Helsetjeneste for en ny tid

Ragnhild Helseth , "Foto: Kristiansund Venstre"

-Venstre vil bidra til at debatten om helsetjenesten for Kristiansund og Nordmøre bringes videre i et godt og konstruktivt spor, skriver Venstres ordførerkandidat Ragnhild Helseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Helsetjeneste for en ny tid
Regjeringen la frem sin melding om primærhelsetjenesten i begynnelsen av mai. Her foreslås det en betydelig overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Likeså kom oppgavemeldingen andre uka av juni som angir retning også for helsetjenesten. Dette må vi diskutere.

Vi har samtidig en smertefull debatt gående hos oss i Kristiansund og på Nordmøre om hvordan sykehustilbudet skal bli i fremtiden. Vi er bekymret for om vi får en helsetjeneste som ivaretar befolkningen på en god og rettferdig måte. Vi trenger et tilbud for akutt medisinsk hjelp, et trygt tilbud for fødende, og en spesialisthelsetjeneste som ivaretar barna våre om de blir syke.

Sykehussaken må vi fortsatt gi stor oppmerksomhet. I tida fremover må vi styrke Kristiansund sykehus med døgnåpen drift alle dager hele året for barneavdeling, føde- og akuttilbud, og med medisinsk og kirurgisk avdeling. Finansiering av nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal må ikke forringe tilbudet ved Kristiansund sykehus.

Kommunehelsetjenesten slik den vil framstå i fremtiden utfordrer oss som kommune, og endrer oppgavene for spesialisthelsetjenesten.
Dette tror jeg vi skal forvente vil skje, og det må vi ha med oss i debatten om sykehus og hvordan kommunens helsetjeneste videre skal bygges ut.
Det vil bli en gråsone mellom de to nivåene som vi må diskutere hvordan skal møtes, der spesialisthelsetjenesten kan utføre flere oppgaver lokalt.

Kristiansund kommune har under arbeid revidering av gjeldende Pleie- og omsorgsplan. I januar i år ble det arrangert et arbeidsseminar der alle enheter innen helse i kommunen deltok, samt lokalpolitikere.

I seminaret presenterte Fjeld kommune organiseringen av sitt helse – og omsorgstilbud. Fjeld ligger utenfor Bergen, er i antall innbyggere på størrelse med Kristiansund, men med i hovedsak en ung befolkning. De er i utvikling fra typisk bygdestruktur til bystruktur. Fjeld startet med blanke ark da de skulle planlegge helsetjenesten i kommunen. De kunne da planlegge ut ifra behov i dag og i fremtiden, og har derfor unngått det å skulle ta hensyn til gamle strukturer.

Kristiansund kommune står i en situasjon der vi må gjøre endringer i eksisterende struktur, samtidig som det stilles høye kvalitetskrav til kommunehelsetjenesten, og best mulig bruk av de ressursene vi har til rådighet.

Storhaugen helsehus nærmer seg ferdigstillelse. Det vil bli en sentral faktor i denne endringen. Bystyret har gjennom budsjettjusteringene som ble foretatt i april lagt føringer for omorganisering av sykehjemstilbudet med dreining fra institusjonsbasert tilbud over til mer hjemmebasert tilbud.
.

Erfaringen fra Fjeld kommune inspirerer til de endringer som vi må foreta i pleie- og omsorgsplana for vår kommune. Venstre ønsker en omlegging av kommunehelsetjenesten i en slik retning. Vi ønsker velkommen et mere differensiert tilbud til den eldre befolkningen med vekt på forebyggende tilbud, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering som nøkkelfaktorer, samt utbygging av heldøgns tilbud som mellomløsning mellom egen bolig og sykehjem og styrking av demensomsorg.

Videre ønsker Venstre at det etableres nærmere samarbeid med helseforetaket. Dette er en suksessfaktor i Fjeld kommune, der de har etablert nært samarbeid med Haukeland sykehus. Lokaler og teknisk utstyr er etablert slik at personell fra Haukeland kan komme til Fjeld og utføre enklere medisinske inngrep, innen f.eks. kirurgi.

Befolkningen på Nordmøre må sikres akutt- og fødetilbud, og barneavdelingen må være åpen 24 timer 7 dager i uken med helårig drift. Dette tilbudet må nå gis av sykehuset i Kristiansund

Primærhelsetjenestemeldingen blir viktig for oss å ha meninger om før den vedtas, og samtidig må vi være forberedt på at varslede endringer vil komme.

Helse Møre og Romsdal må sikre at alle som bor i vår region får spesialisthelsetjenester innenfor en akseptabel reiseavstand nå og i fremtiden.

Venstre vil bidra til at debatten om helsetjenesten for Kristiansund og Nordmøre bringes videre i et godt og konstruktivt spor. Sykehussaken må bli løst, og vi må planlegge kommunehelsetjenesten for vår kommune til beste for alle våre innbyggere. Vi skal forme helsetjenesten for en ny tid.

Ragnhild Helseth
Venstres ordførerkandidat
Kristiansund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**