Uttalelse: Utvid regnskogsatsingen – mangroveskog må med

Mangrove i Koh Hong, Foto: Jim Winstead (CC BY 2.0)

Mangroveskog er et av de mest truede økosystemer i verden. Uten omfattende vern og gjenoppbygging vil mangroveskogen være borte i løpet av 20 år. Mangroveskog binder fem ganger mer CO2 enn regnskog. Mangrove er trær og busker som er tilpasset å vokse i sjøvann i tropiske områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Uttalelse: Venstres Landsstyre 14. juni 2015

Norge bør utvide sitt engasjement for å bevare regnskog til å omfatte mangroveskog. Slik kan Norge redusere CO2-utslipp tilsvarende 10% av våre årlige utslipp utover de 40% som vi har forpliktet oss til nasjonalt gjennom samarbeid med EU. Det er gledelig at det nå er politisk flertall for 40% kutt av Norges CO2-utslipp innen 2030. Men dette er dessverre ikke nok for å nå FNs klimamål.

Beskytter

Mangroveskogen hindrer også erosjon av kystområder, beskytter mot stormer og er tilholdssted for fugler, sjøpattedyr og fiskeyngel. Mangrove verner mot kysterosjon og høyner landområder i kystsonen — noe som blir stadig viktigere med tanke på at havnivået stiger. Nyplanting og bevaring av mangroveskog vil være viktig i kampen mot klimaendringer og et sentralt klimatilpasningstiltak for lavt liggende landområder verden rundt.

Nyplanting og bevaring av mangroveskog vil være viktig i kampen mot klimaendringer

Venstres landsstyre

Verdens mangroveskoger er redusert med mer enn 50% de siste 30 årene. Mangroveskogen er svært følsom for miljøpåvirkninger. I tillegg utsettes mangroveskogen for ødeleggende menneskelig aktivitet. I Sørøst-Asia ryddes skog til fordel for jordbruk, turisme og oppdrettsanlegg for fisk og skalldyr. Skogen brukes lokalt til å brenne trekull som kan gi inntekter til lokalbefolkningen. Store deler av mangroveskogen blir også snauhugd og brukt i papirproduksjon. Ødeleggelse av mangroveskogen får alvorlige konsekvenser, ikke bare for naturlig fangst og lagring av CO2, men også for beskyttelse av liv og eiendom for millioner av mennesker i utsatte kystområder.

Viktige bidrag

Norge har ytt viktige bidrag til reduksjon av CO2 i atmosfæren gjennom regnskogsatsingen i en rekke land. Gjennom mangroveplanting i Sørøst-Asia kan denne innsatsen utvides og foredles. Norge har tradisjonelt kanalisert bistand til miljø og utvikling gjennom internasjonale organisasjoner. Det kan i tillegg være hensiktsmessig å ha noen bilaterale prosjekter for mer målrettet innsats rundt mangrove og for at norske fagmiljøer kan utvikle erfaring og kunnskap.

Venstre vil derfor:

  • Utvide regnskogsatsingen til å omfatte såkalt blå skog som mangrove
  • Ta initiativ til praktiske tiltak for å sikre mangroveskog i Sørøst-Asia gjennom praktisk bilateralt samarbeid med blant annet Myanmar og Indonesia
  • Arbeide for at mangrove-innsatsen skal tilsvare en virkning som er minst 10% av de nåværende årlige norske CO2-utslippene i tiden fram til 2030. Etter 2030 evalueres denne innsatsen sammen med alt annet norsk nasjonalt og internasjonalt arbeid for å redusere CO2-utslipp i samsvar med FNs klimapanel.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**