina Dahl og Kåre Pettersen
Fylkestingslistas 3 på topp – fra v.:Dag N. Kristoffersen, Aina Dahl og Kåre Pettersen

For det første må det utarbeides en samlet plan for kunstnerbyen, som har politisk forankring lokalt og regionalt. Venstres utgangspunkt er at kommunen må ta ansvar for den videre utviklingen av kunstnerbyen i samarbeid med fylkeskommunen, kunstnere og gjerne ulike private aktører. Det krever tydeliggjøring av ansvar gjennom en oppdatert samlet utviklingsplan og at kommunen har kapasitet og kompetanse. Vi er kommet til et punkt der det er nødvendig å gjøre en grundig evaluering og tenke nytt om kunstnerbyen. Venstre kan ikke akseptere at kunstnerbyen forvitrer og etterlyser et høyere ambisjonsnivå.

Munch-senter

For det andre er det et nasjonalt, regionalt og lokalt ansvar å bidra til formidlingen av Edvard Munchs kunst til et globalt publikum. Både Vestfold Venstre og Horten Venstre har derfor programfestet etablering av Munch-senter i Åsgårdstrand. Vestfold fylkeskommune kan på flere måter bidra til etablering, utvikling og drift av senteret. Nå er det viktig å få avklart den pågående dialogen mellom Horten kommune og Olav Thon.

og snarest mulig forankre prosjektet endelig i kommunestyret. Deretter kan blant andre Vestfold fylkeskommune og andre offentlige myndigheter bidra til gjennomføring av prosjektet.

Boliger for kunstnere

Ordførerkandidat Eddy Robertsen og lokallagsleder i Horten; Carl Otto KIelland
Ordførerkandidat Eddy Robertsen og lokallagsleder i Horten; Carl Otto KIelland

For det tredje har Åsgårdstrand har en betydelig bygningsmasse som gjennom mange år har vært disponert med tanke på utvikling av kunstnerbyen. I dag står enkelte lokaler tomme, blant annet i rådhuskvartalet. Venstre etterlyser bruk av hele bygningsmassen, tydeliggjøring av ansvar og vilje til å utvikle kunstnerbyen. Venstre vil gjøre rådhuskvartalet til et nav i kunstnerbyen, gjerne med bymuseum i rådhuset.

Leiligheter for kunstnere må tilrettelegges best mulig og konseptet ”Artist in residence” må brukes på en bedre måte. Vi har gode etablerte gallerier og et interessert publikum.

Organiseringen og forvaltningen av bygningsmassen er ikke hensiktsmessig når tre ulike aktører har ansvar for forvaltning og vedlikehold. Derfor er Venstre åpne for å vurdere alternative måter å organisere bygningsmassen på. Et alternativ er å samle mest mulig av bygningsmassen i et kommunalt foretak og tilføre kapital.

Ny reguleringsplan

For det fjerde er det er behov for en ny reguleringsplan for Gamle Åsgårdstrand. Reguleringsplanen fra 1981 har ikke gode nok verktøy til å sikre verken tilstrekkelig vern av Åsgårdstrands særpreg som by eller bidra til utvikling, for eksempel etablering av og tilrettelegging for Munch-senter. Venstre vil derfor i det nye kommunestyret fremme forslag om at det skal utarbeides en ny reguleringsplan for Gamle Åsgårdstrand.

Venstre vil også fremme forslag om at bystyresalen i Åsgårdstrand gis vern etter kulturminneloven. Rådhuset representerer en viktig del av Åsgårdstrands historie og en periode der vi hadde langt flere kommuner i Vestfold. Samlet vil Venstres forslag for kunstnerbyen bidra til at den kan bevares og utvikles til glede for både beboere og de mange besøkende.

Dag Nordbotten Kristoffersen, fylkestingskandidat
Eddy Robertsen, ordførerkandidat Horten

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**